Kolnes sentrum – plan 5109

Sist oppdatert 2. desember 2019 14:11

Planområdet er på ca. 265 da, og ligger nord for idrettsanlegget på Kolnes. Endelig planforslag kan bli noe endret i forhold til det som er vist ved oppstart.

Formålet med planen er å regulere areal for framtidig skoletomt, sentrumsområde og første utbyggingsetappe for boligutbygging på Kolnes. I tillegg vil tilgrensende friluftsområder og framtidig høydebasseng for vannforsyning og annen nødvendig infrastruktur bli omfattet av planen. Ny Eikeveg, slik den fremgår av godkjent reguleringsplan, går gjennom planområdet.

Kommunen har vurdert planarbeidet til ikke å innebære krav til utarbeiding av planprogram og konsekvensutredning. Jf. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2. Utbyggingen framgår av godkjent kommuneplan, vedtatt regionalplan og er konsekvensutredet i godkjent kommunedelplan for Eike, Kolnes, Skre; en plan som er innarbeidet kommuneplanens arealdel, godkjent i 2015.

Kart sees til høyre

Henvendelser og merknader

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til ansvarlige på høyre side.

Eventuelle merknader sendes innen 20.januar 2020 til:

E-post: post@karmoy.kommune.no
eller
post: Rådhuset, postboks 167,4291 Kopervik.

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av kommunalt reguleringsarbeid.