Utslippstillatelser fra separate avløpsanlegg

§ 8-1. Utslippstillatelser fra separate avløpsanlegg

Alle som eier og drifter private avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften skal betale et årlig fast gebyr iht. pkt 8.3.1 som skal dekke kommunens arbeid med tilsyn av slike anlegg. Hvis ikke annet er spesifisert faktureres dette første kvartal i hvert år.

§8.2 Medgått tidPris
Arbeid som foretas ut over de angitt satsene og som medfører merarbeid faktureres etter medgått tid pr påbegynte time.1.010
§8.3 Gebyr avløpsanleggPris
Tilsyn med private avløpsanlegg etter kapittel 12318
Tilsyn med avløpsanlegg etter kap 13 etter medgått tid – timepris1.010
Tilsyn med avløpsanlegg etter kap 15 etter medgått tid – timepris1.010
§8.4 Utslippstillatelse fra separate avløpsanleggPris
Pr tillatelse5.350
§8.5 Gebyr for behandling av tiltaktsplaner i forurenset grunn eller mistanke om forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften kap. 2
Ved bygge- og graveargbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnet er forurenset, må omfanget og betydningen av en eventuell forurensning kartlegges. Viser undersøkelsen at det er forurenset grunn, må en tiltaksplan i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2 godkjennes av kommunen før tiltaket kan settes i gang.
§8.6 Godkjenning av tiltaksplaner etter kap 2 i forurensningsforskriftenPris
Godkjenning av tiltaksplan, enkel sak7.000
Godkjenning av tiltaksplan, middels sak14.000
Godkjenning av tiltaksplan, komplisert sak25.000
Godkjenning av tiltaksplan, svært komplisert sak28.000