Endringer i helse- og omsorgstjenestene som følge av coronapandemien

Karmøy kommune har i tråd med nasjonale bestemmelser og anbefalinger gjort flere endringer i tjenestene for å bidra til å redusere smitte av coronaviruset. Oppdatert informasjon publiseres på helsenorge.no og regjeringen.no. Tiltak i Karmøy må tilpasses situasjonen. Her gis en oversikt over endringer innen helse- og omsorgstilbudene i Karmøy kommune.

Virksomheter hvor helsepersonell som bl.a. tannleger, fysioterapeuter, psykologer kiropraktorer, fotterapeuter, optikere, logopeder og andre har én-til-én-kontakt, skal følge


Legekontor og legevakt har høyt fokus på at pasientene kan være trygge ved oppmøte på kontoret. Ingen pasienter med mistanke om korona møter opp på vanlige legekontor. Disse ivaretas på luftveislegevakt. Det er få pasienter på venterommet. Hygienestandard er høy på alle legekontor.

Dersom du trenger konsultasjon, men uten at oppmøte er nødvendig, finnes det flere muligheter:

  • Fastlegene etablerer videokonsultasjon som er enkle å bruke. Du kan få informasjon om dette ved å ringe til ditt legekontor.
  • Nesten alle fastleger tilbyr e-konsultasjon
  • Telefonkonsultasjon kan også brukes.

Hvis du har luftveissymptomer, skal du ikke møte opp på legekontor, men ringe til legen din.


Oppdatert informasjon for regler om besøk med videre i kommunens sykehjem finner du på teamasiden om sykehjem.

Det legges også til rette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk.

Det er også gjennomført flere endringer i sykehjemstilbudet for å kunne avlaste sykehuset i den pågående pandemien. Det er bl.a. opprettet en egen KAD-avdeling ved Norheim BBH som ved behov kan ta imot coronapasienter. Se egen nyhetssak om dette.


Dagtilbud for eldre og personer med demens ble stengt 16. mars, men jobber seg gradvis fram til normalt drift. Allerede 21. april åpnet Augustehuset for et begrenset antall brukere. Strategien har vært å se om opplegget fungerer på en avdeling før den neste åpnes. For alle dagtilbud tas det forbehold om stengning igjen hvis smittesituasjonen endrer seg. Håpet er å kunne gjenåpne for alle brukere. Situasjonen må vurderes i samråd med smittevernlegen.

Driften av dagtilbud for psykisk utviklingshemmede ble også sterkt redusert, men tilbudet åpner nå mer og mer.

Alle avdelingene i Rus- og psykiskhelsetjeneste (ROP) har gjort tiltak for å redusere faren for smittespredning av coronaviruset. Det er bl.a. redusert drift på de vanlige aktivitetstilbudene på dagsentrene: Augvaldstunet, Karmøygården, Divigården og TIO. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om organisering og tilrettelegging av aktiviteter og tilbud i de ulike avdelingene:

 • Dagsenter: 90 52 94 85 / 40 42 78 44
 • TIO: 52 81 21 04
 • Aktivitør Terje Bårdsen: 90 36 62 43

Avlastningstjenesten

Aktivitetshuset Eide og Ekta aktivitetssenter har for tiden tilnærmet normal drift. Det er gjort noen endringer i forhold til størrelsen på aktivitets-gruppene internt (reduksjon i antall personer på hver gruppe og flere antall grupper). Det er også svært lite rotasjon mellom gruppene.

Avlastningstjenesten har for tiden tilnærmet normal drift. Både Liarfjell avlastningshjem og Aktivitetshuset Eide benyttes til avlastning, dette for å kunne følge gjeldende anbefalinger og retningslinjer i forhold til smittevern.

Støttekontakt og familieavlastning – som normalt.


Begrenset kapasitet frem mot påske: 

Det er redusert drift i fysio- og ergoterapitjenesten frem til over påske grunnet stort koronarelatert fravær. Det må påregnes ventetid på våre tjenester.

Alle gruppetilbud utgår. Vurdering av hvilke oppgaver som prioriteres gjøres daglig ut fra vedtatt prioriteringsliste og ressurssituasjon på hjelpemiddellager og blant terapeutene.  Sentralbord vil være betjent som normalt.

Generelt under koronasituasjonen:

På grunn av gjeldende smittevernregler vil kapasiteten være noe redusert. Hovedfokus er å bidra til at brukere utskrevet fra sykehus og fra korttidsopphold på sykehjem skal kunne komme hjem og fungere hjemme med nødvendig tilrettelegging, og gjenvinne funksjon- og aktivitetsnivå. Vurdering av hjelpemidler, evt. behov for reparasjoner av hjelpemidler for fortsatt å kunne bli boende hjemme, blir også prioritert. 


Driften av jordmortjenesten vil igjen endres på grunn av økende lokal og regional smitte. Dette gjelder fra 12.03.21. Endringene er gjort for å minimere risiko for smitte. Konsultasjonene vil bli kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført. Kommunen støtter seg på råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet, samt egen jordmorfaglig vurdering.

