Karmøy pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen i voksenopplæring på grunnskolens område.

Hva gjør PPT?

Gjennom utviklingsarbeid og individrettet arbeid kan PP-tjenesten bidra til at barn, ungdom og voksne får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter.

Individrettet arbeid innebærer observasjon og utredning av barn, ungdom og voksne med behov for særlig tilrettelegging. I tillegg driver PP-tjenesten med utviklingsarbeid gjennom kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Hvem kan få hjelp?

For å komme i kontakt med PP-tjenesten må det sendes inn en henvisning. Vi anbefaler at dette gjøres i samarbeid med skolen eller barnehagen barnet går i.

Henvisningsgrunner kan være utfordringer knyttet til:
– utvikling og læring i skole og barnehage
– konsentrasjon og aktivitetsnviå
– emosjonelle vansker
– samspill
– språk/kommunikasjon/tale
– syn eller hørsel
– motorikk
– alvorlig skolefravær

Vi hjelper også voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Henvisning til PP-tjenesten – Grunnskole   (word skjema for utskrift)

Pedagogisk rapport skoleelever – vedlegg til henvisning

Henvisning til PP-tjenesten –  Barnehage  (word skjema for utskrift)

Pedagogisk rapport for barn i barnehage – vedlegg til henvisning

Sikker kommunikasjon ved bruk av e-dialog

Ved hjelp av e-dialog kan henvisninger og andre dokumenter sendes på en sikker måte til PP-tjenesten. For å bruke e-dialog må innsender identifisere seg med Min id/bank-id. Følg denne linken for å ta kontakt via e-dialog:
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974569787

Les mer om PP-tjenesten – Standardbeskrivelse av lovpålagte tjenester