Renovasjon

Renovasjonen er ansvarlig for innhenting av husholdningsavfall, drift av Borgaredalen miljøpark og sikrer at avfallet blir sendt til miljøriktig behandling. Sammen skal vi ta bedre vare på ressursene. For å få det til, lanserer vi nå en ny kildesorteringsløsning, og ruster opp miljøparken.

Hva skjer med avfallet?

Her kan du lese mer om hvor avfallet transporteres og håndteres etter vi har samlet det inn!

Oppgradering av miljøparken

Borgaredalen miljøpark oppgraderes nå i sin helhet for å imøtekomme nye myndighetskrav, HMS og ikke minst for å gjøre gjenvinningsstasjonen mer kundevennlig. Vi bygger ny gjenvinningsstasjon som eliminerer behovet for rygging, og som legger til rette for bedre og enklere sortering enn i dag.  

Parallelt med ny stasjon, bygger vi etrenseanlegg for å hindre at gamle miljøgifter fra deponiene havner i sjøen. For å sikre god og effektiv rensing, må vi legge nye avløpsledninger i miljøparken. Da sikrer vi et godt skille mellom ren nedbør og forurenset sigevann fra deponiene. 

Det eldste deponiet avsluttes etter dagens krav, og får endret metode for fjerning av deponigass. Som del av ny driftstillatelse skal vi også dekke til dagens deponietappe, og endre gassuttaksmetode her. 

Nye tider krever ny infrastruktur. Infrastrukturen i Borgaredalen var med for 40 års drift fra 1986. Nå oppgraderer vi drikkevanns- og strømforsyning på anlegget. Samtidig graver vi ned slamavskiller for å hindre utslipp av organisk materiale fra kompostering av hageavfall, og bygger vaskeplass med oljeavskiller for anleggskjøretøyene og renovasjonsbilene. 

Oppgraderingene er store, og tar noe tid. I mellomtiden ber vi om forståelse for at det er litt trangt og “midlertidig” i miljøparken. Oppgraderingene er også kostbare nå som prisene har steget i samfunnet. Vi jobber derfor kontinuerlig for å se hvilke grep vi kan ta for å holde kostnadene nede. 


Ble ikke dunkene dine tømt?

Våre renovatører gjør en svært god jobb – i all slags vær. Noen ganger kan imidlertid feil oppstå. Sjekk “ofte stilte spørsmål og svar” for å få svar på det du lurer på.

Les mer >> 


Skrot båten – få 1000 kroner!

Levering av fritidsbåt

Det er svært viktig at gamle båter leveres inn og ikke havner i naturen. Nedbryting av plastbåter går sakte og ender som mikroplast. Vi tar derfor imot utrangerte fritidsbåter gratis.

Les mer >> 


Kontakt oss:

Tømming og dunker

Meldingstjeneste: mobilappen “Min renovasjon”

E-post: servicetorg@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857500/ 52857510

Dunkeplassering, skade på eiendom

E-post: guot@karmoy.kommune.no

Mobil: 48194108 (betjent mellom kl. 10-12)

Abonnement, renovasjonsavgift

E-post: avgiftskontor@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857253

Borgaredalen Miljøpark

E-post: borgaredalen@karmoy.kommune.no

Telefon: 52853231