Byggesak-, regulering- og oppmålingsgebyrer 2020

Sist oppdatert 17. september 2020 15:47

Gebyrregulativet for byggesaker, reguleringsplaner og oppmåling

 

Kapittel 2 – Privat reguleringsplan

§ 2-3. Timepris

Private reguleringsplaner
Tjenester Pris
For tjenester som skal faktureres etter medgått tid 1.450
Oppstart, jf. pbl § 12-8
Oppstartsmøte (også ved endring av plan) 8.160
Planinitiativ der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål, jf. pbl § 12-8 første og annet ledd. 13.600
Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan inntil 2 000 m2 34.000
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan mellom 2 000 m2 og inntil 5 000 m2 68.000
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan mellom 5 000 m2 og inntil 10 000 m2 85.000
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan mellom 10 000 m2 og inntil 20 000 m2 102.000
For areal over 20 000 m2 et tillegg på påbegynt 1 000 m2 680
Behandling av forslag til detaljreguleringsplan med planprogram og
konsekvensutredning
50% tillegg
Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA
Pr kvadratmeter beregnet etter bruksareal (jf. NS 3940) som planforslaget hjemler 10 pr m2 BRA
Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl § 12-14 andre ledd
Mindre reguleringsendringer, pbl § 12-14 annet ledd adm. Behandling. 50% av gebyret ved full prossess (Jf pbl§§ 12-10 og 12-11 politisk behandling) 17.000
Mindre reguleringsendringer, pbl § 12-14 annet ledd politisk behandling. 60% av gebyret ved full prossess (Jf pbl§§ 12-10 og 12-11 politisk behandling) 23.800
Vesentlige endringer som er å betrakte som ny sak etter §12-14 første ledd, gebyrlegges som om det er en ny sak Se over
Trekk av søknad
Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra regulant skal regulanten betale en skjønnsmessig andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.
For saker som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag er mottatt 10 %
For saker som avsluttes etter innsendt planforslag, men før førstegangsvedtak 80 %

 

Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling

§ 3-7 Søknader som vurderes etter pbl. § 20-5 g

Dette er søknader som etter en vurdering kommer inn under pbl § 20-5 generelt og punkt f: andre
mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. I tillegg gjelder det saker som
avsluttes uten realitetsvedtak.

 

Forhåndskonferanse – PBL § 21-1
Forhåndskonferanse Pris
§ 21-1 Forhåndskonferanse (gebyret trekkes fra endelig byggesaksgebyr) 3.000
Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver – PBL § 20-4
Mindre tiltak Pris
§ 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 a.) tilbygg 0 – 50 m2 3.100
§ 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 0 – 50 m2 3.850
§ 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 51 – 70 m2 4.600
§ 20-4 b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 § 3-2) 7.700
§ 20-4 c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg – max 2 år 9.200
Tiltak som krever søknad og tillatelse, PBL § 20-3.
Boligbygg (inkl. fritidshus) Pris
For bygg med én boenhet 11.500
Tillegg pr. boenhet 5.750
Til- og påbygg/ ombygging nye boenheter per enhet 7.700
Til- og påbygg/ombygging/annet <50kvm 3.000
Til- og påbygg/ ombygging annet > 50kvm 4.600
Alle andre tiltak på boligeiendom/fritidseiendom
Større garasjer etc. > 50 m2 6.150
Murer/levegger/brygger/basseng etc. 4.600
Rehabilitering av pipe 1.500
Alle andre bygg, til- og påbygg, min.gebyr kr 15.000,-, maks. gebyr kr 500.000,-
For de første 0 – 100 m2 per m2 BRA 150
For de neste m2 per m2 BRA 30
50% reduksjon for parkeringskjeller, drivhus, stativhaller o.l. Bygningstype: 231-249;421-439
50% reduksjon for ombygging
Ramme og IG
For hver igangsettingstillatelse (IG) 2.300
%-tillegg for rammetillatelse (lovendring gir anledning til å velge etttrinn. Flere trinn gir merarbeid for kommunen) 20%-
tillegg
Diverse tiltak
Diverse tiltak Pris
Bygn. tekn. Installasjoner og VA-anlegg, (pbl. § 20-1 a og f) 6.150
Vesentlige terrenginngrep, støttemurer, støyskjerm etc. (pbl. § 20-1 k) 6.150
Trafikk-/samf.anlegg (VA,veg, parkeringsplass, kaianlegg etc.) (pbl. § 20-1 l) 7.650
Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. Kap. 19
Dispensasjonssøknader / fravik fra teknisk forskrift Pris
Dispensasjon for fortetting / ny tomt i regulert område + ny bolig 7.500
Dispensasjon for plan / plankrav / byggeforbud etter § 1-8 7.500
Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav, etc. 7.500
Dispensasjon fra planer som mangler eller med uklar grad av utnytting – for mindre tiltak I boligområder 7.500
Fravik fra teknisk forskrift 7.500
Skilt / reklame 3.500
Bruksendring, pbl. § 20-1 d.
Gebyr for ombygging kommer i tillegg Pris
Bruksendringer av mindre del av bolig 3.840
Bruksendring hel boenhet, større bygg/ næringsbygg –gjelder ikke ved totalombygging. Da benyttes punktene som for nybygg § 20-3 7.700
Søknad om endring av tillatelse
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad Pris
Bolig / fritidsbygg / deling 4.600
Andre bygg og anlegg 6.150
Riving, pbl. § 20-1 e
Riving. Gebyr per bygning. Riving av mindre bygg beregnes etter pbl §20-4 Pris
Alle bygg 6.900
Ansvarsretter og ferdigattest
Søknad om ansvar Pris
Selvbygger 1.500
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse 5.750
Ferdigattest 2.250
Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse 2.250
Delingssaker – pbl. § 20-1 m.
Gebyr for evnt. dispensasjon kommer i tillegg Pris
Fradeling av tomt 6.150
Tilleggsareal/Arealoverføring 3.450
Delingssaker utover en parsell faktureres med 50% per enhet.
Alle andre søknadspliktige tiltak, reviderte tegninger, veganlegg, endret utkjørsel, mangelbrev,mm
Medgått tid Pris
Pr påbegynt time 1.450
Rabatter – grønt gebyr
Oppføring av bygg etter passivhusstandard, plusshus, gjenbruk av materialer, min 50% dokumentert Pris
Fratrekk av samlet gebyrstørrelse inntil -50%
Fratrekk av gebyr for forhåndskonferanse hvis byggesak ila 1 år 3.000
Det gis reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til Norsk Standard 3700 for bolig og 3701 for yrkesbygg -30%
Det gis reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som kan vise til at de vil være et 0-utslippshus eller plusshus. Dvs. bygninger som i tillegg til å være ett passivhus produserer egen energi som dekker livsløpet og produksjon av bygget. -50%
Det gis reduksjon av byggesaksgebyret for behandling av søknad som omfatter etterisolering av bygg oppført før 1980, dersom det kan dokumenteres at tiltaket utføres som anvist av kvalifisert rådgiver. -50%
Byggesaksgebyret frafalles i sin helhet for de tiltak som er støttet av Enova, samt for evt. søknad om solcellepanel og varmepumpe. -100%

Kapittel 4 – Oppmålingsforretning

§ 4-3. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises, eller saken ikke kan matrikkelføres på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter bestemmelsene i gebyrregulativet vedrørende etablering av matrikkelenhet.

