Privat detaljregulering

Sist oppdatert 28. januar 2020 09:15

Planprosess for privat reguleringsplan i Karmøy

Klikk på de ulike trinnene i planprosessen for å få opp mer informasjon, maler og henvisning til hjelpedokumenter

Prosess Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Innhente informasjon Forslagsstiller

Kommunen anbefaler dialog/formøter med saksbehandler i kommunen før innsending av planinitiativ.

Innsending av planinitiativ Forslagsstiller

Planinitiativ sendes med e-post til post@karmoy.kommune.no, eller med vanlig post til Karmøy kommune, rådhuset, Pb 167, 4291 Kopervik.

Kommunen anbefaler dialog/formøter med saksbehandler i kommunen før innsending av planinitiativ.

Gjennomgang av planinitiativet Kommune-administrasjonen Saken fordeles til saksbehandler.
Intern gjennomgang av det innsendte materialet.
Oppstartsmøte med forslagsstiller, fagkyndig og eventuelt tiltakshaver Kommune-administrasjonen Saksbehandler innkaller til og skriver referat fra møtet. Det avgjøres om planarbeidet kan starte opp eller skal stanses.

Mal til referat for oppstartsmøte

Kommunen fakturerer gebyr for avholdte oppstartsmøter, i henhold til kommunens gebyrregulativ


Prosess Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Varsling Forslagsstiller Varslingsliste offentlige organer og interessenter i Karmøy kommune

Varslingsliste offentlige organer og interessenter i Bokn kommune

(Det fremgår av oppstartreferatet hvem som skal varsles).

  1. Mal: Varsel om planarbeid – full planprosess (uten planprogram)
  2. Mal: Varsel om planarbeid – full planprosess med planprogram
  3. Mal: Varsel om planarbeid – enkel planprosess

Liste over grunneiere/fester/naboer  bestilles på

Varslet bør utformes i dialog med kommunen. Dersom PBL § 4.1 utløses, er det krav om at forslag til planprogram legges ut på høring senest samtidig som det varsles oppstart.

Referat fra oppstartsmøte og planinitiativ skal gjøres tilgjengelig ved varsling (f.eks. på nettside).

Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser Forslagsstiller Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget.

Alle uttalelser skal også følge med i PDF/A-format når planforslaget oversendes til kommunen.


Prosess Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Utkast til planforslag utarbeides i dialog med kommunen.

Analyser, rapporter, utredninger, registreringer, mv.

Forslagsstiller

+

Kommune-administrasjonen

Nødvendige analyser, rapporter, arkeologiske registreringer, biologisk mangfold-registreringer mv., bør av hensyn til framdrift og forutsigbarhet utarbeides så tidlig som mulig.

Det samme gjelder kontakt med VAR-avdelinga om teknisk plan, vann, avløp, brannvern og overvann.


Prosess Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Utarbeide planforslag Forslagsstiller

Planforslag med alle vedlegg sendes post@karmoy.kommune.no. Merk e-posten med plan-ID fra kommunen.

Ikke send kopi til saksbehandler (E-postboksen blir for full. Send ev. en egen e-post til saksbehandler om at planforslaget er sendt til postmottak)

Se forøvrig referat fra oppstartsmøtet for hvordan planforslaget skal sendes inn, dokumentformater, navnsetting m.m.

Eventuelle papirdokumenter sendes til:

Karmøy kommune, Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik.

På grunn av intern saksbehandlingstid, bør planforslaget sendes minimum 1,5 måned før politisk behandling i HTM.

Gjennomgang av planforslaget Kommune-administrasjonen Intern gjennomgang av det innsendte materialet.
Tilbakemelding til forslagsstiller Kommune-administrasjonen Beskjed om videre saksgang, eller mangler ved innsendt planforslag
Eventuell komplettering Forslagsstiller Ved behov for komplettering, skal normalt hele planforslaget i sin helhet sendes inn på nytt.


Prosess Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn Kommune-administrasjonen Planforslag behandles normalt av Hovedutvalg teknisk og miljø (HTM)
Kunngjøring /
offentlig ettersyn
Kommune-administrasjonen Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.
Ev. tilbakemelding til innkomne merknader Forslagsstiller I dialog med kommunen
Eventuell ytterligere dokumentasjon Forslagsstiller Dersom det ved høring framkommer behov for ytterligere dokumentasjon, er dette normalt forslagsstillers ansvar
Eventuelle endringer Kommune-administrasjonen
+
(Forslagsstiller)
Ved større endringer kan nytt offentlig ettersyn være nødvendig.
Dialog med forslagsstiller.
Fakturering/gebyr Kommune-administrasjonen Når planen legges ut til offentlig ettersyn, faktureres forslagsstiller for kommunalt reguleringsplangebyr.

Gebyr/prisliste

 


Prosess Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Sak ferdigstilles for politisk behandling Kommune-administrasjonen Saksfremlegg skrives
Behandling i Hovedutvalg teknisk og miljø (HTM) Hovedutvalg teknisk og miljø Vedtak eller videresending til kommunestyret.
Noen planer vedtas av HTM. Andre planer går via HTM og godkjennes endelig av kommunestyret.
Kommunestyrets behandling Kommunestyret Vedtak
(alternativt retur til HTM / administrasjon)
Kunngjøring av vedtak Kommune-administrasjonen Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.


Prosess Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Innkommet klage Kommune-administrasjonen Kommunen ber forslagstiller om å kommentere klagen.
Tilsvar til klage Forslagsstiller Dersom merknader til klagen.
Klagebehandling Kommune-administrasjonen Saksforberedelse
Behandling av klage Hovedutvalg teknisk og miljø HTM avgjør om klagen tas til følge, eller om saken skal oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.