Endringer i helse- og omsorgstjenestene som følge av coronapandemien

Karmøy kommune har i tråd med nasjonale bestemmelser og anbefalinger gjort flere endringer i tjenestene for å bidra til å redusere smitte av coronaviruset. Kommunen er også i en situasjon hvor personellressurser må disponeres på en mest mulig fornuftig måte. 

Smittesituasjonen og nasjonale bestemmelser og anbefalinger endres fortløpende, og oppdatert informasjon publiseres på helsenorge.no og regjeringen.no. Tiltak i Karmøy må tilpasses situasjonen. Her gis en oversikt over endringer innen helse- og omsorgstilbudene i Karmøy kommune.

Virksomheter hvor helsepersonell som bl.a. tannleger, fysioterapeuter, psykologer kiropraktorer, fotterapeuter, optikere, logopeder og andre har én-til-én-kontakt, kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern er på plass og blir fulgt. Det er utarbeidet en n


 • Det er viktig at du i utgangspunktet møter til avtalte kontroller hos fastlegen din, slik at ikke helsesituasjonen din forverres. Det er også viktig at du tar kontakt med lege dersom du opplever nye symptomer eller kjenner på en forverring av plager.
 • Legekontor og legevakt har høyt fokus på at pasientene kan være trygge ved oppmøte på kontoret! Ingen pasienter med mistanke om korona møter opp på vanlige legekontor. Disse ivaretas på luftveislegevakt. Det er få pasienter på venterommet. Hygienestandard er høy på alle legekontor.
 • Dersom du trenger konsultasjon, men uten at oppmøte er nødvendig, finnes det flere muligheter:
  • Fastlegene etablerer videokonsultasjon som er enkle å bruke. Du kan få informasjon om dette ved å ringe til ditt legekontor.
  • Nesten alle fastleger tilbyr e-konsultasjon
  • Telefonkonsultasjon kan også brukes.
 • Hvis du har luftveissymptomer, skal du ikke møte opp på legekontor, men ringe til legen din.


Bestillerkontoret for helse og omsorgstjenester har gjenåpnet publikumsmottaket.


Alle avdelingene i Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP) har gjort tiltak for å redusere faren for smittespredning av coronaviruset. Det er bl.a. redusert drift på de vanlige aktivitetstilbudene på dagsentrene: Augvaldstunet, Karmøygården, Divigården og TIO.  

 • Lavterskeltilbudet på MO-senteret er åpnet for 10-15 personer om gangen og vil ha tilnærmet normal drift. Brukere må benytte seg av personalinngangen ved siden av bygget. Ansatte vil foreta en screening på symptomer og febermåling før en kan få komme inn. Alle som kommer inn må vaske/sprite hendene og holde minst 1 meters avstand til andre. Se https://www.karmoy.kommune.no/rus-og-psykisk-helsetjeneste/helsestasjonrus/. Ta kontakt med MO-senteret ved spørsmål: tlf. 52 81 16 30 
 •  De hjemmebaserte tjenestene går som normalt. Se https://www.karmoy.kommune.no/helse-og-omsorg/hjemmetjenester/ 
 • Rask psykisk helsehjelp  Har individuell oppfølging per telefon. Kursoppstart i uke 38. Det er også opprettet egen støttetelefon. Se https://www.karmoy.kommune.no/rus-og-psykisk-helsetjeneste/rask-psykisk-helsehjelp/.   
 •  Selv om vi har redusert drift har vi fortsatt tilbud om tilrettelagte aktiviteter, individuelt og i grupper på 6-8 deltakere. Vi forsøker å tilrettelegge for så mange aktiviteter som mulig.  Gruppeaktiviteter som pågår: 
  • Sosialgruppe (sosialt samvær, kortspill, m.m.) 
  • Turgrupper 
  • Håndarbeid i verksted (TIO) 
  • Frisbee-golf 
  • Gatefotball 
  • Joggegruppe 
  • Musikkgruppe (oppstart 15.mai) 
 •  Ta gjerne kontakt for mer informasjon om organisering og tilrettelegging av aktiviteter og tilbud i de ulike avdelingene: 
  • Dagsenter: 90 52 94 85 / 40 42 78 44 
  • TIO: 52 81 21 04 Aktivitør Terje Bårdsen: 90 36 62 43 


Følgende retningslinjer gjelder for besøk i kommunens sykehjem. Ta kontakt med avdelingsleder om du har spørsmål om dette. Alle besøk må fremdeles avtales på forhånd på telefon.

Det legges også til rette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk.

Det er også gjennomført flere endringer i sykehjemstilbudet for å kunne avlaste sykehuset i den pågående pandemien. Det er bl.a. opprettet en egen KAD-avdeling ved Norheim BBH som ved behov kan ta imot coronapasienter. Se egen nyhetssak om dette.


