Torvastad – GS- veg fra Vikjå til Hålandsvegen – plan 4077

Detaljregulering for Gang – og sykkelveg Vikjå  – Hålandsvegen legges ut til offentlig ettersyn, iht pbl §§ 5-2 og 12-10.

Planområdet omfatter et areal på ca 25 da. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en sammenhengende og trafikksikker gang- og sykkelforbindelse langs fv.840 Storasundvegen, fra fv.842 Hålandsvegen til Vikjå.

  • Aktuelle dokumenter finner du under “Dokumenter”
  • Planforslaget er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.

Henvendelser og merknader

Informasjon til saksbehandler, finner du under kontaktpersoner.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes på en av de 3 måtene nedenfor innen 15.01.2021.

eller per post:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik