Kommuneplanen 2021-2030

Kommuneplanen er den overordnede og langsiktige planen for utviklingen av hele kommunen. Den skal være styrende for all annen planlegging. Kommuneplanen for 2021-2030 er nå under utvikling.

Kommuneplanen består av tre deler: Samfunnsdelen, som i hovedsak er tekstbasert, arealdelen som først og fremst er et kart som viser hvordan kommunens areal disponeres til ulike formål (bolig, næring, landbruk, friluftsliv og så videre) og handlingsdelen som i hovedsak består av økonomiplanen (som skal vise hvordan de to andre delene skal følges opp de nærmeste fire åra).

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i kommunestyremøtet den 13. juni 2022. Vedtaket er påklagd og det skal behandles sak om lovlighetskontroll i kommunestyremøte den 19. september.  Med bakgrunn i dette er dokumentet “Revidert forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030” (se høyremarg) ikke oppdatert. Protokoll fra kommunestyremøtet kan du lese her.

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i november 2020.

Forslag til samfunnsdel ble vedtatt sendt på høring i november 2021. I høringen inngikk blant annet sju folkemøter:

  • Kopervik 1. desember 2021
  • Åkrehamn 2. desember
  • Norheim 3. desember
  • Skudeneshavn 6. desember
  • Torvastad 7. desember
  • Digitalt møte 18. januar 2022 (erstattet planlagt møte på Kolnes)
  • Digitalt møte 19. januar (erstattet planlagt møte på Vea)

Her kan du lese referat fra folkemøtene.

Frist for innspill var satt til 24. januar 2022. Det var da kommet inn 266 høringssvar. Under dokumenter i høyremargen finner du “Sakspapirer – kommuneplanens samfunnsdel” der blant alle høringsinnspilla finnes. Der ligger også mulighetsstudier for de tre byene i Karmøy, en sceanarioutredning og en levekårsundersøkelse som har fungert som underlag for utvikling av forslag til planen.

I høyremargen finner du også referat fra kommunestyrets behandling av saken 4. april 2022.

Mer om samfunnsdelen

Samfunnsdelen inneholder de langsiktige målene for utviklingen av Karmøysamfunnet og kommuneorganisasjonen. Den er kommunens overordnede strategiske styringsverktøy og legger føringene for fremtidige valg og prioriteringer. Den er et felles veikart som presenterer kommunens prioriterte satsningsområder, og setter overordnede mål for mer detaljerte planer, strategier, budsjetter og politiske enkeltsaker.

Som det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer og sikre en bærekraftig utvikling av samfunnet, vedtok kommunestyret at FNs bærekraftsmål skulle utgjøre rammeverket for vår egen samfunnsdel. Gjennom politisk styring og ledelse, og en bred og inkluderende medvirkningsprosess, har Karmøy kommune vedtatt én visjon og syv prioriterte satsningsområder.

VISJON for kommuneplanen: Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune.

Visjonen for kommuneplanen er en fremtidsrettet beskrivelse av hva som skal prege våre prosesser, vurderinger, beslutninger og retningsvalg. Visjonen understreker at samfunnet ikke utvikles av kommunen alene, men gjennom samskaping og samarbeid. Kommunen ønsker å skape et stort og felles vi. Videre skal bærekraft gjennomsyre alt vi foretar oss: samfunnsdelen sikrer at bærekraft ikke blir noe vi av og til tar hensyn til, men blir selve rettesnoren for all kommunal virksomhet. På den måten blir bærekraft både mål og middel for ønsket samfunnsutvikling. I tillegg har FNs bærekraftsmål og vår egen samfunnsdel et felles prinsipp om at «ingen skal etterlates» (Leaving no one behind): Samtlige syv satsningsområder bidrar til økt inkludering gjennom et fokus på sosialutjevning, livskvalitet, folkehelse, å minske forskjeller og levekårsutfordringer, å sørge for at alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsgrad eller legning får samme mulighet til å delta i samfunnet.