Hovedplan vann

Vann, vårt viktigste næringsmiddel

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. I vårt land er vi privilegert å ha rik tilgang på vann Karmøy kommune har god tilgang på vann innfor egne grenser. Vi leverer godt og kvalitetssikkert vann til alle våre innbyggere. Ikke desto mindre er det viktig hvordan vi forvalter denne ressursen.
Vi ønsker med denne hovedplan for vann og vise hvordan vi på best måte også for framtiden vil kunne fremme en bærekrafrig forvaltning av denne viktige ressursen. Planen omfatter bare vann til forsyning og omhandler ikke kommunens vannmiljø som helhet.

Gjeldende hovedplan for vann

Gjeldende hovedplan for vann ble utarbeidet i 2019-2020 og vedtatt i Karmøy kommunestyre 21.09.20 i sak 20/4521. Tidligere hovedplan for vann ble vedtatt i Karmøy kommunestyret den 20.09.1994, sak 05-008-94. Det mest omfattende tiltaket som ble gjennomført etter denne planen var samling av alle Karmøy kommunes vannkilder til ett inntak i Brekkevann. Behandlingsanlegget ble satt i drift i august 1999 og bygger på en robust og effektive prosess for det råvannet  vi har på Karmøy. Fra Brekke vannbehandlingsanlegg leveres godt og sikkert vann til forbrukerne.

Link til hovedplan 2020-2027: http://var2020.wpengine.com

Innhold i planen

Ny plan skal sikre rent drikkevann og sikker drikkevannsforsyning.

Planperioden er satt til 8 år, men realiseringen av hovedplanen vil måtte ta lengre tid. Tiltakene som er skissert og kostnadsberegnet strekker seg derfor over flere år. Det forutsettes imidlertid en full revisjon av planen etter 8 år. Kommunen forvalter kanskje det som er Haugalandets største prosessanlegg med ledningsanlegg fra Skudeneshavn i sør til
Skre på fastland Karmøy.

De viktigste behovene som planen peker på er:
• Rehabilitering /utskifting av dårlig ledningsnett
• Redusere lekkasjen fra ledningsnettet
• Sikring av nedslagsfeltet mot uønsket aktivitet og forurensning
• Sikre etablering av reservevannkilde etter krav fra myndighetene. Dette vil skje i samarbeid mellom flere
kommuner på Haugalandet