Den første kontrollen vil nå utføres per telefon. Når du henvender deg til helsestasjonen som ny gravid vil du blir satt opp til time – men istedenfor å møte opp fysisk vil du bli oppringt av jordmor. Du vil få den informasjonen du trenger, jordmortjenesten får laget journal og henvist deg til ultralyd. Jordmortjenesten lager et helsekort til deg, det er et papir (journal) som skal følge deg i svangerskapet. Det vil jordmortjenesten oppbevare i sitt journalarkiv til de ved en senere anledning kan gi det til deg.

Kontrollene i uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 vil fortsette som før, men vil bli korte. Jordmortjenesten vil kun gjøre de fysiske målingene, og ønsker å minimere tiden den gravide er på kontoret for å redusere smitterisiko. Det vil ligge nyttige linker på nettsiden til jordmortjenesten angående amming og fødsel. Kom alene, ikke ta med partner (kun unntaksvis i helt spesielle situasjoner) eller barn.

Hjemmebesøk, 6 ukers kontroller og felles fødselsinformasjon vil ikke bli gjennomført nå.

Gravide med luftveissymptomer skal IKKE møte til jordmorkontroll på helsestasjonen, ta kontakt med jordmortjenesten per telefon hvis du er syk. Har den gravide luftveissymptomer skal hun henvende seg til egen legevakt for personer med luftveissymptomer per telefon. Bruk vanlig legevaktsnummer. Her vil det være lege som utfører kontrollen. Ta med helsekort hvis du har det!

Jordmortjenestens mål er som alltid å ivareta mor og barn på en trygg måte gjennom svangerskapet.

Viktig informasjon om tjenestens tilbud under koronasituasjonen gjeldende fra 17.3.21-11.4.21:

Helsestasjon 0-5 år

Det vil være minimum drift på helsestasjonene med fokus på oppfølging av nyfødte og gjennomføring av barnevaksinasjonsprogrammet. Helsestasjonene er betjente, ta kontakt på telefon. Helsestasjonen har muligheter for å tilby samtaler med digital løsning med “join”. Det er et trygt virtuelt møterom gjennom Norsk helsenett.

Skolehelsetjenesten 

På grunn av smittesituasjonen og nasjonale tiltak, blir det endringer i driften av skolehelsetjenesten. Det er fire helsesykepleiere som har fått andre oppgaver med testing og smittesporing.

Det betyr at noen skoler får endringer i forbindelse med helsesykepleier tilknyttet skolen. Se kontaktopplysninger for aktuell skole. Skolehelsetjenesten bruker hjemmekontor i den utstrekning det er mulig, mail og telefon. I tillegg har skolehelsetjenesten mulighet til å tilby samtaler med digital løsning med “join”. Det er et trygt virtuelt møterom gjennom Norsk helsenett.

Helsestasjon for ungdom

Pga. smittesituasjonen er det nå timebestilling på Helsestasjon for ungdom. Ved timebestilling kan du enten ringe eller sende tekstmelding til helsesykepleier på telefon 91 83 51 60. Du kan be om time hos helsesykepleier eller lege, det er ikke tilgjengelig psykolog nå. Åpningstidene er som vanlig. Helsestasjon for ungdom Norheim. Mandag 16-18. Besøksadresse: Oasen storsenter 2. etg. Helsestasjon for ungdom Åkra. Onsdag 16-18. Besøksadresse: Engveien 2.

Midlertidig overgang fra gruppetilbud til individuell oppfølging i Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP)

Mandag 19.april går Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP) tilbake slik det var før stenging 18. mars.

Det gjelder aktiviteter ved:

• TIO

• Dagsentrene

• Lavterskel helsetilbud på Mottak- og oppfølgingssenteret

• Gruppeaktiviteter i regi av Mottak- og oppfølgingssenteret

Mottak- og oppfølgingssenteret

Mandag 19.april åpner MO-senteret dørene til lavterskeltilbudet igjen etter at store deler av tilbudet har vært stengt siden 18. mars og går tilbake til 10-12 gruppedeltagere. Antall deltagere vil bli vurdert fortløpende etter smittetrykk og om smittevernreglene blir overholdt.

Åpningstider:

 • 12.30-15.00

Resepsjon:

 • 9-11.15
 • 12.30-15.00

Følgende smittevernregler gjelder for besøkende:

 • Hold minimum 1 meter avstand
 • Vask hender ved adkomst
 • Febermåling (scanning) og kontrollspørsmål om forkjølelse/sykdom
 • Man blir henvist til fast sitteplass

Alle samtaler gjøres per telefon, men det er åpning for fysiske møter ved behov.

Det har også kommet lege tilbake på MO-senteret og han er tilgjengelig:

 • Tirsdag 12-15
 • Onsdag 8-15
 • Torsdag 12-15

Mottak- og oppfølgingssenteret og Dag- og aktivitet

Dag- og aktivitet går tilbake til 10-12 gruppedeltagere, slik det var før stenging 18. mars.

Pandemien er tøff for mange som opplever en veldig annerledes tid nå. Trenger du noen å snakke med? Det er ulike hjelpetelefoner som du kan kontakte. Du kan finne informasjon om familieliv og utfordringer i koronatid.