Dagtilbud for eldre og personer med demens ble stengt 16. mars, men jobber seg gradvis fram til normalt drift. Allerede 21. april åpnet Augustehuset for et begrenset antall brukere. Strategien har vært å se om opplegget fungerer på en avdeling før den neste åpnes. For alle dagtilbud tas det forbehold om stengning igjen hvis smittesituasjonen endrer seg. Håpet er å kunne gjenåpne for alle brukere. Situasjonen må vurderes i samråd med smittevernlegen.

Driften av dagtilbud for psykisk utviklingshemmede ble også sterkt redusert, men tilbudet åpner nå mer og mer.

Avlastningstjenesten har av smittevernhensyn redusert antall barn som mottar tjenester samtidig. Dette medfører at noen har fått oppholdet sitt redusert, endret eller avlyst. Både Liarfjell avlastningshjem og Aktivitetshuset Eide har blitt benyttet til avlastning for å ha mer areal å yte tjenestene på.


Fysio- og ergoterapitjenesten og hjelpemiddellageret ivaretar de brukerne som har behov for våre tjenester, og arbeider for en normalisering av driften med nødvendige tilpasninger. På grunn av gjeldende smittevernregler vil kapasiteten være noe redusert også i tiden fremover. Hovedfokus er å bidra til at brukere utskrevet fra sykehus og fra korttidsopphold på sykehjem skal kunne komme hjem og fungere hjemme med nødvendig tilrettelegging, og gjenvinne funksjon- og aktivitetsnivå. Vurdering av hjelpemidler, evt. behov for reparasjoner av hjelpemidler for fortsatt å kunne bli boende hjemme, blir også prioritert. 

Frisklivsaktivitet ble gjenopptatt fra uke 20. 

Sentralbordtelefonene er betjent som normalt.


Hjemmetjenesten er tilbake i normal drift. Det er opprettet et eget coronateam som ved behov vil følge opp pasienter/brukere i hjem der brukere er smittet av coronaviruset.

Hukommelseteamet er nå tilbake i normal drift (personellet ble i starten av pandemien benyttet i annen drift).


Jordmortjenesten jobber seg nå tilbake mot normal drift. Alle konsultasjoner ble fra kalenderuke 22 (25/5) tatt på kontoret (eventuelt telefonkonsultasjon ved behov). Vi prøver å minimere tett kontakt mellom jordmor og den gravide (blodtrykksmåling, lytting og leievurdering) til 15 minutter, men kan ha lengre totaltid på konsultasjonen. Vi tilstreber 2 m avstand ved samtale.

Partner kan være med på 1 konsultasjon, vi tenker at det er hensiktsmessig at han/hun følger når vi skal snakke om fødsel. Farskapserklæring kan da fylles ut. Det er ikke ønskelig at søsken følger til konsultasjon.

Vi vil begynne å tilby hjemmebesøk igjen, men må overholde smitteverntiltak. Alle i husstanden må være friske, en må ha håndsprit tilgjengelig og vi må kunne holde 2 meter avstand utover 15 minutter. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre hjemme, kan vi tilby hjemmebesøk på jordmorkontoret. Felles fødselsinformasjon kan vi enda ikke starte opp med, men vi kommer til å tilby individuell fødsels – og ammeinformasjon.

Gravide med luftveissymptomer skal fortsatt IKKE møte til jordmorkontroll på helsestasjonen, ta kontakt med oss per telefon hvis du er syk. Har den gravide luftveissymptomer skal hun henvende seg til egen legevakt for personer med luftveissymptomer per telefon. Bruk vanlig legevaktsnummer. Her vil det være lege som utfører kontrollen. Ta med helsekort hvis du har det!

Vårt mål er som alltid å ivareta mor og barn på en trygg måte gjennom svangerskapet.


Alle helsestasjonene er i drift – Helsestasjon 0-5 år – Konsultasjonene gjennomføres tilnærmet normalt, med gjeldende smitteverntiltak.

Åpen helsestasjon er fortsatt stengt. Du må gjøre en  avtale for å få vektmål.

Skolehelsetjenesten er tilnærmet på nivå som normalt. Alle skoler har enten helsesykepleier fysisk tilstede eller en kontaktperson på helsestasjonen.

Helsestasjon for ungdom, Åkra og Norheim, åpne med gjeldende smitteverntiltak.Tannhelse Rogaland har gjenåpnet klinikkene. Se informasjon fra Tannhelse Rogaland om hvor du kan få nødvendig hjelp.

Tannhelse Rogaland har laget film med råd om tannhelse.