Bjørn Andersens budsjettblogg

Etatsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen

Vi skriver oktober og det er hektisk. I 2020 har vi kjent på kraften av endring. Jeg er imponert over hvordan hver og en av dere har håndtert pandemien og den nye hverdagen. Vi sto i usikkerhet og vi leverte. Det er en viktig lærdom å ta med seg.

2020 er ikke slutt og det er fortsatt utfordringer. Arbeidet med å få på plass budsjett- og økonomiplan for 2021-24 har vært, og er, krevende. Vi skal skape barnehager, skoler og kulturaktiviteter som er fremtidsrettet og bærekraftig. Ambisjonen er å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er gjort. Styrken og kraften vi har vist i endring gir meg tro på at vi skal skape gode tilbud til våre innebyggere både nå og i et fremtidsperspektiv. Vi har en jobb å gjøre, både demografi og økonomiske rammer vil føre til endring i oppvekst og kultur. 

Befolkningsmessig har utviklingen i Karmøy kommune de siste årene vært at det blir færre barn i barnehagene. Om få år vil denne nedgangen også gjøre seg gjeldende i skolene. Samtidig er det en relativt stor vekst i tjenestebehovet innenfor helse- og omsorgsetaten i kommunen. Færre unge og flere eldre krever viktige og nødvendig prioriteringer fremover.

Oppvekst- og kulturetaten har de siste årene satset mye på digitale læremidler både i barnehager og skoler. Betydningen av dette viste seg med all tydelighet når pandemien stengte ned virksomhetene våres. Du som ansatt var rigget til å ta utfordringen på strak arm,  og jeg vet at du gjorde en formidabel innsats i oppfølgingen av barn og unge. 

Etter at barnehager og skoler åpnet igjen, fortsatte bruken av de digitale verktøyene. Også innenfor kultursektoren ble de digitale flatene brukt til å formidle kultur ut til alle som var hjemme. Kreativt. Jeg er stolt over at vi var digitalt forberedt i Karmøy kommune. Du kan være stolt over den jobben du har gjort og at vi sammen er fremtidsrettet.

De økonomiske rammene som legges for de neste år gjør at vi må tenke nytt. I barnehagene  satser vi på økt kompetanse og et bedre tilbud til førskolebarn. Vi skal sikre god kvalitet i tjenestene, samtidig som de økonomiske rammene holdes. Nedgangen i antall barn gjør at barnehagene må endre seg for å holde de vedtatte budsjettmål.

Reduksjonen i budsjettet for sektor skole er på 58 millioner kroner de neste 4 årene. Det er et stort tall og krever enda grundigere dialog med skolene for å sammen vurdere endringer for å nå mål. Lærertetthetsnormen setter en ramme for hvor mange elever det skal være per lærer. Den normen skal følges. Imidlertid må vi kanskje se på om det er mulig å slå sammen små klasser for å utnytte ressursene best mulig.

Mange ansatte og innbyggere i Karmøy kommune ønsker seg nye bygg. Det bygges både på skoler og idrettshaller og disse blir flotte arenaer for aktivitetene våre. Jeg både håper og tror at nye bygg gir oss bedre arbeidshverdager og styrket og oppdatert tilbud til brukerne. Jeg gleder meg på vegne av oss alle.

Nå trenger vi dere alle til å være med på å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort, slik at vi kan skape bærekraftige tjenester for fremtiden. 

Takk for ditt bidrag i den viktige jobben du har. Det vi får til sammen har betydning for mange andre mennesker.

Bjørn Andersen