Renovasjon

Renovasjonen er ansvarlig for innhenting av husholdningsavfall, drift av Borgaredalen Miljøpark og sikrer at avfallet blir sendt til miljøriktig behandling. Renovasjonen går nye tider i møte, og det kommer flere spennende endringer fremover. Vi jobber for å øke materialgjenvinningsgraden, og vårt mål er at det skal være enkelt for innbyggerne å bidra til miljøriktig håndtering av avfallet.

Utlevering av nye dunker har startet! Sjekk her for mer informasjon om ny sorteringsordning.

 

Oppgradering av miljøparken

Borgaredalen miljøpark oppgraderes nå i sin helhet for å imøtekomme nye myndighetskrav, HMS og ikke minst for å gjøre gjenvinningsstasjonen mer kundevennlig. Vi bygger ny gjenvinningsstasjon som eliminerer behovet for rygging, og som legger til rette for bedre og enklere sortering enn i dag.  

Parallelt med ny stasjon, skal vi bygge renseanlegg for å hindre at gamle miljøgifter fra deponiene havner i sjøen. For å sikre god og effektiv rensing, må vi legge nye avløpsledninger i miljøparken. Da sikrer vi et godt skille mellom ren nedbør og forurenset sigevann fra deponiene. 

Det eldste deponiet skal avsluttes etter dagens krav, og får endret metode for fjerning av deponigass. Som del av ny driftstillatelse skal vi også dekke til dagens deponietappe, og endre gassuttaksmetode her. 

Nye tider krever ny infrastruktur. Infrastrukturen i Borgaredalen var med for 40 års drift fra 1986. Nå oppgraderer vi drikkevanns- og strømforsyning på anlegget. Samtidig graver vi ned slamavskiller for å hindre utslipp av organisk materiale fra kompostering av hageavfall, og bygger vaskeplass med oljeavskiller for anleggskjøretøyene og renovasjonsbilene. 

Oppgraderingene er store, og tar noe tid. I mellomtiden ber vi om forståelse for at det er litt trangt og “midlertidig” i miljøparken. Oppgraderingene er også kostbare nå som prisene har steget i samfunnet. Vi jobber derfor kontinuerlig for å se hvilke grep vi kan ta for å holde kostnadene nede. 


Husk å bruke blanke sekker

Husk at det ikke er lov å bruke svarte sekker ved levering av avfall i miljøparken. Forbudet gjelder i de fleste kommune og private avfallsanlegg i Norge Bakgrunnen er at det feilsorteres for mye i svarte sekker. Feilsortering blir lettere oppdaget med blanke sekker, og på den måten kan vi lettere sikre økt kvalitet på avfallet vi sender videre til gjenvinning. Feilsortering medfører både at gjenvinnbart avfall ikke blir gjenvunnet, øker faren for miljøutslipp, og ikke minst kan det bidra til unødvendig høy brannfare. 


Alle skoler og barnehager i Karmøy kommune kan få gratis undervisningsmateriell fra miljøskole.no

Karmøy kommune betaler for medlemsskap i Loop og Miljøskole.no. Dermed kan alle skoler og barnehager bestille gratis materiell for å undervise barne i kildesortering og miljø. Vi oppfordrer derfor lærere, elever og barnehageansatte til å inn på www.miljøskole.no og sjekke ut filmer, spill og undervisningsmateriell som kan bestilles eller lastes ned, tilpasset ulike aldersgrupper! For at vi skal lykkes med våre kommende mål om materialgjenvinning er vi avhengig av å få barna med, så vi håper flest mulig benytter seg av materialet.

www.miljøskole.no


Ble ikke dunkene dine tømt?

Våre renovatører gjør en svært god jobb – i all slags vær. Noen ganger kan imidlertid feil oppstå. Sjekk “ofte stilte spørsmål og svar” for å få svar på det du lurer på.

Les mer >> 


Skrot båten – få 1000 kroner!

Levering av fritidsbåt

Det er svært viktig at gamle båter leveres inn og ikke havner i naturen. Nedbryting av plastbåter går sakte og ender som mikroplast. Vi tar derfor imot utrangerte fritidsbåter gratis.

Les mer >> 


Kontakt oss:

Tømming og dunker

Meldingstjeneste: mobilappen “Min renovasjon”

E-post: servicetorg@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857500/ 52857510

Dunkeplassering, skade på eiendom

E-post: guot@karmoy.kommune.no

Mobil: 48194108 (betjent mellom kl. 10-12)

Abonnement, renovasjonsavgift

E-post: avgiftskontor@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857253

Borgaredalen Miljøpark

E-post: borgaredalen@karmoy.kommune.no

Telefon: 52853231