Fritak for eiendomsskatt

Sist oppdatert 16. april 2020 08:27
Tilbake til “Eiendomskatt” Ofte stilte spørsmål om eiendomskatt
Betaling Utregning av
eiendomsskatt
Offentlig ettersyn av
takst og skatt
Næringseiendom
Næringseiendom,
verdsettelse
Fritak for eiendomsskatt Faktafeil og klage Vedtak om eiendomsskatt

 

Noen eiendommer er fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens § 5.  I fritaket inngår også kommunale- og de fleste statlige eiendommer.

I tillegg har Karmøy kommunestyre vedtatt å frita for eiendomsskatt eiendom som eies av frivillige, lag, organisasjoner, stiftelser, idrettslag, foreninger og tilsvarende, hvor hovedhensikten med eiers virksomhet er å «…gagne ein kommune, eit fylke eller staten». Grunnlaget for vedtak om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 7 a).

Videre har Karmøy kommunestyre vedtatt å frita “Bygning som har historisk verde”. Fritaket begrenses til bygninger som Riksantikvaren har fredet etter kulturminneloven. Grunnlaget for vedtaket om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskatteloven §7b).

Boligeiendommer som er ferdigstilt/ har fått ferdigattest i perioden 2010 – 2014 har fritak for eiendomsskatt i fem år fra og med skatteåret etter at ferdigattest er gitt. En bolig ferdigstilt i 2014 vil som eksempel først få eiendomsskatt fra og med skatteåret 2020. De aktuelle boligene er gitt fritak med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 c).  Karmøy kommunestyre har for øvrig vedtatt at denne ordningen avvikles for bolig som ferdigstilles etter 2014.

Dersom du eier eller representerer eiendom som har fått utskrevet eiendomsskatt men mener eiendommen skal ha fritak som følge av ovennevnte, kan du rette skriftlig henvendelse til Eiendomsskattekontoret på adressen i bunn av siden, eller på e-post til: postmottak@karmoy.kommune.no