Oppmålingsgebyrer 2019

Sist oppdatert 6. januar 2020 13:19

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (§ 32, forskriftene § 16).

Ved fradeling av parsell tilkommer DELINGSGEBYR (pkt. 2.11 – deling av eiendom etc.)etter plan – og bygningsloven.

5.1 Oppretting av matrikkelenhet

5.1.1.Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal Sats
0-500 m2 28.050,-
501-2000 m2 30.200,-
Over 2000 m2 – økn. pr påbegynt da 1.250,-

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjon i gebyret:

Reduksjonssatser

Areal Sats
6 – 10 tomter 10 %
11 – 25 tomter 15 %
26 og flere 20 %

For eiendom som ikke er selvstendig brukshenhet (tilleggsareal til eksisterende eiendom), beregnes 0,5 gebyr etter dette punktet.

5.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal Sats
0-500 m2 28.050,-
501-2000 m2 30.200,-
Over 2000 m2 – økn. pr påbegynt da 1.230,-

 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom

5.1.3 Oppretting av anleggseiendom

Volum Sats
0-2000 kubikkmeter (m3) 44.300,-
Over 2000 kubikkmeter (m3) – økn. pr. påbegynt 1000 kubikkmeter (m3) 2.350,-

 

5.1.4 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, se timesats, 5.12.

5.1.5 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal til landbruks- og allment fritidsformål og andre formål

For slike forretninger over 5 dekar, kan en beregne gebyrene etter anvendt tid – se timesats, 5.12, begrenset til maksimum halvt gebyr etter punkt 5.1.1.

5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 og 5.1.4. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

5.3 Grensejustering

5.3.1 Grunneiendom, festegrunnlag og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal. Maksimumsgrensen er satt til 500 m2. En eiendom kan
imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før
justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål, kan andre arealklasser gjelde.

Areal Sats
0-250 kvadratmeter (m2) 14.400,-
251 m2-500 kvadratmeter (m2) 19.000,-

5.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 prosent av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen er satt til 1000 m3.

Volum Sats
0-250 m3 23.230,-
251 m3-1000 m3 30.750,-

5.4 Arealoverføring

5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål.

Areal Sats
0-250 m2 28.050,-
251-500 m2 35.460,-
Areal overføring pr. nytt påbegynt 500 m2, medfører en økning av gebyret på 2.360,-

Dokumentavgiften kommer i tillegg.

5.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum Sats
0-250 m3 37.930,-
251-500 m3 47.500,-
Over 500 m3 – økn. pr pågegynt 500 m3 3.600,-.

5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Punkter Sats
For inntil 2 punkter 6.050,-
For overskytende grensepunkt pr. punkt 1.200,-

5.6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

Punkter Sats
For inntil 2 punkter 11.800,-
For overskytende grensepunkt pr. punkt 2.350,-

Gebyr for for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

5.7 Privat grenseavtale

Punkter Sats
For inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde 11.800,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 2.350,-

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Eventuelt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

5.8 Betalingstidspunkt

Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

5.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

5.10 Utstedelse av matrikkelbrev

Antallsider Sats
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider 350,-
Utlevering av koordinater pr tomt 175,‐

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i tkt med den årlige kostnadsutviklingen.

5.11 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

5.12 Andre tjenester

For arbeid som ikke passer inn i klassene over eller fastsettes etter medgått tid vil tjenesten bli fakturert til en timesatspå kr. 1.180,-.

5.13 Tinglysing

Utgifter til tinglysing og eventuell dokumentavgift kommer i tillegg.

6.1 Gebyrer for arbeid etter eierseksjonsloven (§ 15)

Gebyrene får virkning fra 1.1.19 når ny eierseksjonslov (LOV-2017-06-16-65) som hjemler kommunens dekning av kostnader ved tjenester, trer i kraft.

6.1.1 Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

 

6.1.2 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift

 

6.1.3 Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

 

6.1.4 Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

 

6.1.5 Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

 

6.2 Seksjonering og reseksjonering

6.2.1 1-8 seksjoner 6 000 ,-
6.2.2 Fra 9 seksjoner og mer, tillegg per ny seksjon 500 ,-

6.3 Befaring

6.3.1 Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 6.2.1. 2 000 ,-

6.4 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie

Saksbehandling for å slette/oppheve seksjonert sameie. 2 000 ,-

6.5 Saker som ikke bli fullført. Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekker saken

6.5.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt. Ikke gebyr
6.5.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt. Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 6.1.1.

6.6 Oppretting av eksklusive uteareal

Krever egen søknad. Denne finnes på kommunens hjemmesider.

6.7 Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon

areal fra 0 – 50 m² 14 400 ,-
areal fra 51 – 250 m² 17 680 ,-
areal fra 251 – 2000 m² 21 380 ,-
areal fra 2001 m² – økning per påbegynt 1000 m² 1 230 ,-

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyrer:

6-10 areal 10 %
11-25 areal 15 %
26 og flere 20 %