De fleste i Karmøy har det bra

De fleste er fornøyd med tilværelsen og opplever god livskvalitet og sosial støtte. Over 70 prosent av karmøybuene sier de opplever svært god eller god helse.

Karmøy har mange gode turmuligheter og mange fine friluftsområdet som er mye besøkt

I september i fjor ble det sendt ut en folkehelseundersøkelse til innbyggere over 18 år i hele Rogaland, og det var mange karmøybuer som svarte på denne. Undersøkelsen viser at de fleste i Rogaland, og i Karmøy har det bra.

Det er ikke store forskjeller mellom kommunene i Rogaland, de store forskjellene finnes innad i hver enkelt kommune. Resultatet viser både kjønnsforskjeller og aldersforskjeller. Utdanning og den enkeltes økonomiske situasjon påvirker hvordan en har det.

Kjønnsforskjeller

Kvinnene i undersøkelsen kom bedre ut på spørsmålene om kosthold. Bruk av snus og alkohol var mer utbredt blant menn. På variablene knyttet til psykisk helse kom kvinnene dårligere ut, særlig i aldersgruppen 18-29 år. Kvinnene hadde flere positive sosiale relasjoner.

Jo eldre vi er, desto bedre har vi det

Når det gjelder alder viste undersøkelsen at jo eldre en er, desto bedre har en det. Variablene kosthold, psykisk helse og livskvalitet ble bedre med stigende alder. Eksempelvis viser undersøkelsen at andel med psykiske plager fordeler seg slik:

Utdanning og økonomi er bra for helsa

Undersøkelsen viser at jo lengre utdanning en har, jo flere variabler skårer en positivt på. Samme trend ser en med økonomi. De som opplever det som vanskelig å få økonomien til å strekke til skårer negativt på flere variabler enn de som synes det er enkelt å få økonomien til å strekke til. Dette er en del av det som er med på å skape de sosiale ulikhetene i helse.

Viktige faktorer for Karmøy kommune

Kommunen har et godt pedagogisk tilbud til barnehagebarn, og man ser en positiv trend for trivsel på ungdomsskolene. Det er også en høy andel som fullfører videregående skole, dette  er en viktig faktor for folkehelsen.  

I Karmøy kommune er vi heldige å ha mange frivillige organisasjoner og foreninger som folk kan engasjere seg i, noe som er veldig viktig for helsen. Det er utviklet en portal hvor aktiviteten som foregår kan legges inn, slik at en kan få en oversikt over hva som skjer i kommunen. Dette finner du på aktivikarmoy.no Det er også gode turmuligheter og mange fine friluftsområdet som er mye besøkt. Her gjør også frivilligheten i Karmøy en stor innsats med å tilrettelegge løyper. Karmøy kommune har engasjerte innbyggere, både unge og eldre.