Generelt
Timepris etter matrikkelloven Pris
Selvkost timepris for arbeid etter matrikkelloven.
For tjenester som skal faktureres etter medgått tid, se § 4-2
1.450
Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider (fastsatt av Kartverket) 175
Matrikkelbrev over 10 sider (fastsatt av Kartverket) 350
Kopier og utskrifter av tinglyste eller matrikkelregistrerte dokumenter. Gebyrene er
merverdiavgiftspliktig
Kopi av målebrev, per stykk 175
Målebrev i PDF-format, , per stykk 175
Seksjoneringstegninger (etter 1.1.1998) – inntil 10 sider: 175
Seksjoneringstegninger – over 10 sider: 350
Tinglysningsgebyr (fastsatt av staten). Elektronisk tinglysing/”papir-tinglysing” 540/585
Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)
Pris
Per matrikkelenhet som etableres eller ved arealoverføring, per overføring 19.550
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1.760
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken/ Nymerking av eksisterende grensepunkt 980
Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet)
(Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter samtidig. Det betales 90 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell.)
17.595
Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for grensejustering,V.nr.
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Pris som for klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er målt.
Etablering og oppmåling av uteareal på eierseksjon
Halvt gebyr i forhold til etablering av matrikkelenhet. Halvt gebyr i forhold til klarlegging/nyetablering av grensepunkter. Se under etablering av grunneiendom m.v
Etablering av anleggseiendom
Pris som for etablering av matrikkelenhet
Etablering av matrikkelenhet uten fullført opmålingsforretning
Etablering av grunneiendom/parsell/areal og festegrunn Pris
Per matrikkelenhet som etableres 21.500
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1.760
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken, også foreløpige grensepunkt 980
Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet) (Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter samtidig. Det betales 90 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell.) 19.355
Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for grensejustering
Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris
Grunnpris 7.820
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1.760
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken/ Nymerking av eksisterende grensepunkt 980
Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte
matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering
Anleggseiendom
Grunnpris 8.500
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen er 1000 m³. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.
Arealoverføring for anleggseiendom
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris
Arealoverføring til anleggseiendom, Over bakken 20.400
Arealoverføring til anleggseiendom, Under bakken 13.600
Kvantumsrabatt ved flere arealoverføringeri samme sak

* 2 – 5 parseller gir 20% rabatt
* >5 parseller gir 30% rabatt

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheter
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning Pris
For inntil 3 punkt 11.535
For overskytende grensepunkt 1.760
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele
tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn gebyrene etter etablering av matrikkelenhet
Påvisning/merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
Påvising/merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning Pris
For inntil 2 punkt 5.960
For overskytende grensepunkt 980
Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring til regulert offentlig veg)
Etablering av grunneiendom og festegrunn Pris
Per matrikkelenhet som avgir grunn 3.910
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1.760
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken/ Nymerking av eksisterende grensepunkt 980
Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet)
(Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter samtidig. Det betales 90 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell.)
Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for grensejustering, V.nr.

 

Kapittel 5 – Eierseksjonering

§ 5-1. Generelt

Alle søknadspliktige tiltak etter eierseksjonsloven § 15 skal betale gebyr etter matrisen under

Gebyr etter eierseksjonsloven § 15
Eierseksjonering Pris
1-8 seksjoner 5.865
Fra 9 seksjoner og mer, tillegg per ny seksjon 490
Oppheve seksjoner 3.400
Befaring

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvending ved behandling av saken.

1.955
For oppmåling av uteareal til eierseksjon gjelder regulativets pkt vedrørende oppmåling av uteareal på eierseksjoner

 

Kapittel 6 – Refusjon

§6.1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven

Refusjonssaker etter plan og bygningslovens § 18-9
Refusjon Pris
1. Gruppe I: Gebyrgrunnlag < 5,0 mill. kr. 3,5 % av godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag) Minimumsgebyr: kr. 50.000,- 50.000
2. Gruppe II: Gebyrgrunnlag > 5 mill. kr. Gruppe I + 1,0 % av godkjent regnskap over 5,0 mill Variabel

 

Kapittel 8 – Forurensningsloven/forurensningsforskriften

§ 8-2. Utslippstillatelser fra separate avløpsanlegg

Utslippstillatelse fra separate avløpsanlegg, tillatelser etter forurensningsloven
Tillatelse Pris
Pr tillatelse 5.100