Eiendomsoppmåling, seksjonering, sammenslåing, retting og andre matrikkeltjenester

Oppmålingsingeniør i arbeid.

Oppmåling av eiendomsgrenser (oppmålingsforretning) kan gå ut på å:

Søknadsskjema

Merk: Ved oppretting av grunneiendom uten fullført oppmålingsforretning (jfr. matrikkelloven § 6):

 • Hvis du skal søke om dette skal skjemaet under her brukes.
 • Kryss av i tredje “boks” under punkt 4 og legg ved egen begrunnelse.
 • I slike saker blir endelig oppmålingsforretning utført når infrastruktur er opparbeidet
 • Merk: Kriterier for å kunne bruke denne sakstypen finner du i matrikkellforskriften § 25, andre ledd. Du finner forskriften nederst her:
 • Det er søknadspliktig å justere eksisterende grenser og det må skrives en egen avtale om grensejustering mellom eierne av grensene.
 • Grensejustering kan bare brukes til å justere upraktiske grenseforløp, det som i loven kalles “ulagelige grenser”.
 • Du kan få godkjent justering som medfører endring av arealet på den minste involverte eiendommen med opptil 5% av det opprinnelige arealet.
 • Det er noen andre krav som også må tilfredsstilles. Se tjenestekatalogen for mer om dette.

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på

 • En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.
 • Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.
 • Seksjoneringen blir registrert i eiendomsregisteret, matrikkelen.
Karmøy kommunes egne veiledere:

Utenom oppmåling og seksjonering hjelper vi med dette:

TjenesteTjenestebeskrivelse (trykk på linken)Søknadsskjema
Retting ev eiendomskartet (matrikkelen)Matrikkel – retting (beskrivelse)Krav om retting (skjema)
Sammenslåing av eiendommer i matrikkelenSammenslåing beskrivelseKrav om sammenslåing
Matrikkelbrev – eiendomsinformasjonEiendomsinformasjon – matrikkelbrev<– se informasjon i tjenestebeskrivelsen
 • “16-ukers fristen”: Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og uten mangler og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker (112 kalenderdager).
 • Tid som går med til å vente på avklaringer fra søker (supplering av nødvendige opplysninger) blir lagt til fristen slik at denne forlenges. Det samme gjelder tid som går med til tinglysing av nye matrikkelenheter (eiendommer).
 •  Når det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven eller seksjoneringsvedtak for å få saken matrikkelført, løper ikke fristen før tillatelsen eller vedtaket foreligger.
 • Andre ting kan også føre til at fristen forlenges. Les mer om dette i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften), kapittel 6. Klikk her

Kilde: Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

Kommunen skal behandle og eventuelt matrikkelføre følgende krav om matrikkelføring innen seks uker:
a)sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter,
b)referanse til avtale om eksisterende grense,
c)fastsetting av samlet fast eiendom,
d)gjennomført sak for jordskifteretten og andre rettsinstanser.

Det samme gjelder krav om retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv. som ikke krever oppmålingsforretning.

Mer utfyllende om frister for disse og andre sakstyper og tilfeller i i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften), kapittel 6. Klikk her

Gebyrer for oppmåling, seksjonering og matrikulært arbeid finner du i gebyrregulativet:

Merk at ved søknad om oppretting av ny grunneiendom og arealoverføring (med noen unntak for offentlig veg), skal det også betales gebyrer for søknadsbehandling etter Plan- og bygningsloven.

Annen kontakt kan gå via sentralbord eller servicetorget.

Tlf. 52 85 75 00 (sentralbord)
Tlf. 52 85 75 10 (servicetorget)

Besøksadresse:
Statsråd Vinjes gate 25

Postadresse:
Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik
E-post: post@karmoy.kommune.no

Informasjon om kart- og oppmålingstjenester med tjenestebeskrivelser kan du finne her.

Karmøy kommune har rundt 16 medarbeidere innenfor oppmåling, kart/GIS, matrikkelføring, adressetildeling, husutsett og megleroppgaver. Vi produserer nøyaktige kartdata som blant annet kan finnes igjen i internettkart som Gule sider og Fonnakart. Som lokal matrikkelmyndighet har kommunen ansvar for å avholde oppmålingsforretninger og å føre matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Eiendomsgrenser?

Lurer du på noe om eiendomsgrenser, kan kartverkets temaside være til hjelp klikk her: https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/