Høring

Sist oppdatert 2. juli 2020 17:40

Søknader om tillatelse Borgaredalen Miljøpark

Karmøy kommune søker Fylkesmannen i Rogaland om tillatelse til 4 aktiviteter i Borgaredalen Miljøpark, Borgaredalen 110:

    • Kompostering av hage- og parkavfall
    • Avslutning og tildekking av deponietappe 1
    • Mottak av kloakkslam fra septiktanker
    • Drift av deponietappe 2, endring fra ordinært til inert avfall

Disse aktivitetene skjer ved anlegget også i dag. Når tillatelser er mer enn 10 år gamle, kan Fylkesmannen kreve full gjennomgang med ny søknadsdokumentasjon. Vilkårene for drift av avfallsanlegget blir da oppdatert til dagens standard.

Se Fylkesmannens hjemmesider for full høringstekst samt søknader med vedlegg:

Søknadar om løyve Borgeredalen Miljøpark i Karmøy

Merknader skal sendes til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller til fmropost@fylkesmannen.no innen 19. mai 2020.