Åkrehamn – Tostemvegen – plan 2109

Sist oppdatert 17. desember 2019 09:30

Asplan Viak AS har på vegne av Karmøy kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for deler av Tostemvegen – gnr 13/649 mfl.

Vegstrekket går fra rundkjøringen ved Fv47 østover til og med kryss med Tostemsvingen. Her grenser området til den nye Engvegen, som vil knytte Åkravegen til Tostemvegen. Planforslaget omfatter et areal på ca. 7 da. . Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av bredere fortau langs nord- østsiden av Tostemvegen, og et sammenhengende, trygt nett for gående og syklende i området.

Dokumenter finner du til høyre, Planforslaget er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.

Henvendelser og merknader

For henvendelser og spørsmål om reguleringsplanene tas det kontakt med kontaktpersonen til høyre.

Eventuelle merknader sendes innen 28. januar

Det brukes:

Elektronisk skjema

E-post (merk e-post med “saksnr. 17/4858”)

eller vanlig post

Karmøy kommune
Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik
(merk brev med “saksnr. 17/4858”)