Endringer i helse- og omsorgstjenestene som følge av coronapandemien

Sist oppdatert 14. mai 2020 09:23

Karmøy kommune har i tråd med nasjonale bestemmelser og anbefalinger gjort flere endringer i tjenestene for å bidra til å redusere smitte av coronaviruset. Kommunen er også i en situasjon hvor personellressurser må disponeres på en mest mulig fornuftig måte. 

Smittesituasjonen og nasjonale bestemmelser og anbefalinger endres fortløpende, og oppdatert informasjon publiseres på helsenorge.no og regjeringen.no. Tiltak i Karmøy må tilpasses situasjonen. Her gis en oversikt over endringer innen helse- og omsorgstilbudene i Karmøy kommune.


Virksomheter hvor helsepersonell som bl.a. tannleger, fysioterapeuter, psykologer kiropraktorer, fotterapeuter, optikere, logopeder og andre har én-til-én-kontakt, kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern er på plass og blir fulgt. Det er utarbeidet en n


 • Det er viktig at du i utgangspunktet fortsatt møter til avtalte kontroller hos fastlegen din, slik at ikke helsesituasjonen din forverres. Det er også viktig at du tar kontakt med lege dersom du opplever nye symptomer eller kjenner på en forverring av plager.
 • Legekontor og legevakt har høyt fokus på at pasientene kan være trygge ved oppmøte på kontoret! Ingen pasienter med mistanke om korona møter opp på vanlige legekontor. Disse ivaretas på luftveislegevakt. Det er få pasienter på venterommet. Hygienestandard er høy på alle legekontor.
 • Dersom du trenger konsultasjon, men uten at oppmøte er nødvendig, finnes det flere muligheter:
  • Fastlegene etablerer videokonsultasjon som er enkle å bruke. Du kan få informasjon om dette ved å ringe til ditt legekontor.
  • Nesten alle fastleger tilbyr e-konsultasjon
  • Telefonkonsultasjon kan også brukes.
 • Hvis du har luftveissymptomer, skal du ikke møte opp på legekontor, men ringe til legen din.


Bestillerkontoret for helse og omsorgstjenester har stengt publikumsmottak, men kan fortsatt nås via elektroniske søknader, meldinger, e-post og telefon.


Alle avdelingene i Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP) har gjort tiltak for å redusere faren for smittespredning av coronaviruset. Det er bl.a. redusert drift på de vanlige aktivitetstilbudene på dagsentrene: Augvaldstunet, Karmøygården, Divigården og TIO.  

 • Lavterskeltilbudet på MO-senteret har stengt av oppholdsrommet, men holder resepsjonen åpen for henvendelser og utdeling av brukerutstyr. Individuell oppfølging fra saksbehandlere og sykepleiere går som normalt med tilrettelegging og fortrinnsvis per telefon. Se https://www.karmoy.kommune.no/rus-og-psykisk-helsetjeneste/helsestasjonrus/. Ta kontakt med MO-senteret ved spørsmål: tlf. 52 81 16 30 
 •  De hjemmebaserte tjenestene går som normalt. Se https://www.karmoy.kommune.no/helse-og-omsorg/hjemmetjenester/ 
 • Rask psykisk helsehjelp holder ikke kurs, men har individuell oppfølging per telefon. Det er også opprettet egen støttetelefon. Se https://www.karmoy.kommune.no/rus-og-psykisk-helsetjeneste/rask-psykisk-helsehjelp/.   
 •  Selv om vi har redusert drift har vi fortsatt tilbud om tilrettelagte aktiviteter, individuelt og i grupper på 5. Vi forsøker å tilrettelegge for så mange aktiviteter som mulig.  Gruppeaktiviteter som pågår: 
  • Sosialgruppe (sosialt samvær, kortspill, m.m.) 
  • Turgrupper 
  • Håndarbeid i verksted (TIO) 
  • Frisbee-golf 
  • Gatefotball 
  • Joggegruppe 
  • Musikkgruppe (oppstart 15.mai) 
 •  Ta gjerne kontakt for mer informasjon om organisering og tilrettelegging av aktiviteter og tilbud i de ulike avdelingene: 
  • Dagsenter: 90 52 94 85 / 40 42 78 44 
  • TIO: 52 81 21 04 Aktivitør Terje Bårdsen: 90 36 62 43 


 • Helsedirektoratet har innført restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser. Alle sykehjemmene i kommunen har i tråd med sentrale føringer gjort tiltak for å redusere faren for at pasientene blir smittet av coronavirus. Det er bl.a. innført adgangskontroll og svært strenge restriksjoner for besøk. Det er bare ansatte som har arbeidsvakt skal være på institusjonene. Heller ikke kolleger/medarbeidere skal være innom med mindre de har vakt og er på arbeid. Kun nødvendige besøk på institusjonene i Karmøy vil nå være tillatt.Pårørende kan henvende seg til virksomhetsleder/avdelingsleder på den aktuelle institusjonen for å avklare dette. Fra 13. mai vil det igjen legges tilrette for at pasientene kan få besøk fra sine pårørende. Les mer om ordningen som vil gjelde fra 13. mai. her.
 • Det legges tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk. Les mer om hvordan du kommer igang med videobesøk.
 • Det er også gjennomført flere endringer i sykehjemstilbudet for å kunne avlaste sykehuset i den pågående pandemien. Det er bl.a. opprettet en egen KAD-avdeling ved Norheim BBH som ved behov kan ta imot coronapasienter. Se egen nyhetssak om dette.


