Kvalavåg – Kalstø – plan 4052

Sist oppdatert 8. juli 2019 09:21

NP arkitekt har på vegne av eiere av gnr. 83/28 utarbeidet detaljregulering for Kalstø. Planen omfatter et areal på ca. 61 da. Arealbruken er i hovedtrekkene LNF, boligområder og veianlegg.

Du finner Kart, planbeskrivelse,-bestemmelse og kommunestyretsvedtak på høyre side, og under finner du saksdokumentene.

Saksdokumenter

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32.

Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 26.juli til:

Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik
post@karmoy.kommune.no

Karmøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 1. juli.