Stongvegen – gnr 15/30 mfl. – plan 2119

Sist oppdatert 6. januar 2020 08:28

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av kommunalt detaljreguleringsarbeid.

Formålet med planen er å tilrettelegge for 1 bolig på gnr 15/30, i henhold til vedtak i Hovedutvalg teknisk og miljø den 03.12.2019, saksnr 138/19:

Hovedutvalg teknisk og miljø ber administrasjonen om å igangsette reguleringsarbeid for å tilrettelegge for boligbygging på gnr 15/30. Dagens regulerte areal til offentlig havn og havneområde i sjø (avsatt areal til båtopptrekk) reguleres bort.

Planområdet er på ca. 1,3 daa, og ligger langs vestsiden av Stongvegen, like sør for det gamle fryseriet. Endelig planforslag kan bli noe mindre i areal enn vist ved oppstart.

Område som omfattes av 15/30 er regulert til offentlig havneområde på land, samt fortau langs og avkjørsel til Stongvegen. Tilgrensende areal i sjø er avsatt til offentlig havneområde i sjø. Øvrige deler av planområdet er regulert til veg og fortau. I kommunedelplan for Åkrehamn har området formål boligbebyggelse – nåværende på land og havneområde i sjø (i sjø).

Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning § 8 pkt.13. Området er avsatt til bolig i kommunedelplan vedtatt 13.05.19.

Henvendelser og merknader

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til kontaktperson til høyre

Merknader innen 2.februar

Eventuelle merknader sendes innen frist på:

E-post

eller vanlig post til

Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik