Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter

I Karmøy kommune blir det sendt ut faktura for kommunale avgifter 4 ganger i året.


 • Fakturaen for 1. termin gjelder fra 1. januar til 31. mars og har forfall 20. februar.
 • Fakturaen for 2. termin gjelder fra 1. april til 30. juni og har forfall 20. mai.
 • Fakturaen for 3. termin gjelder fra 1. juli til 30. september og har forfall 20. august.
 • Fakturaen for 4. termin gjelder fra 1. oktober til 31. desember og har forfall 20. november.


 • Du kan godkjenne avtale om eFaktura når du betaler fakturaen i nettbanken, eller du kan søke opp Karmøy kommune blant eFakturatilbyderne i nettbanken og registrere inn eFaktura-referansen. Referansenummeret for e-Faktura står på fakturaen.
 • Med e-faktura mottar du fakturaen i nettbanken din. Du må logge deg inn i nettbanken og godkjenne fakturaen for at den skal bli betalt.

Merk: eFaktura-referansen er knyttet til kundenavnet på fakturaen og ikke eiendommen fakturaen gjelder.


 • Du kan godkjenne avtale om Avtalegiro når du betaler fakturaen i nettbanken, eller du kan kontakte banken din og oppgi referansenummeret for Avtalegiro som står på fakturaen.
 • Med Avtalegiro blir fakturaen trukket automatisk på forfallsdato så lenge det er dekning på konto.

Merk: Avtalegiro-referansen er knyttet til kundenavnet på fakturaen og ikke eiendommen fakturaen gjelder.


Oppstilling over kommunale gebyrer og eiendomsskatt blir kun sendt ut ved 1. termins forfall og viser ¼ av de årlige utgiftene. For de øvrige terminforfall kan oppstilling tilsendes ved henvendelse til okonomiavd@karmoy.kommune.no / tlf 52 85 73 13 – 52 85 73 12.


Fakturaen sendes til den som står som hjemmelshaver på faktureringstidspunktet. Dersom eiendommen skifter eier i etterkant, blir dette et oppgjør mellom kjøper og selger. Fakturaen må likevel betales i sin helhet til kommunen innen forfallsdato. Avregning er noe som kjøper og selger gjør seg imellom eller ved hjelp av eiendomsmegler.


Kundenavn og adresser blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret. Dersom du har flyttet/endret navn kan du melde fra til Folkeregisteret her. Dersom du allerede har meldt fra til Folkeregisteret og det likevel ikke har blitt endret hos oss, kan du sende opplysninger om endringen til avgiftskontor@karmoy.kommune.no


Avgiftene fjernes så snart kommunen har mottatt ferdigmelding fra rørlegger som viser at stikkledningene til det revne bygget er frakoblet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett. NB: Andre regler gjelder for eiendomsskatt. Se «Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt»


Du betaler for vann og avløpshåndtering/septiktanktømming (dersom du er koblet til kommunalt ledningsnett/har septiktank), branntilsyn og feiing av pipe (dersom du har pipe) og renovasjon. I tillegg er eiendomsskatten på samme faktura.


 • I visse tilfeller er det mulig å søke om fritak/reduksjon av renovasjonsavgiften. Dette gjelder blant annet for eneboliger som står ubebodd, eller eneboliger som blir brukt som fritidsbolig. Logg deg inn på søknadsskjema Renovasjon- endring av abonnement for å se de forskjellige kriteriene.
 • I visse tilfeller er det også mulig å søke om fritak for feieravgift. Se søknadsskjema Fritak for feieavgift for mer informasjon.
 • For å få fritak for avgiftene for vann og avløp, er det mulig å søke om å plombere vanninntaket. Søknad om dette sendes på e-post til post@karmoy.kommune.no eller per brev til Karmøy kommune, Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik. I slike tilfeller tilkommer et stengegebyr. Når stengegebyret er betalt vil plomberingen bli utført av en ansatt i kommunen. Vanninntaket må være stengt i minimum 1 år. Dersom det åpnes igjen før det har gått 1 år, blir avgiftene for hele perioden lagt på.


 • Karmøy har en todelt gebyrmodell. Det vil si at vann- og kloakkavgiftene består av et fastledd og et variabelt ledd. Fastleddet skal dekke de faste kostnadene, mens det variable leddet skal dekke kostnadene forbundet med forbruket. Forbruket av vann og kloakk stipuleres etter bruksarealet i bygget. Omregningsfaktoren for bolig er 0,9, noe som betyr at forbruket per kvadrat bruksareal blir stipulert til å være 0,9 kubikk. For fritidsbolig er omregningsfaktoren 0,3, og for utleiehytter er den 0,45. Dersom du har vannmåler betaler du for faktisk forbruk. I næringsbygg, driftsbygninger og naust skal vannforbruket måles. Disse er derfor pålagt å installere vannmåler.
 • De som har septiktank som ikke er koblet til kommunalt ledningsnett, blir fakturert en septiktømmeavgift som dekker tømmingen av tanken. Det vanlige er at tanker tilhørende helårsboliger har tømming hvert 2. år, og fritidsboliger hvert 4. år. En årlig septiktømmeavgift dekker en tømming hvert 2. år. Fritidsboliger betaler halv septiktømmeavgift årlig for å dekke en tømming hvert 4. år.
 • Renovasjonsavgiften dekker tømming av inntil 180 liter restavfall hver uke og inntil 240 liter papiravfall hver 5. uke. I tillegg kan du benytte deg av de utplasserte igloene til å levere glass- og metallemballasje.
 • Avgiften for branntilsyn dekker blant annet kontroll med at ildsted og skorstein er intakt og fungerer som det skal. Den inkluderer også informasjon og veiledning om brannsikkerhet i bolig.
 • Feieravgiften dekker feiing av skorsteinen etter et visst intervall. Se brosjyre om tilsyn og feiing for mer informasjon.


Dersom du ikke har pipe skal du ikke betale feieravgift. Fyll ut og send inn skjema om fritak for feieravgift til Haugaland brann og redning IKS for å få rettet opp i dette. Skjemaet finner du her.


Feieravgiften og septiktømmeavgiften blir fakturert avdragsvis på hver termin. Det vil si at det du betaler inn i septiktømmeavgift i løpet av to år dekker en tømming. Samme prinsipp gjelder feieravgiften.


 • Forbruket blir fakturert 2 ganger i året, på 1. termin og 3. termin. Derfor vil de som har vannmåler får en høyere faktura 1. og 3. termin enn de får 2. og 4. termin. Dersom bygget er knyttet til både kommunalt vann- og kloakknett, vil forbruket på vannmåleren også gjelde forbruk kloakk. Dette fordi man regner at vann inn = vann ut.
 • Avlesningskort blir sendt ut hver mai og november. Svarslippen returneres til kommunen enten via post (porto er betalt) eller via e-post til avgiftskontor@karmoy.kommune.no


 • Dersom du ikke leser av vannmåleren innen tidsfristen, vil forbruket bli stipulert basert på tidligere års forbruk. Dersom vannmåleren er ny og det ikke finnes tidligere avlesninger, vil det bli beregnet et forbruk på 10 kubikk per måned etter installasjon.
 • Send likevel inn avlesningen slik at vi får registrert standen på måleren. Dette er til hjelp dersom standen også må stipuleres neste gang.


Dette vil bli rettet opp neste gang du blir bedt om å sende inn en avlesning. Et eventuelt tilgodebeløp vil da bli trukket fra på fakturaen.