Kommunal bolig

Sist oppdatert 10. mai 2019 13:07

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og NAV skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egenhånd.

Kommunen eier flere utleieboliger selv og har også avtale med private om langtidsleie av ulike boliger. Enkelte av boligene er spesielt tilrettelagt for personer som har ulike typer funksjonsnedsettelser.

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Spørsmål om søknad og tildeling kan rettes til Bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester, telefon: 52 81 01 22

Søknadskjema


Spørsmål om søknad og tildeling kan rettes til Mottak- og oppfølgingssenteret, telefon: 52 81 16 30, postadresse: Karmøy kommune ROP, PB 167, 4291 Kopervik

Søknadskjema
Vilkår for tildeling

Hovedvilkår for tildeling av kommunal utleiebolig er:

  • Fullstendig utfylt søknad
  • Lovlig opphold og bosetningstillatelse i Norge
  • Bosatt i kommunen (unntak flyktninger)
  • Er uten inntekt/formue som gjør en i stand til selv å skaffe egnet bolig
  • Er ikke student med rettigheter/midler fra Lånekassen
  • Avtjener ikke verneplikt/militærtjeneste i Forsvaret
  • Dersom en særskilt vurdering av søkers samlede situasjon tilsier dette, kan ovennevnte vilkår fravike


Kommunens eiendomsavdelingen tar imot en rekke henvendelser fra leietakere (deres familie, naboer, pleiepersonell osv) i kommunale boliger. Eiendomsavdelingen jobber hardt for at alle kommunalt eide leieboliger blir riktig og godt vedlikeholdt, og lykkes best i dette arbeidet i tett dialog med leietakerne.

Vedlikeholdsbehov kan meldes i eget skjema:

Vedlikeholdsbehov


NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg i akutte situasjoner hvis du ikke klarer dette selv. Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde.

Midlertidig botilbud (nav.no)