Deling

Oppretting av ny grunneiendom (deling) må eierne søke om tillatelse til. Den nye eiendommen bli målt opp etter tillatelsen og gis deretter et eget bruksnummer som registreres i det offentlige eiendomsregisteret (matrikkelen).

Deling etter plan-og bygningsloven

Eiendommen blir så registrert i grunnboken hos Kartverket (tinglysing). Eier får et attestert matrikkelbrev som dokumentasjon. Tidligere ble det laget målebrev, men matrikkelbrevet erstattet målbrevet i delingsssøknader etter 2010 da matrikkelloven kom.

Det er gjeldende reguleringsplan med bestemmelser, retningslinjer i kommuneplanen om deling av tomter, samt plan- og bygningsloven § 20-1 med flere som avgjør om du kan få lov til å dele en tomt.

Matrikkelloven (lov om eiendomsregistrering) setter krav til søknaden og gjennomføring av delingstillatelsen.

Hvordan du skal søke om deling, kan du lese om i veilederen.

Lokal veiledning – Søknad om deling av eiendom

Veileding fra Norsk Kommunalteknisk Forening

Saksbehandler: Edvard Hausken. All kontakt skal gå gjennom Servicetorget

Deling etter jordloven

Har du tenkt å dele en eiendom du nytter eller kan nytte til jordbruk eller skogbruk, må landbruksmyndighetene godkjenne delinga.

Dersom formålet med delinga gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlova § 9, må samtykke til omdisponering godkjennes først.

Saksbehandler: Helge Hustoft

Les mer om deling av landbrukseiendom her