Utbyggingsavtaler

En utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom kommunen og utbygger knyttet til gjennomføringen av vedtatte arealplaner. Formålet med en slik avtale er å få løst infrastrukturbehovene slik at faktisk utbygging kan skje.

Utbyggingsavtalen regulerer hvem som skal gjennomføre og hvem som skal betale for rekkefølgekravene. En måte å rigge et byggeprosjekt på, er at kommunen koordinerer og gjennomfører infrastrukturtiltakene, og krever inn forholdsmessige kontantbidrag fra utbyggerne. Et annet alternativ er at utbygger ordner med prosjektering og gjennomføring selv.

I Karmøy kommune er det praksis at den private part står for gjennomføringen av byggeprosjektene, og stiller garanti overfor kommunen på at arbeidet utføres i henhold til teknisk plan. En utbyggingsavtale forplikter kommunen og utbygger, og gir forutsigbarhet for begge parter.

Saksgang

Bestill oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale her

Utbygger vil få innkalling til oppstartsmøte ca. 2 uker etter mottatt bestillingsskjema. Oppstartsmøte er gebyrbelagt, og følger kommunens gebyrregulativ.

Temaet for møtet vil bl.a. være:

  • Hvem som skal være parter i avtalen
  • Hvem som skal være byggherre
  • Hva som skal omfattes av avtalen – område og omfang av rekkefølgekrav
  • Eventuelle privatrettslige avtaler og grunnerverv
  • Krav til sikkerhetsstillelse
  • Avtale om nærmere forhandlinger

Dersom utbygger har spørsmål som ønskes besvart på møtet, ber vi om at disse sendes inn 2-3 dager før møtet.

Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler, jamfør plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd. Formålet med bestemmelsen er at andre som har interesse av utbyggingsavtalen  får mulighet til å komme med synspunkter til prosessen. Oppstart av forhandlinger kunngjøres på kommunens nettside.

Tidsperspektivet for avtaleforhandlingene avhenger av hvor raskt partene kan bli enige om avtalen. Dersom enighet om vilkårene i avtalen ikke oppnås, blir partene enige om at forhandlingene avsluttes uten forpliktelser.

Fremforhandlet forslag til avtale legges ut på høring og offentlig ettersyn i 30 dager,jamfør plan- og bygningsloven§ 17-4 andre ledd. Formålet med ettersynet er at berørte innbyggere skal kunne gjøre seg kjent med avtaleforslaget og komme med merknader til dette. Høringen kunngjøres på kommunens nettside. Hvis avtalen hovedsakelig gjelder utbyggers forpliktelser etter § 18-1 kan kommunen unnta fra saksbehandlingsreglene i § 17-4.

Utbyggingsavtalen vedtas av kommunestyret. Vedtak forutsetter flertall i kommunestyret.

Når utbyggingsavtale er vedtatt av kommunestyret, skal denne kunngjøres, jamfør plan- og bygningsloven§ 17-4 tredje ledd. Inngått utbyggingsavtale kunngjøres på kommunens nettside.

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages, jamfør plan- og bygningsloven§ 17-5