Utslippstillatelser fra separate avløpsanlegg

I følge Forurensningsforskriften kapittel 12, skal det sendes søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dette gjelder både for endring av eksisterende og etablering av nye avløpsanlegg.

Utslippstillatelse fra separate avløpsanlegg, tillatelser etter forurensningsloven Pris
Pr tillatelse 5.100

Man kan ikke søke selv, anlegget må prosjekteres og søknaden må fylles ut av et fagkyndig foretak.