Oljeutskillere

En oljeutskiller er en beholder som utnyttes til å skille olje fra vann i oljeholdig avløpsvann. Dette skjer etter et gravimetrisk prinsipp der oljen som er lettere enn vann flyter på overflaten. Oppsamlet olje blir tømt med slamsugebil, mens utskilt vann ledes til det offentlige kloakknettet eller annen godkjent utslippsresipient.

Installering av oljeutskiller skal søkes om via rørleggermelding, og ferdigmelding (inkludert innmåling) skal leveres når oljeutskiller er installert. Virksomheter med oljeutskiller skal levere tømmerapport minimum en gang pr år.

Mineralsk olje, så som bensin, diesel, fyringsolje eller motorolje utgjør en stor forurensningskilde i Norge. Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan medføre driftsproblemer i både avløpsnett og renseanlegg. I tillegg inneholder mineralolje en rekke komponenter som er tungt nedbrytbare med en rekke uheldige miljøeffekter som konsekvens.

Kilder til oljeforurensning kan komme fra følgende type anlegg:
  • Bensinstasjoner
  • Motorverksteder og anlegg for understellsbehandling
  • Bussterminaler
  • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy og anleggsmaskiner
  • Større parkeringsanlegg
  • Private tankanlegg
Referanser til aktuelt lovverk og standarder: