Egenbetaling – Helse og omsorg

Sist oppdatert 14. januar 2020 15:05

Satsene ble sist vedtatt i kommunestyret 16.12.2019, gjelder fra og med 01.01.2020. 

Hvordan kommunen kan fastsette egenbetaling er regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.


Tjenester

Satsene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene.

Inntektsgrupper

 

 

Praktisk hjelp, timepris (kroner) Praktisk hjelp, månedstak (kroner) Trygghetsalarm, pr. mnd (kroner) Installering/ flytting
av alarm (kroner)
Under 2 G 287 210 266 461
2-3 G 445 1 385 266 461
3-4 G 458 2 771 366 461
4-5 G 458 3 768 366 461
over 5 G 548 4 655 366 461
G = folketrygdens grunnbeløp

Egenandel for trygghetsalarm faktureres månedlig.

Inntektsgrupper er nettoinntekter før særfradrag 2018-ligning (alminnelig inntekt) + inntekter av hjelpestønad til hjemmet + inntekter av utenlandsk pensjon (NB! husstandens samlede inntekter).

Egenbetaling for trygghetsalarm inngår ikke i månedlig maksimalbeløp.

Avbestilling av praktisk hjelp

For å slippe betaling må avbestilling av praktisk hjelp skje innen kl. 12.00 dagen før hjelpen skulle vært utført. Betalingen avrundes til nærmeste halve time.

Abonnementsordninger
  • a) Full kost (tilsvarende som i sykehjem): 2 987 kroner pr måned
  • b) Kun middager (inkl. dessert/suppe): 1 705 kroner pr måned
  • c) Husholdningsartikler (håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc): 198 kroner pr måned
  • d) Vask og leie av tøy (sengetøy, håndklær og kluter): 286 kroner pr måned

Abonnementsordningene inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel.

Transport

Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 90 kroner tur/retur.
Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem.


  • Dag- /nattopphold: Opphold: 90 kroner pr dag/døgn, mat: 81 kroner pr dag
  • Korttidsopphold – inntil 60 døgn pr. kalenderår: 170 kroner pr døgn
  • Korttidsopphold – over 60 døgn pr. kalenderår: Etter inntekt
  • Langtidsopphold: Etter inntekt

Kommunen kan kreve egenbetaling som for langtidsopphold for korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår. Betalingssats for korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår vil bli meddelt den det gjelder når det eventuelt blir aktuelt. Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften, og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatser vil bli justert ved endring i forskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene.


Følgende gjelder fra 1. august 2019:

Tilkjøring, montering og henting: 309 kroner

Egenandel per utlån 3 mnd:          309 kroner

Egenandel per utlån 6 mnd:          619 kroner