Tømming av slamavskillere

Tømming av private slamavskillere/minirenseanlegg blir utført av Ragn-Sells As på vegne av Karmøy kommune. Standard tømmefrekvens er hvert 2. år for helårsboliger, og hvert 4. år for fritidsboliger. Andre tømmefrekvenser kan forekomme etter søknad/behov.

Gårdsnummer Tømmemåned partallsår
1-2 Januar
2-4 Februar
5-10 Mars
11-14 April
15-17 Mai/Juni
18-22 Juli
23-29 August
30-38 September
57 Oktober
60-64 November
58-59, 65-69 Desember
Gårdsnummer Tømmemåned oddetallsår
147-149 Januar
141-146 Februar
131-140 Mars
120-130 April
115-119 Mai
103-114, 90-102 Juni/Juli
83-89 August
75-82 September
70-74 Oktober
44-56 November
39-43 Desember


Kommunen sender varsel om tømming til huseier omtrent en måned før planlagt tømming. Tømmevarsel sendes fortrinnsvis på SMS. Er du usikker på om du er registrert med mobilnummer, kan du gå inn på varslemeg.no for å registrere nummeret ditt. Dersom du ikke har mobiltelefon, vil du fortsatt få tilsendt tømmevarsel i posten. Tømmebrevet finner du her.

Ragn-Sells sender varsel om tømming på SMS omtrent en uke før planlagt tømming. I varselet fra Ragn-Sells er det oppgitt en dato som tanklokket må være fremgravd/gjort tilgjengelig til.

Dersom du ikke sørger for at tanklokket er tilgjengelig i tide for tømming, vil du bli fakturert kostnaden med en bomtur. Pris for bomtur finner du i prislista.


Dersom det oppstår behov for å tømme tanken utenom rutine, må du bekoste dette selv. Er det 6 måneder eller mindre til neste planlagte tømming, kan du bestille en såkalt forskjøvet tømming. Da vil den neste planlagte tømmingen frem i tid utføres nå. Du slipper da å betale for selve tømmingen, men du må betale et gebyr for kjøringen siden tankrenovatørene på dette tidspunktet tømmer i et annet nabolag. Når du forskyver en tømming, vil neste rutinetømming utgå.

Dersom det er over 6 måneder til neste planlagte tømming, må du bestille en såkalt ekstratømming. Du må da betale for tømmingen. Har du hatt en ekstratømming, vil neste rutinetømming bli utført som planlagt.

Priser for de ulike tømmingene finner du i prislista til høyre på siden.

Tømming utenom rutine kan bestilles direkte av Ragn-Sells As.


En standard septiktømmeavgift dekker én tømming hvert 2. år. Avgiften inkluderer tømming, transport og behandling av inntil 4 kubikk slam. Dersom det blir tatt opp mer enn 4 kubikk slam fra tanken, blir du fakturert for den mengden slam som er over de 4 inkluderte kubikkene . Har du behov for årlig tømming av tank, kan du velge å betale to septiktømmeavgifter. Tanken vil da registreres med årlig tømmefrekvens.


Generelle bestemmelser

§1 Den kommunale slamtømming omfatter tømming av slamavskillere/septiktanker, tette
oppsamlingstanker, og lignende anlegg for avslamming og oppsamling av sanitært
avløpsvann i hele Karmøy kommune.

§2 Alle bolig- og hytteeiendommer med anlegg som omfattes av §1 plikter å benytte
tømmeordningen som er fastsatt av kommunen.
Næringsvirksomheter med anlegg som omfattes av §1 plikter å ta hånd om avfall
herfra på godkjent måte, og kan frivillig delta i kommunens ordning dersom det er
ønskelig og hensiktsmessig.

Tømming

§3 Kommunen skal tømme anlegg som omfattes av disse forskrifter.
For Feøy, Høvringøy og evt. andre øyer/holmer, skal tanktømmingen utføres i regi av
tankeier.
Slammet føres til land til tømmebil som rekvireres via kommunen og som transporterer
det til kommunens renseanlegg.

§4 Eier av anlegg (abonnenten) plikter å holde adkomsten lett tilgjengelig med bil.
Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord eller annet som hindrer tilgang fjernes av
eier før tømming skal utføres.

§5 Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å
få utført tømmingen.
Tømming skal utføres slik at omgivelsene ikke unødig sjeneres av støy eller lukt, lokk
legges på plass og eventuelle porter/dører skal lukkes/låses når eiendommen forlates.

§6 Kommunen vil på hensiktsmessig måte gi eier varsel om når tømming skal finne sted.
Tømmingen skjer etter faste intervaller for det enkelte området.
For eiendommer med fast bosetting skal anlegget som hovedregel tømmes 1 gang hvert
2. år.
For hytteeiendommer skal anlegget som hovedregel tømmes hvert 4. år.
Tette oppsamlingstanker skal tømmes når de er fulle, minst en gang hvert 2. år.
I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet.

§7 Karmøy kommune sørger for at slammet til en hver tid behandles i tråd med gjeldende
lovverk.

Avgifter

§8 For den kommunale slamtømming betaler den enkelte abonnent(huseier) en årlig avgift
som fastsettes av kommunestyret.
Bolighus, og andre tilsvarende brukere, betaler en avgift som omfatter tankstørrelse opp
til 4m3.
For tanker større enn 4m3 betales et tilleggsgebyr per m3
Hytter, campinghytter og lignende som benyttes mindre enn 6 mnd i året
betaler en redusert avgift som tilsvarer ½ årlig boligavgift per enhet.
Bruk mer enn 6 mnd i året belastes full avgift
For tanker som etter §3 tømmes i regi av huseier betales en årsavgift som er halvparten av
gjeldende ordinære årsavgift.
For spesielle tømminger/ekstratømminger, tømminger utenom rutine, og tømminger
som ikke blir utført av huseier tilkommer spesielle avgifter.

Dispensasjon og klage

§8 Dersom det i enkelte tilfeller vil være umulig å delta i den kommunale tømmeordning
kan rådmannen etter søknad frita den enkelte eiendom for deltagelse.
Eiendommen kan likevel ikke fritas for slamtømming i privat regi etter
fastsatte tømmeintervaller.

§9 Hovedutvalg teknisk har avgjørelsesmyndighet vedrørende praktiseringen av denne
forskrift.

§10 Overtredelse av denne forskrift kan straffes med bøter etter forurensningslovens §78 og
eller §79.

Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 20.12.2011,
i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26.


Ragn-Sells As kan kontaktes på tlf 22 800 800 i ordinær arbeidstid, evt. på vakttlf. 40 40 81 20 på kveldstid og i helger.


Lurer du på noe om septiktømmeavgiften/tømmerutinen kan du kontakte avgiftskontoret på e-post: avgiftskontor@karmoy.kommune.no.