Husøy – havneområde Flatskjær – plan 4075

Sist oppdatert 8. juli 2019 09:25

COWI AS har på vegne av Karmsund Havn IKS utarbeidet detaljregulering for Havneområde Flatskjær, gnr. 86/7.

Planen omfatter et areal på ca. 190 da. Utfylling i sjø er beregnet til å utgjøre 110 da av dette.   Planen grenser til havneområde i eksisterende plan 488 -3. Arealbruken er i hovedtrekkene havn og havneområde i sjø.

Du finner Kart, planbeskrivelse,-bestemmelse og kommunestyretsvedtak på høyre side, og under finner du saksdokumentene. På grunn av tekniske problemer må du finne planbeskrivelsene i saksdokumentene.

Saksdokumenter

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32.

Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 26.juli til:

Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik
E-post: post@karmoy.kommune.no

Karmøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 1. juli.