Rivnings- og anleggsavfall

Materiale fra gamle bygg kan inneholde stoff som er skadelig for miljø og helse. For å hindre at disse blir spredt, blir det stilt krav fra myndighetene til håndtering av bygningsavfall. Alle som skal rive eller rehabilitere bygg må kartlegge mulige miljøskadelige stoffer i det som skal rives. Rivning av bygninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1. Krav om kartlegging gjelder kun eksisterende bygg.

Bygningsmassen vil variere i størrelse og kompleksitet, og ha ulik bruk, historikk og alder.

For å ivareta bestemmelsene i Avfallsforskriften § 11, samt byggteknisk forskrift kap. 9, er det utarbeidet følgende retningslinjer:

  • Alle bygninger skal kartlegges og beskrives med hensyn til miljøskadelige stoffer før rivning igangsettes. Dokumentasjon og beskrivelse av kartleggingen innsendes kommunen i forkant av tiltak.
  • Der det ut fra en faglig vurdering er usikkert om miljøskadelige stoffer er anvendt, eller der det mangler dokumentasjon som belyser dette, skal det vurderes egen prøvetaking for å bekrefte dette.

Avfallsplan

Det kreves at det utarbeides en avfallsplan for tiltaket dersom:

  • Nybygget har bruksareal (BRA) over 300 kvadratmeter.
  • Rehabilitering eller rivning gjelder deler av bygning på over 100 kvadratmeter bruksareal (BRA)
  • Oppføring, endring eller rivning av konstruksjoner og anlegg fører til mer enn 10 tonn avfall totalt.

Ved rivningsarbeider som krever avfallsplan skal det i tillegg innsendes en miljøsaneringsbeskrivelse. Denne må bl.a. beskrive hva som er farlig avfall, hvor det finnes i bygget, hvor store mengder det er, hvordan det fjernes og hvor det leveres. Alle avfallsplaner skal avsluttes med sluttrapport, som sammen med tilhørende dokumentasjon sendes til kommunen ved søknad om ferdigattest.

NB!     Avfallshåndtering er et fagfelt som krever kompetanse og erfaring. Ansvarsrett og tiltaksklasse vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på overnevnte forhold.

Det er alltid den som produserer bygg- og anleggsavfall, det vil si tiltakshaver og ansvarlig utførende, som er ansvarlig for at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte.

Man bør gjøre seg kjent med følgende regelverk og blanketter: