Byggesak-, regulering- og oppmålingspriser for 2023

På disse sidene finner du prisene ved å trykke på det kapittelet du ønsker å se finne ut av. Når du åpner den seksjonen kan du skrive ut prisene på skriv ut knappen.
Og på knappen nederst på siden får du tekstdelen av gebyrregulativet

Kapittel 2 – Privat reguleringsplan

§2.3 Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. Timesatsen er kr 1050- pr påbegynt time.

§2.4 Private reguleringsplaner Pris
Tjenester
For tjenester som skal faktureres etter medgått tid1.140
Oppstart, jf. pbl § 12-8 
Veiledningsmøte i forkant av oppstartsmøte, pr møte1.140
Oppstartsmøte forenklet planprosess – kun endringer i enten kart eller bestemmelser3.120
Oppstartsmøte forenklet planprosess – endringer i både kart og bestemmelser5.190
Oppstartsmøte full planprosess15.600
Tillegg der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål, jf. pbl § 12-8 første og annet ledd.13.500
Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11 
Førstegangs innsending av forslag til detaljreguleringsplan26.200
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan inntil 2 000 m210.500
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan mellom 2 000 m2 og inntil 5 000 m231.200
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan mellom 5 000 m2 og inntil 10 000 m251.900
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan mellom 10 000 m2 og inntil 20 000 m272.500
For areal over 20 000 m2 et tillegg på påbegynt 1 000 m2720
Behandling av forslag til detaljeruleringsplan med konsekvensutredning25% tillegg
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan med både planprogram og konsekvensutredning50% tillegg
Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA 
For hver nytt m2 bruksareal (BRA) inntil 100.000m230
Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl § 12-14 andre ledd 
Mindre endring og utfylling av detaljplan10.100
Mindre endring og utfylling av detaljplan som i tillegg må behandles i politisk utvalg (gebyrpkt 2.4.15 kommer i tillegg).14.000
Vesentlige endringer som er å betrakte som ny sak etter §12-14 første ledd, gebyrlegges som om det er en ny sakSe over
Trekk av søknad 
Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra regulant skal regulanten betale en skjønnsmessig andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen. 
§2.5 Utbyggingsavtale, jf. pbl § 17Pris
Behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til pbl kap 17.14.000

Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling

§ 3-7 Søknader som vurderes etter pbl. § 20-5 g

Dette er søknader som etter en vurdering kommer inn under pbl § 20-5 generelt og punkt f: andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. I tillegg gjelder det saker som avsluttes uten realitetsvedtak.

§3.8 Forhåndskonferanse – PBL § 21-1Pris
§ 21-1 Forhåndskonferanse (gebyret trekkes fra endelig byggesaksgebyr)2.870
§3.9 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver – PBL § 20-4Pris
Mindre tiltak Pris
§ 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 a.) tilbygg 0 – 50 m2 3.830
§ 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 0 – 50 m2 3.830
§ 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 51 – 70 m2 5.350
§ 20-4 b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 § 3-2) 7.800
§ 20-4 c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg – max 2 år 9.100
§ 20-4 e. Andre mindre tiltak3.830
§3.10 Tiltak som krever søknad og tillatelse, PBL § 20-3.Pris
Boligbygg (inkl. fritidshus)
For bygg med én boenhet 16.900
Tillegg pr. boenhet 6.350
Til- og påbygg/ ombygging nye boenheter per enhet 8.150
Til- og påbygg/ombygging/annet <50kvm 5.450
Til- og påbygg/ ombygging annet > 50kvm 7.550
Alle andre tiltak på boligeiendom/fritidseiendom
Større garasjer etc. > 50 m27.550
Naust6.050
Murer/levegger/brygger/basseng etc. 5.000
Rehabilitering av pipe 1.550
Alle andre bygg, til- og påbygg, min.gebyr kr 7.500,-, maks. gebyr kr 500.000,-
For de første 0 – 100 m2 per m2 BRA 160
For de neste m2 per m2 BRA 35
50% reduksjon for parkeringskjeller, drivhus, stativhaller o.l. Bygningstype: 231-249;421-439
50% reduksjon for ombygging
Ramme og IG
For hver igangsettingstillatelse (IG)
3.500
%-tillegg for rammetillatelse (lovendring gir anledning til å velge ett-trinn. Flere trinn gir merarbeid for kommunen)
20%-
tillegg
§3.11 Diverse tiltakPris
Bygn. tekn. Installasjoner og VA-anlegg, (pbl. § 20-1 a og f)6.500
Vesentlige terrenginngrep, støttemurer, støyskjerm etc. (pbl. § 20-1 k)6.500
Trafikk-/samf.anlegg (VA,veg, parkeringsplass, kaianlegg etc.) (pbl. § 20-1 l)7.500
Skilt / reklame3.200
§3.12 Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. Kap. 19Pris
Dispensasjon fra §18-1 i plan og bygningsloven23.900
Dispensasjon fra: Plankrav, byggeforbud §1-8 eller kommuneplan. Gjelder i uregulert område eller områder med plankrav eller som krever uttalelse fra andre15.600
Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, plan, avstandskrav, etc.7.800
Dispensasjon fra byggegrense mot veg eller sjø på bebygd eiendom som er regulert til bebyggelse og som ikke krever uttalelse fra andre myndigheter5.700
Fravik fra teknisk forskrift3.000
§3.13 Bruksendring, pbl. § 20-1 d.Pris
Gebyr for ombygging kommer i tillegg
Bruksendringer av mindre del av bolig med ansvarsrett4.900
Bruksendring hel boenhet, større bygg/ næringsbygg –gjelder ikke ved totalombygging. Da benyttes punktene som for nybygg § 20-39.900
§3.14 Søknad om endring av tillatelsePris
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad
Bolig / fritidsbygg / deling4.800
Andre bygg og anlegg6.300
§3.15 Riving, pbl. § 20-1 ePris
Riving. Gebyr per bygning. Riving av mindre bygg beregnes etter pbl §20-4
Alle bygg7.800
§3.16 Ansvarsretter og ferdigattestPris
Søknad om ansvar
Selvbygger2.600
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse5.850
Ferdigattest2.550
Melding om tiltak unntatt søknadsplikt. Tilsyn og matrikkelføring570
§3.17 Delingssaker – pbl. § 20-1 m.Pris
Gebyr for evnt. dispensasjon kommer i tillegg
Fradeling av tomt6.800
Tilleggsareal/Arealoverføring3.800
Delingssaker utover en parsell faktureres med 50% per enhet.
§3.18 Alle andre søknadspliktige tiltak, reviderte tegninger, veganlegg, endret utkjørsel, mangelbrev,mmPris
Medgått tid
Pr påbegynt time1.090
Mangelbrev1.090
§3.19 Tilleggsgebyr og rabatterPris
Oppføring av bygg etter passivhusstandard, plusshus, gjenbruk av materialer, min 50% dokumentert
Fratrekk av gebyr for forhåndskonferanse hvis byggesak ila 1 år2.750
Ikke komplett søknad ved innsending (mangelbrev utsendt)1.050

Kapittel 4 – Oppmålingsforretning

§ 4.3. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises, eller saken ikke kan matrikkelføres på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter bestemmelsene i gebyrregulativet vedrørende etablering av matrikkelenhet.

§4.4 GenereltPris
Timepris etter matrikkelloven
Selvkost timepris for arbeid etter matrikkelloven.
For tjenester som skal faktureres etter medgått tid, se § 4-2
1.160
Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider (fastsatt av Kartverket)175
Matrikkelbrev over 10 sider (fastsatt av Kartverket)350
Kopier og utskrifter av tinglyste eller matrikkelregistrerte dokumenter. Gebyrene er
merverdiavgiftspliktig
Kopi av målebrev, per stykk175
Målebrev i PDF-format, , per stykk175
Seksjoneringstegninger (etter 1.1.1998) – inntil 10 sider:175
Seksjoneringstegninger – over 10 sider:350
Elektronisk innsending tinglysningsgebyr (fastsatt av staten)540
Papirbasert innsending tinglysningsgebyr (fastsatt av staten)585
§4.5 Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)Pris
Per matrikkelenhet som etableres eller ved arealoverføring, per overføring22.600
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken2.300
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken eller nymerking, påvisning eller kontroll av eksisterende grensepunkt1.100
Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet)
(Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter samtidig. Det betales 50 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell.)
11.300
Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for grensejustering,V.nr. 4.9.12.500
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Pris som for etablering av ny matrikkelenhet. Tillegg per nye pkt. som må opprettes eller kontrolleres i saken, og tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken
§4.6 Etablering og oppmåling av uteareal på eierseksjon
Halvt gebyr i forhold til etablering av matrikkelenhet. Halvt gebyr i forhold til klarlegging/nyetablering av grensepunkter. Se under etablering av grunneiendom m.v
§4.7 Etablering av anleggseiendom
Pris som for etablering av matrikkelenhet
§4.8 Etablering av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretningPris
Per matrikkelenhet som etableres22.600
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken2.300
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken eller eksisterende punkt som påvises eller kontrollmåles. Tillegget gjelder også foreløpige grensepunkt.1.100
Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet) (Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter samtidig. Det betales 50 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell.)11.300
Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for grensejustering2.500
§4.9 GrensejusteringPris
Grunnpris10.100
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken2.300
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken, eller nymerking, påvisning eller kontroll av eksisterende grensepunkt1.100
Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering
Anleggseiendom
Grunnpris9.800
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen er 1000 m³. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.
§4.10 Arealoverføring for anleggseiendomPris
Arealoverføring til anleggseiendom, Over bakken23.400
Arealoverføring til anleggseiendom, Under bakken15.900
Kvantumsrabatt ved flere arealoverføringeri samme sak
* 2 – 5 parseller gir 20% rabatt
* >5 parseller gir 30% rabatt
§4.11 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheterPris
For inntil 3 punkt12.500
For overskytende grensepunkt2.100
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn gebyrene etter etablering av matrikkelenhetSe pkt. 4.4.1
§4.12 Påvisning/merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretningPris
For inntil 2 punkt6.650
For overskytende grensepunkt1.100
§4.13 Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring til regulert offentlig vegPris
Per matrikkelenhet som avgir grunn4.800
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken2.300
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken eller nymerking eller kontroll av eksisterende grensepunkt1.100
Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet)
(Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter samtidig. Det betales 80 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell.)
3.840
Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for grensejustering, V.nr.2.500

Kapittel 5 – Eierseksjonering

§ 5-1. Generelt

Alle søknadspliktige tiltak etter eierseksjonsloven § 15 skal betale gebyr etter matrisen under

§5.2 Gebyr etter eierseksjonsloven § 15Pris
Eierseksjonering
1-8 seksjoner7.450
Fra 9 seksjoner og mer, tillegg per ny seksjon680
Oppheve seksjoner4.350
Befaring2.320
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvending ved behandling av saken.2.320
For oppmåling av uteareal til eierseksjon gjelder regulativets pkt vedrørende oppmåling av uteareal på eierseksjoner

Kapittel 6 – Refusjon

§6.1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven

Grunnlaget for beregning av gebyret er godkjent regnskap etter plan- og bygningslovens § 18-9.

§6.2 Refusjonssaker etter plan og bygningslovens § 18-9Pris
1. Gruppe I: Gebyrgrunnlag < 5,0 mill. kr. 3,5 % av godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag) Minimumsgebyr: kr. 52.000,-53.500
2. Gruppe II: Gebyrgrunnlag > 5 mill. kr. Gruppe I + 1,0 % av godkjent regnskap over 5,0 millVariabel

Kapittel 8 – Forurensningsloven/forurensningsforskriften

§ 8-1. Utslippstillatelser fra separate avløpsanlegg

Alle som eier og drifter private avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften skal betale et årlig fast gebyr iht. pkt 8.3.1 som skal dekke kommunens arbeid med tilsyn av slike anlegg. Hvis ikke annet er spesifisert faktureres dette første kvartal i hvert år.

§8.2 Medgått tidPris
Arbeid som foretas ut over de angitt satsene og som medfører merarbeid faktureres etter medgått tid pr påbegynte time.1.040
§8.3 Gebyr avløpsanleggPris
Tilsyn med private avløpsanlegg etter kapittel 12362
Tilsyn med avløpsanlegg etter kap 13 etter medgått tid – timepris1.080
Tilsyn med avløpsanlegg etter kap 15 etter medgått tid – timepris1.080
§8.4 Utslippstillatelse fra separate avløpsanleggPris
Pr tillatelse5.700
§8.5 Gebyr for behandling av tiltaktsplaner i forurenset grunn eller mistanke om forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften kap. 2
Ved bygge- og graveargbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnet er forurenset, må omfanget og betydningen av en eventuell forurensning kartlegges. Viser undersøkelsen at det er forurenset grunn, må en tiltaksplan i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2 godkjennes av kommunen før tiltaket kan settes i gang.
§8.6 Godkjenning av tiltaksplaner etter kap 2 i forurensningsforskriftenPris
Godkjenning av tiltaksplan, enkel sak7.200
Godkjenning av tiltaksplan, middels sak14.400
Godkjenning av tiltaksplan, komplisert sak25.600
Godkjenning av tiltaksplan, svært komplisert sak28.800