Folkeavstemning om målform

Siden den nye barneskolen i Kopervik, Stangaland, vil bestå av elever fra en nynorskkrets (Stokkastrand) og en bokmålskrets (Eide), er det behov for å ta stilling til hva slags hovedmål skolen skal ha. Dette avgjøres politisk på nyåret. Men for at de folkevalgte skal vite hva de som skal ha barn på den nye skolen ønsker, gjennomføres det en rådgivende folkeavstemning.

Det skjer 5. november, men det blir mulighet for å forhåndsstemme i uka forut (fra mandag 26. til fredag 30. oktober). HUSK LEGITIMASJON.

Sted for avstemningen blir kommunens servicetorg i rådhuset i Kopervik. Forhåndsstemming foregår i ordinær åpningstid (09-15), mens det på selve valgdagen blir langåpent til klokka 20.

Alle som bor i skolekretsen som sokner til ny Stangaland skole og er over 18 år har stemmerett. Det har også foreldre/foresatte som bor andre steder, men som har barn som nå inngår i ny skolekrets. Foreldre/foresatte som ikke bor innenfor kretsen må imidlertid fremme skriftlig krav til kommunen om å få stemme senest innen 29. oktober. 

Kartet angir den nye skolekretsen. Den omfatter også noen beboere som i dag hører til Kopervik skolekrets. Det betyr at noen som bor langs Øygardsveien, i Kopervik sentrum og øst for sentrum (Kalvatre til Rusvika) også har stemmerett siden disse områdene skal inn i kretsen til den nye skolen.

Manntall

Oversikt over de som har stemmerett – blir lagt ut til offentlig gjennomsyn 6. oktober.

Står navnet ditt ikke i manntallet?
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til Karmøy kommune, rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK innen 29. oktober.

Foreldre/foresatte som ikke inngår i manntallet for skolekretsen
Videre vil som nevnt foreldre/foresatte som bor andre steder, men som har barn som nå inngår i ny skolekrets måtte fremme skriftlig søknad om dette til kommunen innen 29. oktober.

Stemmesedler

Stemmesedler er tilgjengelige i høyre spalte under “Dokumenter”. Du kan enten skrive ut en stemmeseddel, eller kan bruke et blankt ark og skrive tydelig hvilket alternativ du stemmer på. Stemmesedler vil selvsagt være tilgjengelig i stemmelokalet til enhver tid.

Teksten på stemmesedlene vil være slik: “Hva ønsker du skal være hovedmålform på nye Stangaland skole?” med følgende svaralternativer: Nynorsk, Bokmål eller Blank stemme.

Det vil finnes fire forskjellige stemmesedler, men de teller akkurat like mye: Stemmeseddel med rødt trykk for personer som sokner til Stokkastrand skole, med blå trykk for de som sokner til Eide og grønn for Kopervik. Den 4. stemmeseddelen har sort trykk og er beregnet på de som ikke vet hvilken krets de sokner til i dag eller som ikke ønsker å tilkjennegi dette.

Hvis du ikke oppholder deg i Karmøy i forhåndstemmeperioden eller på dagen for folkeavstemningen kan du stemme likevel. Da må du sende et brev med din stemme. Du kan brevstemme fra 6. oktober. Brevstemmen må må være kommet inn til Karmøy kommune senest 5. november klokka 20.00. Du er selv ansvarlig for at brevet med stemmen når fram i tide. Det er grunn til å anbefale at brevet postlegges seinest fredag 30. oktober.

Dersom du ikke bruker stemmeseddel må du være nøye på at det framgår tydelig hvilket av alternativene du stemmer på.

Skal du brevstemme, trenger du tre konvolutter som har hver sin funksjon. Det stilles ingen krav til konvoluttene, men det vil gjøre det enklest for deg hvis de har ulik størrelse.

Hvis konvoluttene har forskjellig størrelse, skal du legge stemmeseddelen i den minste (som da kalles “stemmeseddelkonvolutt”). Stemmeseddelkonvolutten limes igjen og legges i den neste største, som vi kaller “omslagskonvolutt”. Utenpå omslagskonvolutten skriver du navn, adresse og personnummer. Også omslagskonvolutten skal limes igjen. Til slutt legges omslagskonvolutten i den største som vi kaller “ekspedisjonskonvolutten”. Ekspedisjonskonvolutten adresseres til Karmøy kommune, postboks 167, 4291 KOPERVIK. Husk at du selv er ansvarlig for at stemmen kommer fram til kommunen innen 5. november klokka 20.00.