Fått uarbeidet det første klimaregnskapet for Karmøy

Karmøy kommune har fått utarbeidet et klimaregnskap for egen virksomhet og for Karmøy samfunnet. Klimaregnskapet skal brukes som utgangspunkt i hvordan kommunen kan redusere sitt klimagassutslipp å årene som kommer, både i egen virksomhet og i kommunen generelt.  

Sammendrag av klimaregnskapet

Hoveddelen av dette klimafotavtrykket er indirekte utslipp som følge av varerog tjenester som kjøpes inn. På bidrag slår investeringer i nye bygg betydelig ut. Slår man sammen klimafotavtrykk fra bygg og infrastruktur med klimabidrag fra energibruk utgjør dette over halvparten av klimafotavtrykket i et normalår. Sammenlignet med fylke og nasjonale tall har Karmøykommune et lavere klimafotavtrykk av kommunal virksomhet per innbygger for drift. Også når klimafotavtrykk for investeringer inkluderes, ligger Karmøy under både fylkessnitt og nasjonalt snitt,selv om kommunen har en større andel av sitt klimafotavtrykk bakt inn i investeringer i bygg og infrastruktur. Totalt ligger klimafotavtrykket til kommunen på 749 kg CO2e per innbygger, noe somligger en god del under det nasjonale snittet på 1045 kg CO2e. 

For kommunens egen virksomhet er det mulig å oppnå klimagassreduksjoner i tråd med Paris-avtalen gjennom økt fokus på klimagassreduksjon fra et livsløpsperspektiv i anskaffelsesfasen.  

I 2017 var de geografiske klimagassutslippene innenfor Karmøys grenser på ca 634 kt CO2e. Av disse var 59% av utslippene fra industri, hvorav hele 331 kt CO2e var utslipp fra Hydro Aluminium Karmøy. Den nest største bidragsyteren var sjøfart, med 25% av de geografiske klimagassutslippene. Dette er sektorer hvor kommunen i liten grad har mulighet til å være en pådriver for utslippsreduksjon. Kommunen har imidlertid mulighet til å påvirke klimagassutslipp fra anleggsdrift(24 kt), veitrafikk (33 kt) og jordbruk (27 kt), som også bidrar vesentlig til de geografiske utslippene. Selv med best case-perspektivet vil det være vanskelig å nå 40% reduksjon. Dette tilsier behov for ytterligere utredning av tiltak.

Ønsker du å lese hele klimaregnskapsrapporten?

Trykk her for å se