Egenbetaling – Helse og omsorg

Kommunestyret vedtok satsene 12.12.2022 og gjelder fra 01.01.2023.


Hvordan kommunen kan fastsette egenbetaling er regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er ulike regler for kommunens adgang til å ta betaling for tjenester i og utenfor institusjon. Tjenester det kan kreves betaling for er typiske hjemmehjelps- og husmorvikartjenester, som f. eks. rengjøring, klesvask og matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen. Det omfatter også annen praktisk hjelp til brukeren som f. eks. hjelp til å gjøre nødvendige innkjøp, ærend til bank, postkontor og andre offentlige kontorer og liknende daglige gjøremål.

Kommunen kan i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene for praktisk bistand. Øvre tak er imidlertid det tjenesten koster å produsere. Egenandelene skal ses i sammenheng med brukerens inntekter, slik at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Kommunen kan heller ikke ta mer enn et maksimalbeløp fastsatt i forskrift i egenandel for praktisk bistand av personer i husholdninger med en samlet skattbar nettoinntekt under 2G (les mer om hvordan G (grunnbeløpet) fastsettes).

Hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er gratis.

Kommunen kan ta betaling for langtidsopphold i institusjon, herunder sykehjem. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Det skal gjøres fradrag i beregningen av vederlaget, dersom beboeren har forsørgeransvar eller pga. hensynet til hjemmeboende ektefelle. For korttidsopphold i institusjon kan kommunen kreve egenandel som fastsatt i forskrift.

Les mer om egenbetaling i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester på Lovdata


Tjenester

Satsene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene.

Inntektsgrupper Praktisk hjelp, timepris (kroner) Praktisk hjelp, månedstak (kroner) Trygghetsalarm, pr. mnd (kroner) Installering/ flytting
av alarm (kroner)
Under 2 G 220 220 334 491
2-3 G 485 1 512 334 491
3-4 G 500 3025 334 491
4-5 G 500 4114 334 491
over 5 G 598 5082 334 491
G = folketrygdens grunnbeløp

Egenandel for trygghetsalarm faktureres månedlig.

Inntektsgrupper er nettoinntekter før særfradrag ved sist ligning (alminnelig inntekt) + inntekter av hjelpestønad til hjemmet + inntekter av utenlandsk pensjon (NB! husstandens samlede inntekter).

Egenbetaling for trygghetsalarm inngår ikke i månedlig maksimalbeløp.


Avbestilling av praktisk hjelp

For å slippe betaling må avbestilling av praktisk hjelp skje innen kl. 12.00 dagen før hjelpen skulle vært utført. Betalingen avrundes til nærmeste halve time.


Abonnementsordninger
  • a) Full kost (tilsvarende som i sykehjem): 3261 kroner pr måned
  • b) Kun middager (inkl. dessert/suppe): 1861 kroner pr måned
  • c) Husholdningsartikler (håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc): 216 kroner pr måned
  • d) Vask og leie av tøy (sengetøy, håndklær og kluter): 312 kroner pr måned

Abonnementsordningene inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel.


Transport

Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 50 kroner tur/retur.
Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem.


Pris for sykehjemsplass

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rimelig økonomisk grunnlag.

Kortidsplass
– inntil 105 kroner for et dag- eller nattopphold + 88 kroner for mat
– inntil 185 kroner per døgn for kortidsopphold inntil 60 døgn per kalenderår
– etter inntekt for kortidsopphold over 60 døgn per kalenderår

Kommunen kan kreve egenbetaling som for langtidsopphold for korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår. Betalingssats for korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår vil bli meddelt den det gjelder når det eventuelt blir aktuelt. Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften, og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatser vil bli justert ved endring i forskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene.

Langtidsplass
Hovedregel for betaling ved langtidsplass:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr 111.477) betaler du vanligvis 75 % årlig. Et fribeløp på kr 9.400 trekkes fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 %. Betalingens størrelse begrenses slik at du har igjen minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp + andelen av fribeløpet til eget forbruk.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer og andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes utfra fraviker fra hovedregelen. Dersom du ønsker hjelp til å finne ut hvor mye egenandelen blir for deg, kan du kontakte bestillerkontoret for hjelp.


Tilkjøring, montering og henting: 337 kroner

Egenandel per utlån 3 mnd:          337 kroner

Egenandel per utlån 6 mnd:          676 kroner