Reguleringsplanavgifter

Sist oppdatert 2. januar 2019 12:39

 

Gebyr for private planforslag
etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12
Kroner
Ny/endring av plan – full planprosess 24.050
Mindre endring av planer – enkel planprosess 18.900
Administrativ endring av plan – enkel planprosess 10.800