Frisiktsoner og hekker i og langs veg

Frisikt og riktig tilgjengelighet er trafikksikkerhet. For høye gjerder og hekker i frisiktsoner vil føre til trafikkfarlige situasjoner. Det samme gjelder hekker som vokser utover gangveger og vegbanen. At barn må gå i vegbanen på grunn av at hekken din hindrer de å gå på gangvegen er ikke bra. Det er du som eier av dette som er ansvarlig.

Dette er punkter du må tenke på for hekker:

  • Grunnregel: Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din.
    Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre skal ikke tvinges ut i vegbanen av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Små barn rundt hjørnet skal være synlige for bilister og syklister.
  • Trafikanter, busser, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner skal ikke bli hindret av vegetasjon.
  • Kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det er snø.
  • Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter.
  • Du må rydde greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Ser du en hekk som ikke overholder reglene langs kommunal veg. Send en mail med adresse og beskrivelse til post@karmoy.kommune.no

Her kan du se hvordan du kan løse problemet med hekk i frisiktsonen.

Frisiktsonen og generelle krav der

Frisiktsonen, er arealet mellom frisiktlinjen og kjørebanekant/asfaltkant. I frisiktsonen må intet punkt på terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning bli liggende høyere  enn 0,5m over veinivå. Hekker, mur o.l. skal ikke plantes nærmere enn 0,5m fra regulert veikant/eiendomsgrense. Det er heller ikke lov å parkere kjøretøy og utstyr i frisiktsonen.

Størrelsen på frisiktsonen beregnes forskjellig i ulike situasjoner, områder og hastigheter.

Frisiktsoner for privat utkjørsel til samleveg og i svinger. L1 for private utkjørsel, måles fra senter av utkjørsel ved asfaltkant av samleveg og ut til siden. På begge sider. F.eks: så skal det i en veg der det er 30 km/t måles 25 meter ut til hver side.

Ansvar og hjemmel for å kreve klipping

Det har lett for å gro opp busker, gras og lignende på sidene av avkjørselen, som gjør denne til en trafikkfelle både for brukere og trafikantene på vegen. Grunneieren eller brukeren plikter å holde avkjørsler, kryss og svinger så trafikksikker som mulig. Kommunen kan derfor kreve at innretninger, busker og vekster som hindrer sikten i avkjørselen, blir fjernet uten vederlag. Dette er hjemlet i vegloven, i hovedsaklig §§ 31 & 43.

Hvordan saksgangen kan forløpe

Når kommunen får inn varsel om en hekk som kan være trafikkfarlig.

Først går de ut å befarer hekken. Ser de at den er farlig så begynner de saksbehandlingen som går videre på denne måten:

§31: Omhandler for det meste vegetasjon som hindrer sikt og vedlikehold. Kommunen sender ut en skriftlig anmodning om fjerning av vegetasjon. Hvis denne ikke etterkommes ilegges det et pålegg om fjerning med hjemmel i §31, 1.ledd:

«Tre, busker og annen plantevekst innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29, kan påbydast borttatt eller skorne ned i den mon det blir funne naudsynt av omsyn til ferdsla eller vegvedlikehaldet.»

Dersom pålegget ikke etterkommes, kan kommunen utføre arbeidet med hjemmel
i §31, 3.ledd:

«Vil eigaren eller rettshavaren ikkje etterkome påbodet i første ledd innan den fristen som er fastsett i påbodet eller seinare, kan vegstyremakta syte for at arbeidet blir gjort. »

§43: Omhandler vegetasjon i avskjørsler/kryss:

Kommunen sender ut en skriftlig anmodning om fjerning av vegetasjon. Hvis denne ikke etterkommes ilegges det et pålegg om fjerning med hjemmel i §43, 1.ledd:

«Avkjørsle skal byggast og haldast ved like i samsvar med reglar som Vegdirektoratet fastsetter. Så langt det ikkje er fastsett noko anna, skal desse reglane gjelde i staden for vilkår som tidligare måtte vere sette for løyve til avkjørsla. I reglane kan det fastsettast at det skal gjelde særlege frisiktliner mellom avkjørsla og den offentlige vegen. Om vegstyremakta finn det naudsynt, kan slike frisiktliner òg gjerast gjeldande utanom byggegrensene. Vegstyremaktene kan òg sette som vilkår for løyve til avkjørsle i det einskilde tilfellet at eigaren eller brukaren av avkjørsla syter for å halde fri sikt etter slike liner som er fastsette av vegstyremakta.»

Dersom pålegget ikke etterkommes, kan kommunen utføre arbeidet med hjemmel i §43, 2.ledd, andre punktum:«Er vedlikehaldet ikkje forsvarlig, kan det, så langt det blir funne naudsynlig, gjerast på den ansvarlige sin kostnad.»