Høring – endring av slamtømmeforskriften

Karmøy kommune foreslår endring av paragraf 3 i gjeldende forskrift for slamtømming.

Bakgrunn for forslaget er en sak som har pågått mellom Karmøy kommune og Feøy velforening angående slamtømming på Feøy. Feøy velforening ønsker at Karmøy kommune tar ansvar for tømming av slamavskillerne på øya.

Tankeiere på Feøy, Høvringøy og evt. andre holmer/øyer har frem til nå hatt ansvar for å sørge for tømming av slamavskillerne sine selv.

Les om forandringene her

Gjeldende § 3:

§ 3​: Kommunen skal tømme anlegg som omfattes av disse forskrifter.

For Feøy, Høvringøy og evt. andre holmer/øyer, skal tanktømmingen utføres i regi av tankeier.

Slammet føres til land til tømmebil som rekvireres via kommunen og som transporterer det til kommunens renseanlegg.

Det ble skrevet en politisk sak til Hovedutvalg teknisk og miljø, som ble behandlet i møte den 05.06.2018.

Vedtak i hovedutvalg teknisk og miljø 05.06.2018:

Forskrift for slamtømming for Karmøy endres slik at særordningen for Feøy oppheves. Beboere på Feøy skal betale full tømmeavgift, med et tillegg for ekstrautgifter for tømming på Feøy.

Karmøy kommune administrerer/besørger tømmingen, ved hjelp av godkjent tømmefirma.

Saken fremlegges kommunestyret for endelig avgjørelse.

Forslag til nytt innhold i § 3:

Det foreslås derfor nytt innhold i § 3 i forskrift for slamtømming i Karmøy kommune.

§ 3​: Kommunen skal tømme anlegg som omfattes av disse forskrifter.

For Feøy, Høvringøy og evt. andre øyer/holmer, vil tanktømmingene bli planlagt og utført samlet for hvert enkelt geografisk område. Kommunen vil stå for administrering av tømmingene. Dette innebærer tømmevarsel til tankeiere, samarbeid med utførende tømmefirma og fakturering.

For disse omtalte øyområdene må man benytte utstyr som båt, lekter, traktor o.l. for å tømme tankene. Den samlede kostnaden for hver enkelt øy/holme fordeles på de aktuelle tankeierne i området, uavhengig av grad av tilkomst til hver enkelt tank.

De øvrige paragrafer i forskriften beholdes uendret, det vil si at nyanlegg må ha kjørbar vei til sine anlegg, men holmer og øyer omfattes likevel av § 3.

Her kan dere komme med innspill

Du har disse mulighetene å komme med innspill:

Elektronisk skjema

E-post

Brev:

Karmøy kommune

pb.167

4291 Kopervik

Høringsfristen er satt til fredag 1. mars 2019.

Saken fremlegges kommunestyret for endelig avgjørelse.

Lovforankringer

Forslaget er hjemlet i Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).

I henhold til Forvaltningsloven § 37 annet ledd, gis berørte parter anledning å uttale seg før forskriftsendringen sendes til kommunestyret for endelig vedtak.