Sævelandsvik – Trælhaug – plan 268-5

Sist oppdatert 7. januar 2019 12:12

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 17. desember følgende reguleringsplan.

Hans J. Rasmussen Prosjekt AS har utarbeidet endring av reguleringsplan for Trælhaug – plan 268-2. Planområdet omfatter del av gnr. 10/84 mfl. med et areal på 18 da. Arealbruken er i hovedtrekkene boligbebyggelse, lekeplass, kjøreveg, gang/-sykkelveg, fortau, annen veggrunn – grøntareal, leskur og kollektivholdeplass.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32.

Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 3 uker til:

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik / post@karmoy.kommune.no