En barneverntjeneste uten lovbrudd

Barneverntjenesten i Karmøy kommune har over mange år arbeidet systematisk med kvalitet, internkontroll og forbedring av alle prosesser i tjenesten. Kommunen er derfor svært fornøyd med at Fylkesmannen mener det ikke er noen lovbrudd i barneverntjenesten i Karmøy kommune. Konklusjonen i tilsynet oppleves å være et resultat av systematisk arbeid over tid.

Fylkesmannen i Rogaland har i perioden 21. – 30. september 2020 gjennomført tilsyn med barneverntjenesten i Karmøy. Under oppsummeringsmøtet 30. september gjennomgikk Fylkesmannen tilsynet og konkluderte med at det ikke er noen lovbrudd (avvik) i barneverntjenesten i kommunen. Tilsynet er del av et landsomfattende tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser.

Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført med gjennomgang av tilsendte rutiner og styringsdokumenter, og dokumentgjennomgang av 21 barnevernsaker i kommunen. Familier og barn som har hatt kontakt med barneverntjenesten ble intervjuet. Ansatte, kontaktpersoner, veiledere, ledelsen i barneverntjenesten og overordnet ledelse ble også intervjuet som del av tilsynet. Resultatene ble sammenfattet og vurdert opp mot revisjonskriteriene og framlagt i sluttmøte der Fylkesmannen konkluderte med at det ikke er noen lovbrudd i tjenesten. Foreløpig rapport vil være klar om 10 dager og endelig rapport om ca en måned.

Forbedringsområder
Fylkesmannen viste under gjennomgangen til områder der barneverntjenesten har muligheter til forbedring. Dette er områder som enda bedre dokumentasjon av vurderingene som tas, samt arbeid med en forbedring av avvikssystemet og avviksmeldinger.

Barneverntjenesten vil nå ta fatt i de definerte forbedringsområdene for ytterligere å forbedre tjenestene i det viktige arbeidet for barnets beste.