Hovedplan vann

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:32

Vann, vårt viktigste næringsmiddel

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. I vårt land er vi privilegert å ha rik tilgang på vann Karmøy kommune har god tilgang på vann innfor egne grenser. Vi leverer godt og kvalitetssikkert vann til alle våre innbyggere. Ikke desto mindre er det viktig hvordan vi forvalter denne ressursen.
Vi ønsker med denne hovedplan for vann og vise hvordan vi på best måte også for framtiden vil kunne fremme en bærekrafrig forvaltning av denne viktige ressursen.
Planen omfatter bare vann til forsyning og omhandler ikke kommunens vannmiljø som helhet.

Gjeldende hovedplan for vann

Gjeldende hovedplan for vann ble utarbeidet i 1994 og vedtatt i Karmøy kommunestyre høsten 1994.
Planen var grunnlaget for meget viktige utbygging i åren etter.
Blant annet ble alle de mindre drikkevannskildene i Karmøy, Aureidvatn, Melstokkevatn og Mjåvatn samlet til Brekkevatn.

Planen har gjennom disse årene ikke vært revidert. Planen skal revideres 2018/2019 og legges frem til behandling våren 2019. Ny plan må derfor betraktes som en fullstendig ny gjennomgang av de eksisterende forhold, tilstander og behov. Detaljer i målsetningene er for en grad endret, selv om overordnet mål står fast.

Formål med planen

Vann er en av de viktigste, om ikke den viktigste ressurs vi har i samfunnet. Samfunnet, herunder lokalsamfunnet, kan ikke klare seg mange timer uten tilstrekkelig tilgang på kvalitetssikkert vann.
Denne ressursen må derfor underlegges en sikker og bærekraftig forvaltning.
Med dette menes at forvaltningen av drikkevannsressursene skal skje på en slik måte at ressursene fullt ut og på alle plan kommer kommende generasjoner til gode. Dette gjelder kildene, nedslagsfeltene, vannbehandlingen og distribusjonen. Vi skal altså også for kommende generasjoner sikre godt vann, nok vann, sikkert vann og økonomisk vann.

Vi må derfor tenke langt fram, vi må tenke sikkerhet i alle ledd i forsyningen, og vi må tenke reserver og krisesituasjoner.