Gi innspill til fremtidens Karmøy kommune

Hvor skal vi bo, handle og jobbe? Hvor skal vi ta vare på landbruksareal og friområder eller bygge veier, legge til rette for kollektivtransport, sykkelruter og turstier for fremtiden? Det er store og viktige spørsmål som skal beskrives og vedtas i plan om fremtidens Karmøy

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er snart i gang. Det betyr at  fremtidens Karmøy tegnes i et nytt kart hvor det er fint om du vil bli med å gi innspill.  Allerede i november kan du få gitt innspill til hva som bør være med i planen via en egen digital innspillskasse som blir lansert når høringsperioden er åpnet. Arealplanen skal beskrive hvordan vi best utnytter arealene i kommunen vår for å sikre en bærekraftig utvikling.   

Kommuneplanlegger står foran rådhusets fontene og stabler byggeklosser som det står bærekraftsmål på - Klikk for stort bilde-Kommunens arealressurser er skatter som må forvaltes klokt for å gi glede til nåværende og kommende generasjoner, sier kommuneplanlegger Oddrun Lund

Overordnet plan   

Kommuneplanens arealdel er førende for hvordan byene, tettstedene og bygdene skal utvikle seg, hvor vi kan bygge hus og butikker, og hvor vi skal ha kontorer, tjenestetilbud og næringsområder. Planen skal vise hvordan vi sikrer landbruket og tar vare på naturen, strendene våre og kulturlandskapet, og hvor vi kan legge til rette for friluftsliv og turveier.   

-Det er et stort og spennende arbeid som er i gang, sier kommuneplanlegger Oddrun Lund. Politikerne har vedtatt en overordnet samfunnsplan basert på syv av FN’s bærekraftmål.   

-Nå skal disse målene gjenspeiles i hvordan vi bruke arealene i vår kommune. Arbeidet med kommuneplanen er et viktig styringsverktøy våre politikere har for hvordan kommunen skal utvikle seg i fremtiden. Ett av målene i samfunnsdelen er samarbeid for å nå målene. Det innebærer at regionale myndigheter, nabokommuner, næringsliv, interesseorganisasjoner, barn og unge, eldre og innbyggere generelt skal involveres og få komme med innspill, sier Lund. Politikerne skal underveis i prosessen ha en aktiv rolle. Videre vil det bli lagt opp til innbyggerinvolvering både digitalt og ved dialog.   

Her kan du lese den vedtatte samfunnsplanen og Her kan du se eksisterende arealplan som gjelder for 2013-2023

 

Basert på kunnskap

Lund samler et stort kunnskapsgrunnlag om ulike fagområder for å synliggjøre hva overordna nasjonale og regionale føringer og gjeldende lovkrav innebærer for lokale forhold i vår kommune. Det finnes mye kunnskap om hva som er bærekraftig utvikling, og føringene er ofte bestemt nasjonalt og regionalt.   

-Kommunens arealressurser er skatter som må forvaltes klokt for å gi glede til nåværende og kommende generasjoner, sier Oddrun Lund. Hun peker på at dine innspill kan hjelpe med å finne de beste måtene å beskytte og nyte disse verdiene på. Lund håper på mange konstruktive innspill til planen som skal utarbeides.   

 

Hva skjer når?   

Det er omfattende arbeid å lage ny plan. Du kan bidra fra i høst av og det tar normalt to år før planen er endelig vedtatt.   

Planprosessen består av flere faser:   

 

Fase 1 - Varsel om planoppstart. Utlegging av forslag til planprogram ut til offentlig høring

Fase 1 er å varsle oppstart av planarbeidet og høring av forslag til planprogram. Det skjer etter at Formannskapet har behandlet planprogrammet i november. Planprogrammet er på mange måter oppskriften på hvordan selve planarbeidet skal gjennomføres og hvilke tema som det skal arbeides med. Når dette skjer i november blir det altså mulig å både komme med innspill til planprogrammet, og gi konkrete arealinnspill via en egen digital løsning

Fase 2 - Fastsetting av planprogram som danner grunnlag for videre planarbeid

Innspill til planprogrammet behandles i forbindelse med kommunestyrets fastsetting av planprogrammet

Fase 3 - Utarbeiding av planforslag med konsekvensutredning

Etter at planprogrammet er fastsatt starter arbeidet med utarbeiding av det nye planforslaget. Da skal de konkrete arealinnspillene gjennomgås. Arealinnspillene må vurderes i forhold til den overordnede arealstrategien og konsekvenser for miljø og samfunn. Arealinnspill som kommunen ønsker å ta til følge innarbeides i planforslaget og konsekvens-utredes

Fase 4 - Utlegging av planforslaget med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn

Forslag til ny kommuneplan legges ut på høring etter behandling i Formannskapet

Fase 5 - Bearbeiding av planforslaget før endelig vedtak i kommunestyret

Merknader til planforslaget behandles og planforslaget bearbeides igjen, før endelig vedtak i kommunestyret

Tidslinje for kommuneplanens arealdel

 

Følg med på denne siden framover for å holde deg oppdatert og finne ut hvordan du best kan delta i arbeidet med kommuneplanens arealdel.   

 

 

Påmelding nyhetsbrev:

 

 

Nyheter og informasjon om kommunens tilbud og aktiviteter,
rett i din innboks. Se tidligere sendte nyhetsbrev her.

 

Meld deg på nyhetsbrev