Flytter lavterskeltilbud til Kopparen

Karmøy kommune flytter sitt lavterskeltilbud innen rus og psykisk helsevern fra gamle veveriet til Kopparen i Kopervik innen 1. juni.

Det er allerede planlagt å samle rus og psykisk helsevern i ett bygg i Karmøy kommune. Dagens senter for mottak og oppfølging(MO) er ikke optimalt og funksjonelt til sitt bruk. Tjenestene er plassert i gamle veveriet i Kopervik sentrum og bygget leies av Karmøy kommune. Det er gjort betydelige oppgraderinger etter at MO-senteret tok i bruk bygget i 2005 og tjenestene har vokst ut av lokalene. Flyttingen nå skjer som følge av varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet om stenging på grunn av utfordringer med inneklima.

Det er i dag rundt 20 ansatte ved senteret. De er blitt spurt om sin opplevelse av inneklima ved en egen spørreundersøkelse gjort av vernetjenesten i samråd med Arbeidstilsynet. Undersøkelsen er bakgrunn for varselet om stenging. Kommunens jevnlige målinger de siste årene har ikke tidligere påvist dårlig inneklima.

Lavterskeltilbudet holder åpnet

Brukere av lavterskeltilbudene skal i en mellomperiode få hjelp på Kopparen hvor det vil bli matservering og sårbehandling. Det er rundt 230 personer som årlig får tjenester fra MO-senteret. Senteret skal klare å holde åpent i flytteperioden i mai slik at det gis tilbud til de som er i behov av det. Deler av rask psykisk helsehjelp flyttes midlertidig til Kong Augvaldsvei, i det tidligere aldershjemmet på Avaldsnes. I og med at kommunen har planer om å flytte dagens lavterskeltilbud er det formålstjenlig å flytte ut raskt. Det er ikke formålstjenlig å arbeide og gi tjenester i et bygg det er nødvendig å renovere for å lukke pålegg. Med bakgrunn i dette er flytteprosessen alt i gang.