Byggedialogmøte mellom kommune og næring

Karmøy kommune ønsker å forbedre samhandlingen med foretak som påtar seg ansvarsretter ifm byggeprosjekter etter plan- og bygningsloven.

Vi vil derfor få lov til å invitere til et møte mandag 29.04 kl 1200 -1530 i Karmøy Rådhus, kommunestyresalen.

Aktuelle tema som administrasjonen vil foreslå er:

  • Nytt i jussen – siste halvåret
  • Nye rutiner i kommunen, herunder maler
  • Teknisk plan, juridisk rolle i byggesaker
  • Teknisk plan, krav til opparbeiding av hva når
  • Behandling av overskuddsmasse, deponeringsplan, matjord, asfaltrester, smådeponi mm
  • Hva skal inn i situasjonsplan av frisikt, avkjøringskrav, støttemurer mm
  • Terrengtilpasning – hustype
  • Tilsyn fra kommunen – uavhengig kontroll.
  • Unntak fra § 31-2 – begrunnelse

Vi tar gjerne tilbakemeldinger på andre tema ev hvilke tema dere ønsker å prioritere som kan bli diskutert/omtalt innen 24.04.19

Send isåfall mail til:

Malvin Bjorøy areal og byggesakssjef, mbj03@karmoy.kommune.no