Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

AaAaA

Karmøy kommune har for dette skatteåret vedtatt en skattesats på 2,8 promille for bolig- og fritidseiendommer med boenhet, og 7 promille for andre typer eiendommer.

  • Lokal taksering: Ved lokal taksering blir en eiendom besiktiget og fotografert av eksternt takseringsfirma. Takst blir fastsatt av kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt basert på informasjon fra besiktigelsen. I tillegg er det utarbeidet sjablonger for slike eiendommer som legges til grunn, i tillegg til en skjønnsmessig vurdering.
  • Boliger: Karmøy kommune har vedtatt at Skatteetatens boligverdi skal legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt for boliger. Disse boligverdiene blir lastet ned og oppdatert årlig fra Skatteetaten. Når kommunen av ulik grunn ikke mottar grunnlag fra Skatteetaten, blir eiendommen taksert av kommunen (lokal taksering).
  • Våningshus: Våningshus takseres lokalt av kommunen til en objektivisert omsetningsverdi. Konsesjonspliktige eiendommer takseres etter et verdimessig forsiktighetsprinsipp i forhold til andre boliger.
  • Fritidsboliger: Fritidsboliger takseres lokalt av kommunen til en objektivisert omsetningsverdi (forsiktig antatt markedsverdi).
  • Det er viktig å merke seg at vi snakker om en ”objektivisert” omsetningsverdi som skal legges til grunn for en takst. Verdien knytter seg til eiendommen objektivt sett, ikke til den verdi eiendommen har for den enkelte eier.

Det er således ikke nødvendigvis salgspris som skal legges til grunn, da den er et uttrykk for subjektiv verdi. En objektivisert omsetningsverdi er en tenkt pris som fremkommer når en ser bort fra særlige forhold knyttet til den enkelte eiers utnytting av eiendommen.

Forenklet betyr dette i praksis at den konkrete prisen en aktuell eier får for en konkret eiendom på et bestemt tidspunkt ikke nødvendigvis samsvarer helt med eiendomsskatte-taksten som settes. I stedet vil takstmannen se hen til prisen som gjelder for lignende eiendommer i samme område og vurdere en form for gjennomsnittlig takst

Det gis et bunnfradrag på kr. 935.000 for hver boenhet på eiendommen. Bunnfradragets størrelse kan endres av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Boenheter som er fullført i løpet av skatteåret, får først virkning på eiendomsskatten fra neste skatteår.

Boligverdi fra skatteetaten:kr. 2.500.000
Det skal skattes av 70 % av boligverdi :kr. 1.750.000
– Bunnfradrag for 1 boenhet :kr. 935.000
= Eiendomsskattegrunnlag :kr. 815.000
Eiendomsskatt = 2,8 promille av skattegrunnlagetkr. 2.282  
Betales avdragsvis over fire terminer
Takst:kr. 10.000.000
Eiendomsskattegrunnlag:kr. 10.000.000
Eiendomsskatt = 7 promille av skattegrunnlagetkr. 70.000   Betales avdragsvis over fire terminer.

Eiendomsskatten beregnes pr 1. januar for skatteåret og et bygg må ha fått status som revet før dette. Hvis et bygg i løpet av året får status som revet, vil det blir fakturert eiendomsskatt ut året for bygget.

Faktura sendes som hovedregel til eier av eiendommen (hjemmelshaver). Etter avtale kan den sendes til den som disponerer eiendommen eller forretningsfører. Slike endringer må være meldt skriftlig med underskrift fra eier og den som skal betale fakturaen.

Fakturaen blir sendt til den som står oppført øverst i grunnboka, eller den av eierne som har størst eierandel. Hvordan eiendomsskatten fordeles videre, er en sak mellom eierne.

All informasjon i eiendomsskattelista er offentlig. Du får innsyn i alle forhold vedrørende egen eiendom i vårt eiendomsskatteregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskattelista.

For boliger blir eiendomsskatten beregnet ut fra boligverdi innhentet fra Skatteetaten. Boligverdi og bunnfradrag er påført fakturaen. Har du spørsmål om boligverdi, tar du kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000 eller se mer info på www.skatteetaten.no/Bolig. For andre eiendommer kan du få opplyst grunnlaget ved å kontakte eiendomsskattekontoret via e-post: e-skatt@karmoy.kommune.no

Ja, men det er kun selve eiendomsskattetaksten på eiendommen, som er offentlig  informasjon som en kan få fra skattelistene. Utregningene for eiendomsskattetakstene er ikke offentlig informasjon, og kan derfor ikke gis ut. Data om eiendom som du er tinglyst eier av kan du få fullt innsyn i. Tilgang til eiendomsskatten for andre eiendommer får en også gjennom skattelistene. De legges ut for gjennomsyn for nytt skatteår ved Rådhuset i Kopervik i 6 uker fra 1. mars i skatteåret, og elektronisk på kommunens nettsider.

Alle klager på eiendomsskatt må være skriftlige og undertegnes av klageren. Det er viktig å få med hvilken eiendom (gnr/bnr) klagen gjelder og hva det klages på. Klagefristen er 6 uker fra skattelista legges ut.

Klagen utredes av eiendomsskattekontoret, og videresendes Sakkyndig takstnemnd for vurdering og vedtak. Dersom du ikke får fullt medhold i klagen i Sakkyndig takstnemnd, videresendes den til Overtakstnemnd for eiendomsskattesaker. Sakkyndig takstnemnd og Overtakstnemnd for eiendomsskattesaker er oppnevnt av kommunestyret.

  • Klage på boligverdi (formuesgrunnlag) sendes til Skatteetaten. Se mer info på www.skatteetaten.no/bolig
  • Andre klager sendes per brev til:

Karmøy kommune
v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 167
4291 Kopervik
Eller
E-post til: post@karmoy.kommune.no