Dagtilbud som er stengt (det vil ikke være brukerbetaling så lenge disse er stengt):

 • Dagtilbud for eldre holder ble stengt 16. mars. Status per 13. mai er at tjenesten har påbegynt en gradvis gjenåpning.
 • Driften av dagtilbud for psykisk utviklingshemmede er sterkt redusert. Noen brukere vil få tilbud om plass på Ekta aktivitetsenter, mens de fleste får tilbud i egen bolig.
Avlastningstjenesten har av smittevernhensyn redusert antall barn som mottar tjenester samtidig. Dette medfører at noen vil få oppholdet sitt redusert, endret eller avlyst. Vi benytter både Liarfjell avlastningshjem og Aktivitetshuset Eide til avlastning for å ha mer areal å yte tjenestene på.


Fysio- og ergoterapitjenesten og hjelpemiddellageret ivaretar de brukerne som har behov for våre tjenester, og arbeider nå for en normalisering av driften med nødvendige tilpasninger. På grunn av gjeldende smittevernregler vil kapasiteten være noe redusert også i tiden fremover. Hovedfokus er å bidra til at brukere utskrevet fra sykehus og fra korttidsopphold på sykehjem skal kunne komme hjem og fungere hjemme med nødvendig tilrettelegging, og gjenvinne funksjon- og aktivitetsnivå. Vurdering av hjelpemidler, evt. behov for reparasjoner av hjelpemidler for fortsatt å kunne bli boende hjemme, blir også prioritert. 

Frisklivsaktivitet gjenopptas fra uke 20. 

Sentralbordtelefonene er betjent som normalt.


Hjemmetjenesten arbeider for at den enkelte skal få nødvendig hjelp og at smittespredning bli redusert. Dette krever ekstra stor innsats samtidig som vi har ansatte i karantene. Det er nå viktig å sørge for nok ressurser og fokusere på de viktigste oppgavene. I denne perioden er det derfor dessverre ikke mulig å utføre praktisk hjelp i huset og rengjøring. Enkelte besøk vil også bli vurdert erstattet med telefonkontakt. Det er opprettet et eget coronateam som vil ved behov vil følge opp pasienter/brukere i hjem der brukere er smittet av coronaviruset.

Hukommelseteamets personell blir nå benyttet i annen drift. Dette gjelder fra og med uke 12 til og med uke 16. Deretter blir situasjonen vurdert på nytt.


Jordmortjenesten er endret for å minimere risiko for smitte. Se Karmøy kommunes temaside. (For information in English about Corona/COVID-19 in Norway please go to the FHI’s website).

Endringene er gjort for å minimere risiko for smitte. Konsultasjonene vil bli kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført. Vi støtter oss på råd og anbefalinger fra helsedirektoratet, samt egen jordmorfaglig vurdering.

Den første kontrollen vil nå utføres per telefon. Når du henvender deg til helsestasjonen som ny gravid vil du blir satt opp til time – men istedenfor å møte opp fysisk vil du bli oppringt av jordmor. Du vil få den informasjonen du trenger, vi får laget journal og henvist deg til ultralyd. Vi lager et helsekort til deg, det er et papir (journal) som skal følge deg i svangerskapet. Det vil vi oppbevare i vårt journalarkiv til vi ved en senere anledning kan gi det til deg.

Kontrollene i uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 vil fortsette som før, men vil bli korte. Vi vil kun gjøre de fysiske målingene. Vi ønsker å minimere tiden den gravide er på kontoret for å redusere smitterisiko. Det vil ligge nyttige linker på nettsiden vår i forhold til amming og fødsel. Kom alene, ikke ta med partner (kun unntaksvis i helt spesielle situasjoner) eller barn.

Hjemmebesøk, 6 ukers kontroller og felles fødselsinformasjon vil ikke bli gjennomført nå.

Gravide med luftveissymptomer skal IKKE møte til jordmorkontroll på helsestasjonen, ta kontakt med oss per telefon hvis du er syk. Har den gravide luftveissymptomer skal hun henvende seg til egen legevakt for personer med luftveissymptomer per telefon. Bruk vanlig legevaktsnummer. Her vil det være lege som utfører kontrollen. Ta med helsekort hvis du har det!

Vårt mål er som alltid å ivareta mor og barn på en trygg måte gjennom svangerskapet.


Helsestasjonene vil prioritere oppfølging av nyfødte gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, 6-ukers konsultasjon med helsesykepleier og lege, følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for. Åpen helsestasjon er stengt inntil videre. Hvis det er nødvendig, ta kontakt med din helsestasjon på telefon for å konferere. Helsestasjonen på Åkra sine lokaler nyttes til en midlertidig luftveislegevakt. Åkra helsestasjon er flyttet til midlertidige lokaler på “Senteret” i Kopervik, ved siden av Rådhuset.


Helsestasjon for ungdom (lenke) er i ferd med å gjenåpne. Oppdatert informasjon publiseres på nettsiden og facebook.


Skolehelsetjenesten: Sammen med den gradvise åpningen av skolene trappes også skolehelsetjenesten opp igjen. Helsesykepleier vil informere om når de er tilgjengelige på den enkelte skole og helsestasjon.Omsorgshotellet har midlertidig fått annen bruk og det vil ikke være mulig å bestille rom.


Tannhelse Rogaland har gjenåpnet klinikkene. Se informasjon fra Tannhelse Rogaland om hvor du kan få nødvendig hjelp.

Tannhelse Rogaland har laget film med råd om tannhelse.