Torvastad – Vikafjellet gnr 141, bnr 46 – plan 4071

Sist oppdatert 3. mars 2020 09:03

3. offentlige ettersyn. EDB Tjenester har på vegne av forslagstiller utarbeidet forslag til detaljregulering for Vikafjellet – gnr 141/46 mfl.

Planforslaget omfatter et areal på ca. 5,1 da, og ligger langs Storasundvegen ved overgangen til Torvastadvegen. Den foreslåtte arealbruken er i hovedtrekkene boligareal, kjøreveg, annen veggrunn, grøntareal og vegetasjonsskjerm. Planen skal legge til rette for 5 nye boliger innenfor planområdet, samt den eksisterende boligen på BF.

Etter 2. offentlig ettersyn er det gjort endringer planforslaget.

Henvendelser og merknader

kan rettes til saksbehandler (se kontaktperson til høyre).

Merknader til reguleringsarbeidet sendes innen 16. april til:

E-post (merk e-post med “sak nr. 16/1518”)

Elektronisk skjema

eller via vanlig post til

Karmøy kommune
Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik

(Merk brevet med “sak nr. 16/1518”)

 

Planforslaget er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.