Byggesaksgebyrer 2019

 

 

 

 

 

Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12

Kroner
Ny/endring av plan – full planprosess
24.050
Mindre endring av planer – enkel planprosess
18.900
Administrativ endring av plan – enkel planprosess
10.800

Gebyr søknader pbl. kap. 20-33

Kroner
Tiltak etter § 20-4 som kan forestås av tiltakshaver
2.260
Tiltak etter § 20-3
Tiltaksklasse 1
Tiltaksklasse 2
Tiltaksklasse 3
Komplett søknad uten dispensasjon 0,8 1,0 1,2
1 trinns behandling 1,0 1,2 1,4
Rammesøknad 1,2 1,4 1,6
Kroner

3.1 Boliger , hytter

For en enhet
11.400
Deretter pr. enhet
8.430
Boenhet under 60 m2
6.890
Hybler (u/ kjøkken og bad)
2.260

3.2 Tilbygg, påbygg, garasjer, naust, uthus o.l.

BRA 0-30 m2
3.700
BRA 31-50 m2
3.700
BRA 51-100 m2
5.700
BRA over 100 m2
9.700

3.3
Forretning, kontor, industri, bevertningssteder, offentlige bygg, garasjeanlegg, bensinstasjoner

BRA 0-100 m2
9.660
BRA 101-400 m2
14.600
BRA 401-800 m2
22.720
BRA 801-1000 m2
29.710
BRA over 1000 m2
38.350

3.4 Andre bygninger

Brygger
4.730
Brønner, basseng, dam
6.475
Andre bygninger
9.715
Driftsbygninger inntil 1000 m2
2.260
Driftsbygninger over 1000 m2
11.610

3.5 Fasadeendring, reparasjon

Småhus 2.775
Andre byggninger 5.700

3.6 Bruksendring

Her betales samme gebyr som for
nybygg i tilsvarende formål

3.7 Riving

BRA 0-100 m2
2.625
BRA 101-400 m2
4.100
BRA 401-800 m2
5.800
BRA 801-1000 m2
8.840
BRA over 1000 m2
11.250

3.8 Bygningsteknisk installasjon

Piper og ilsteder
2.570
Varmeanlegg
5.800
Ventilasjonsanlegg
5.800
Kuldeanlegg og varmepumper, gassanl.
5.800
Sanitæranlegg
2.570
Ledningsnett i grunn
11.260
Nye heiser, større reparasjoner
2.570
Automatisk brannvarslingsanlegg
5.800
Automatisk brannslukningsanlegg
5.800

3.9 Innhegning mot veg etc.

Innhegning mot veg
2.570
Forstøtningsmur over 1 m
5.800
Forstøtningsmur under 1 m
2.570
Skilt reklame etter godkj. Plan
2.570
Skilt reklame uten godkj. Plan
5.800

3.10 Deling av eiendom etc.

Deling av grunneiendom/bortfesting
4.730
Tilleggsareal arrondering
2.775
I tillegg kommer gebyr for oppmåling

3.11 Vesentlig terrenginngrep.

§ 20-3 jf § 20-1, pkt. k
6.475

3.12 Anlegg av veg/park.plass

Mindre parkeringsplasser
2.775
Større parkeringsplasser
6.475
Mindre veganlegg
2.775
Større veganlegg
6.475
Ny/endret avkjørsel
2.775

3.13 Gjentatt utstikkning

Gjentatt utstikkning/påvisning av tiltak
6.900

3.14 Dispensasjon

Dispensasjon som krever uttalelse eller samtykke fra overordnet myndighet pr stk
8.650
Andre dispensasjoner pr stk 6.475

3.15 Reviderte tegninger

Reviderte tegninger m/nabovarsel
5.800
Reviderte tegninger u/nabovarsel
2.570
Endring av rammetillatelse
5.800
Igangsettingstillatelse pr tillatelse utover en
3.240
Midlertidig brukstillatelse
3.240

3.16 Ikke igangsatt, stanset eller avslått arbeid

Ved avslag, arbeid ikke igangsatt eller søknad trukket etter at tillatelse er gitt, betales fullt behandlingsgebyr. fullt geb

3.17 Refusjon

For behandling av refusjonssaker etter plan- og bygningsloven kap. 18 beregnes gebyr etter medgått tid. Satsen er for pr. påbegynte time.
1.180

3.18 Timesats per påbegynte timer

Alle saker som det ikke er fastsatt faste gebyrer for, samt innhenting av tilleggsinformasjon f.eks. i forbindelse med ufullstendig søknad, tilsyn og annet.
1.180

4. Utslippstillatelse

fra separate avløpsanleggfra separate avløpsanlegg, tillatelse etter forurensningsloven. 4.320