Nye Veavågen barneskole – plan 2127

Detaljregulering for Nye Veavågen barneskole, gnr. 4/12 mfl, legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for ny barneskole i Veavågen, med tilhørende idrettshall, samt å sikre nødvendig infrastruktur for ny skole, deriblant trygge skoleveier.

Planforslaget omfatter et areal på ca. 85 daa. Ca. 30 daa av dette utgjør skoletomt med utearealer, parkering, droppsoner mv., mens øvrig areal utgjør regulering av eksisterende flomvannsområder, fortau, utbedring av eksisterende veier mv. Skoletomten er beliggende mellom Stølshaugvegen i nord, Munkajordvegen i øst og sør, og Østhusneset i vest. Hovedatkomst for kjøretøy blir fra Stølshaugvegen i nord via nytt kryss mot fylkesveien, mens det reguleres parkeringsplass (offentlig), buss-droppsone og droppsone for foreldre ved dagens parkeringsplass og ballbinge, like vest for dagens skole. Nye fortau og gangveier skal sikre trygg skolevei fra Austre Karmøyveg via Munkajordvegen, Stølshaugvegen og Østhusneset. Østhusneset skal utbedres til 5 m kjørebane, samt at det skal anlegges fortau på østsiden av veien. Munkajordvegen stenges for gjennomkjøring mellom ny skole og Fiskebergvegen.

Sakspapirer fra hovedutvalt teknisk og miljø 15.06.21 og reguleringskart finner dere under “Dokumenter

Planforslaget er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.

Folkemøte

Vi inviterer til to folkemøter/informasjonsmøter (nettmøte på teams) på henholdsvis formiddag og ettermiddag torsdag 19. august, slik at dere som ønsker å delta, kan velge det tidspunkt som passer best. Møtene er like i innhold, slik at det kun er nødvendig å delta på ett av møtene. For mer informasjon om informasjonsmøtene, se lenke.

Ønsker du mer informasjon?

Vi oppfordrer berørte parter/naboer til å ta kontakt med oss før høringsfristen utgår, dersom dere ønsker forklaring på hvordan planforslaget berører deres private eiendommer. Vi ser gjerne at dere bestiller time hos plansaksbehandler via www.karmoy.kommune.no/booking/ (klikk på «Plan» og «Velg saksbehandler»). Hvilken saksbehandler som kan kontaktes i sommer angående dette planforslaget, står under. Tilgjengelige datoer og tidspunkt kommer opp.

På grunn av korona oppfordrer vi til teams-møter framfor fysisk oppmøte. Saksbehandler kan da også dele skjerm og vise plankart mv. på skjerm. 

Følgende er kontaktpersoner i ferien:

  • Uke 26 – 28 (28. juni – 16. juli): Aage Holm, Yvonne S Løvseth
  • Uke: 29 – 30 (19. – 30. juli): Yvonne S Løvseth
  • Uke 31 (2. – 6. august): Elina J. Nilsen
  • Uke 32 – 34 (9. – 27. august): Aage Holm, Elina J. Nilsen

Merknader til reguleringsarbeidet sendes på en av de 3 måtene nedenfor innen 27. august

eller per post:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik