Dette må du søke om

 1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på kartet. Om det finnes en godkjent reguleringplan for din eiendom, sørg for at reguleringsplanen viser på kartet som du skal tegne byggetiltaket inn på.
 2. Bestill naboliste i Servicetorget
 3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste

Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke noen av disse elektroniske mulighetene, med papir fra byggesaksblanketter. En kan også for profesjonelle brukere bruke disse elektroniske løsningene hos dbik.no. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt blir sendt samlet til kommunen.

Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:

 • Søknadsskjema.
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon

Bygging langs veg, kan gjøres digitalt her.

 • Målsett situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt tegnet inn på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt, dette framgår i veiledningen.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.
Etter plan- og bygningslova § 21-1 kan en be om en forhåndskonferanse med kommunen. Her har byggherre (tiltakshaver) og/eller ansvarlig søker møte med kommunen for å avklare førutsetningene for tiltaket, og rammene for den videre saksbehandlinga.

Det er mulig å nytte seg av forhåndskonferanse ved alle typer tiltak etter plan- og bygningslova. For tiltak hvor du kan stå ansvarlig for utføringen av tiltaket selv, og ikke treng ansvarlig søker, kan du møte kommunen alene. Om du er i tvil om det er et søknadspliktig tiltak du skal gå i gang med, kan du også bestille forhåndskonferanse for å få gjort nærmere avklaringer. Ved søknadspliktige tiltak hvor det er krav om ansvarlig foretak, bør både tiltakshaver og firmaet som skal ta seg av søknadsprosessen delta på forhåndskonferanse, som skal holdes før eventuell søknad blir sendt til kommunen.

Bestilling av forhåndskonferanse gjøres ved å sende en forespørsel gjennom dette skjemaet


Kommunen sitt tilsyn er ikke avgrensa til tiltak som blir byggesaksbehandla i kommunen, men omfatter også tiltak unntatt byggesaksbehandling og ulovlig igangsette tiltak. Kommunen kan foreta tilsyn innen alle fagområde i et tiltak, uavhengig av om det er krav om ansvarsrett eller om tiltakshaver innehar alt ansvar.

Kommunen kan føre tilsyn med:

 • Tiltak som blir behandla etter reglene for søknad med krav om ansvarlige foretak, jf. Pbl. § 20-3.
 • Tiltak som blir behandla etter reglene for søknad, men kan gjennomføres av tiltakshaver, jf. Pbl. § 20-4.
 • Tiltak som er unntatt saksbehandling, men hvor plan- og bygningslova gjelder, jf. Pbl. § 20-5.
 • Ulovlig igangsettelse eller oppførte tiltak som er omfatta av plan- og bygningslova.

Tilsyn kan varsles på forhånd, eller være uanmeldt.

Byggetilsyn – strategiplan – 2018 til 2020


Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Når tiltaket er ferdig utført, må en søke kommunen om å ta i bruk tiltaket. Når søknaden er godkjent, kan en ta i bruk tiltaket.

Når det gjenstår mindre arbeid på tiltaket, kan en søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må en oppgi hva som mangler, og frist for ferdigstilling. Kommunen kan skrive ut midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket.

Tiltak kan ikke bli tatt i bruk om en ikke har fått midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Ferdigattest blir ikke utstedt for tiltak omsøkt før 1. januar 1998.
Kommunen er forplikter til å gi svar på byggesøknaden din innen følgende frister:

 • Søknad uten ansvarsrett: 3 uker

Søknad om løyve til tiltak:

 • 3 uker dersom søknaden oppfyller vilkår etter § 21-7, 2. ledd. Om søknaden ikke oppfyller vilkår etter § 21-7, 2. ledd, er fristen 12 uker.

Ved søknad om dispensasjon er det saksbehandlingstid på:

 • 12 uker, etter plan- og bygningslova § 21-7, 4. ledd.