Egenbetaling – Helse og omsorg

Sist oppdatert 16. september 2020 15:11

Satsene ble sist vedtatt i kommunestyret 16.12.2019, gjelder fra og med 01.01.2020. 


Hvordan kommunen kan fastsette egenbetaling er regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.Det er ulike regler for kommunens adgang til å ta betaling for tjenester i og utenfor institusjon. Tjenester det kan kreves betaling for er typiske hjemmehjelps- og husmorvikartjenester, som f.eks. rengjøring, klesvask og matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen. Det omfatter også annen praktisk hjelp til brukeren som f.eks. hjelp til å gjøre nødvendige innkjøp, ærend til bank, postkontor og andre offentlige kontorer og liknende daglige gjøremål.

Kommunen kan i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene for praktisk bistand. Øvre tak er imidlertid det tjenesten koster å produsere. Egenandelene skal ses i sammenheng med brukerens inntekter, slik at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Kommunen kan heller ikke ta mer enn et maksimalbeløp fastsatt i forskrift i egenandel for praktisk bistand av personer i husholdninger med en samlet skattbar nettoinntekt under 2G (les mer om hvordan G (grunnbeløpet) fastsettes).

Hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er gratis.

Kommunen kan ta betaling for langtidsopphold i institusjon, herunder sykehjem. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Det skal gjøres fradrag i beregningen av vederlaget, dersom beboeren har forsørgeransvar eller pga. hensynet til hjemmeboende ektefelle. For korttidsopphold i institusjon kan kommunen kreve egenandel som fastsatt i forskrift.

Les mer om egenbetaling i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester på Lovdata


Tjenester

Satsene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene.

Inntektsgrupper

 

 

Praktisk hjelp, timepris (kroner) Praktisk hjelp, månedstak (kroner) Trygghetsalarm, pr. mnd (kroner) Installering/ flytting
av alarm (kroner)
Under 2 G 287 210 266 461
2-3 G 445 1 385 266 461
3-4 G 458 2 771 366 461
4-5 G 458 3 768 366 461
over 5 G 548 4 655 366 461
G = folketrygdens grunnbeløp

Egenandel for trygghetsalarm faktureres månedlig.

Inntektsgrupper er nettoinntekter før særfradrag 2018-ligning (alminnelig inntekt) + inntekter av hjelpestønad til hjemmet + inntekter av utenlandsk pensjon (NB! husstandens samlede inntekter).

Egenbetaling for trygghetsalarm inngår ikke i månedlig maksimalbeløp.

Avbestilling av praktisk hjelp

For å slippe betaling må avbestilling av praktisk hjelp skje innen kl. 12.00 dagen før hjelpen skulle vært utført. Betalingen avrundes til nærmeste halve time.

Abonnementsordninger
 • a) Full kost (tilsvarende som i sykehjem): 2 987 kroner pr måned
 • b) Kun middager (inkl. dessert/suppe): 1 705 kroner pr måned
 • c) Husholdningsartikler (håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc): 198 kroner pr måned
 • d) Vask og leie av tøy (sengetøy, håndklær og kluter): 286 kroner pr måned

Abonnementsordningene inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel.

Transport

Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 90 kroner tur/retur.
Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem.


Vederlaget/egenbetalingen for langtidsopphold i sykehjem er fastsatt i statlig forskrift. 

 • Dag- /nattopphold: Opphold: 90 kroner pr dag/døgn. mat: 81 kroner pr dag
 • Korttidsopphold – inntil 60 døgn pr. kalenderår: 170 kroner pr døgn
 • Korttidsopphold – over 60 døgn pr. kalenderår:: Etter inntekt
 • Langtidsopphold: Etter inntekt

Kommunen kan kreve egenbetaling som for langtidsopphold for korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår. Betalingssats for korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår vil bli meddelt den det gjelder når det eventuelt blir aktuelt. Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften, og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatser vil bli justert ved endring i forskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene.

Hva er inkludert i egenbetalingen og hva må bekostes i tillegg   

 • Allmennlege/tilsynslege: Kommunen dekker tilsyn og behandling av sykehjemslege, eller annen allmennlege som kommunen har avtale med (f.eks. legevaktlege). 
 • Spesialistbehandling: Spesialistbehandling henvist av lege dekkes av kommunen både ved kort- og langtidsopphold. Transport til og fra spesialistbehandling dekkes av NAV og kommunen. For korttidsbrukere som har fått spesialisthenvisning før korttidsoppholdet, foreskrevet av annen enn tilsynslegen, dekker kommunen ikke egenandel. 
 • Tannbehandling: Nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunens tannhelsetjeneste dekkes ved alle typer døgnopphold. Tap av tannprotese dekkes i noen tilfeller av tannhelsetjenesten. 
 • Fysio- og ergoterapi: Behandling av kommunalt ansatt fysioterapeut dekkes ved alle typer opphold, men gis etter faglig vurdering på grunnlag av behov og kapasitet. 
 • Medisiner: Utgifter til nødvendige medisiner rekvirert av lege dekkes ved både kort- og langtids opphold. 
 • Medisinsk forbruksmateriellSprøyter, bandasjer, bleier og andre medisinske forbruksvarer dekkes av kommunen.  Kompresjonsstrømpe/antitrombosestrømpe, hoftebukse dekkes kun av kommunen hvis det er forordnet av tilsynslegen. 
 • Sengetøy: Dekkes ved alle typer opphold. 
 • Mat: Alle måltider dekkes ved døgnopphold (inkl. spesialkost). 
 • Briller: Innkjøp, reparasjon og erstatning av briller dekkes ikke av kommunen. 
 • Høreapparat: Innkjøp, batterier, reparasjon og erstatning av høreapparat dekkes ikke av kommunen. Det er mulig å søke NAV om støtte til innkjøp og reparasjon. 
 • Hygieneartikler: Kommunen holder såpe, shampoo, barberskum, tannkrem og feste/rensemidler til tannproteser. Dersom bruker ønsker andre typer/merker enn det som kommunen kjøper inn, må pasienten selv ordne og betale for dette. 
 • Hudpleieprodukter: Hudpleieprodukter som inngår i behandling dekkes av kommunen, hudpleieprodukter for eget velvære dekkes av pasienten.   
 • Aktivitets- og velferdstiltak: Pasientene betaler vanligvis ikke for aktivitets og velferdstiltak på institusjonen. Ved spesielle arrangement har institusjonen anledning til å kreve egenandel av pasientene. Ferier/turer/arrangement utenfor institusjonen som pasienten ønsker å delta på dekkes ikke av kommunen. 
 • Transport: Pasienter som er svaksynt eller har vansker med bevegelse kan søke Fylkeskommunen om TT-kort. Transport til og fra institusjonen ved inn- og utskriving dekkes ikke av kommunen. Fritidsreiser dekkes heller ikke av kommunen.  


Følgende gjelder fra 1. august 2019:

Tilkjøring, montering og henting: 309 kroner

Egenandel per utlån 3 mnd:          309 kroner

Egenandel per utlån 6 mnd:          619 kroner