Vormedal – Soldalen – plan 5081-2

Sist oppdatert 28. juni 2019 14:24

Formålet med endring av planen er å endre planbestemmelse for byggeområde B1 og B2, justering av formålsgrense mellom byggeområde B1 og BF5 samt layout-messige endringer i bestemmelsene.

Foreslåtte hovedendringer er:

Byggeområde B1:

 • Gjeldende §24 I tillegg til annen type bebyggelse tillates også frittliggende eneboliger
 • Gjeldende §26 Presisering at bestemmelsene i første setning i første ledd gjelde bygninger med saltak
 • Gjeldende §29 Presisering om parkering for felles parkeringsplass og nye bestemmelser om parkering på egen grunn
 • Gjeldende §30 Mindre omarbeidelse av tekst som følge av at område B2 får egne bestemmelser
 • Gjeldende §32 Får nytt løpenummer § 31

Gjeldene bestemmelser som omhandler byggeområde B2 og som endres:

 • Gjeldende §31 Utgår som følge av tilstrekkelig lekeplassareal innenfor planområdet for øvrig
 • Gjeldende §32 Bestemmelse om avkjørsel til område B2 flyttes til ny § 40
 • Gjeldende §33 Bestemmelsen utgår som følge av endret arealbruk for område B2 der det ikke er aktuelt med parkeringskjeller

Nye bestemmelser for byggeområde B2:

 • §32-40 Bestemmelser som for øvrige byggeområder med maksimalt 8 frittliggende eneboliger innenfor planen
 • 33 Presisert at felles kjøreveg innenfor formålet ikke inngår i beregningsgrunnlag for BYA
 • 40 Presisert at det tillates en felles avkjørsel fra vei SKV3 og krav om gjennomsnittlig hagedybde på 6 meter

Se vedlagte planbeskrivelse, planbestemmelser og kart over planområde, referat fra oppstartmøte og planinitiativ til høyre.

Enste mulighet for innspill

Teknisk sjef har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en enkel planprosess uten offentlig ettersyn. Dette gjelder endringer i reguleringsplan som i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Det foreliggende varsel må derfor betraktes som eneste mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Werner Grønås
COWI AS
Telefon: 990 90 357
E-post: weg@cowi.com

Eventuelle merknader sendes innen 12.08.19 til:
COWI AS
Rennesløygata 12
5537 HAUGESUND

E-post: weg@cowi.com