Startlån og tilskudd

Status pr. 20.4.2020: Alle midlene for 2020 er nå fordelt. Dersom du ønsker å søke startlån, må du vente med dette til neste år (2021).

Både startlån og tilskudd er strengt behovsprøvde ordninger som gis til sosialt og økonomisk vanskeligstilte husstander. Midlene er begrenset, og vi anbefaler at du avtaler et møte med boligsosial rådgiver før du søker.

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet dersom du ikke får lån i vanlig bank, eller hvis du har vanskeligheter med å bli boende i boligen din.

Sjekk om du er i målgruppen.

Du bør også lese retningslinjene før du sender inn søknad. Det er blant annet krav om at du må være bosatt i kommunen for å kunne søke om startlån og tilskudd.

Retningslinjene kan du lese her.

Du søker elektronisk ved hjelp av Bank ID. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

Her er  det elektroniske søknadskjemaet

Hvis du ikke har Bank ID, må du ha en person som kan hjelpe deg (medhjelper), og som får elektronisk fullmakt til å sende inn på vegne av deg – via sin ID. Du må ta kontakt med kommunen på forhånd, slik at dette blir registrert.

Tilskudd

Du kan søke om tilskudd enten til tilpasning av bolig, eller til prosjektering og utredning i forbindelse med dette. Søknader om tilskudd behandles kvartalsvis, sammen med Fysio- og ergoterapitjenesten.

Hvis du skal søke om tilskudd til tilpasning, bruker du det samme elektroniske skjemaet som ved startlån (se ovenfor). Hvis du skal søke om tilskudd til prosjektering og utredning, så må dette – inntil videre – gå via et manuelt skjema. Dette finner du her.

Informasjon om de ulike husbanktilskuddsordningene

Merk at det fra 2020 ikke lenger gis tilskudd til etablering ved kjøp av bolig. Det gis heller ikke tilskudd til generell utbedring av bolig.