Nye regler i eiendomsskatteloven fra januar 2019

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:31

1. Verk og bruk som fra skatteåret 2019 skal regnes som næringseiendom

1.1. Verk og bruk (unntatt energianlegg) skal fra 2019 defineres og takseres som næringseiendommer, uten anledning til å ta med produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i skattegrunnlaget. Denne endringen er gjennomført ved at «verk og bruk» er byttet ut med «næringseigedom» i eiendomsskatteloven § 4 andre ledd, første og andre setning, og ved at det i tredje setning er tatt inn et forbud mot å ta med produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i skattegrunnlaget for næringseiendommer.

1.2. Med disse endringene er verk og bruk fjernet som egen eiendomskategori, og det er gjort ettertrykkelig klart at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ikke lenger skal regnes med i skattegrunnlaget. Begrepet «produksjonsinstallasjoner» er nytt.

1.3. Ved omtakseringen skal man benytte det samme verdinivået som da eiendommen sist ble taksert som verk og bruk. Det vil alltid være verdinivået ved siste alminnelige taksering i kommunen, ettersom dette verdinivået også skal legges til grunn ved taksering av enkelteiendommer gjennom takstperioden. I Karmøy kommune var siste alminnelige omtaksering i 2015, og næringstaksten skal dermed fastsettes ut fra verdinivået i 2015.

1.4. Ny § 8A-2 i Eigedomsskattelova vil lyde:

(1). Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.

(2) Verdet av vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum skal setjast til teknisk verde, eller avkastningsverde når det gir best uttrykk for verdet.

1.5. De to hoved metodene for verdsettelse er:

A. Omsetningsverdi (Kapitalisering av årlige netto leieinntekter)

B. Teknisk verdi / substansverdi

2. Verk og bruk hvor gjeldende takseringsregler skal videreføres

2.1. Anlegg for produksjon og transport av energi innebærer store naturinngrep og beslaglegger store arealer for kommunene, samtidig som de gjennomgående er svært inntektsbringende for eierne. Dette var en viktig årsak til at Stortinget besluttet at slike anlegg ikke skulle omfattes av lovendringene for verk og bruk.

2.2. Lovteknisk er dette unntaket gjennomført ved endringer i eiendomsskatteloven § 4 andre ledd fjerde og femte setning, som har følgende ordlyd fra 2019 (endringene er markert i gult):

«Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. For vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum skal arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve føretaket.»

2.3. Disse eiendommene eller anleggene, som vi for enkelhets skyld kan kalle energianlegg med et samlebegrep, er altså skilt ut som en egen eiendomsgruppe i loven. Man ser av bestemmelsen at kriteriene for å ta med produksjonsutstyr og -installasjoner i skattegrunnlaget for slike anlegg er de samme som i dag gjelder for verk og bruk, både når det gjelder omfang og verdsettelse.

2.4. Flytende oppdrettsanlegg er en egen type anlegg som likestilles med verk og bruk. Også for slike anlegg skal gjeldende regler for taksering videreføres.

3. Overgangsregel for utfasing av skatteinntekter fra produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. Nedtrapping.

3.1. For mange kommuner utgjør skatteinntektene fra produksjonsutstyr og -installasjoner i verk og bruk betydelige beløp. For å unngå en for brå inntektsnedgang har Stortinget vedtatt en overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, som går ut på at takstverdien av produksjonsutstyr og -installasjoner skilles ut som et særskilt skattegrunnlag, som trappes ned med 1/7 hvert år fra og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024.

3.2. Det er kun det særskilte skattegrunnlaget som skal trappes ned i henhold til overgangsregelen. Næringstaksten på eiendommen skal ikke trappes ned.