Åkrehamn – Esebjørtoppen – plan 2083

Sist oppdatert 6. januar 2020 09:17

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 16. desember detaljregulering for Esebjørtoppen, gnr. 15/565 mfl.

Holon Haugesund AS har på vegne av forslagstiller utarbeidet planen. Arealbruken er i hovedtrekkene boligbebyggelse – blokkbebyggelse, uteoppholdsareal, kjøreveg og fortau.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32. Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 3 uker til:

Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik
post@karmoy.kommune.no