Karmøy pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Sist oppdatert 6. april 2020 19:30

Endringer i kontorets aktivitet på grunn av Coronaviruset

Kontoret har redusert aktivitet og bemanning på grunn av den pågående situasjonen med Coronaviruset. Følgende gjelder per 23. mars:
– Vi gjennomfører per nå ikke inntakssamtaler i nye saker
– Vi har redusert bemanning på kontoret da deler av personalet har hjemmekontor
– Åpningstid for sentralbord er 0900 – 1400

Påskeåpen lokal hjelpetelefon for bekymring vedrørende barns psykiske helse alle dager i påsken 

Foreldre som ønsker å drøfte en bekymring for barns psykiske helse som følge av den pågående situasjonen kan kontakte PPT på telefon 947 95 471.

Hjelpetelefonen er åpen fra 9 til 11 og 12 til 14  hver dag i påsken.  Les mer på kommunens nettside 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen i voksenopplæring på grunnskolens område.

Hva gjør PPT?

Gjennom utviklingsarbeid og individrettet arbeid kan PP-tjenesten bidra til at barn, ungdom og voksne får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter.

Individrettet arbeid innebærer observasjon og utredning av barn, ungdom og voksne med behov for særlig tilrettelegging. I tillegg driver PP-tjenesten med utviklingsarbeid gjennom kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Hvem kan få hjelp?

For å komme i kontakt med PP-tjenesten må det sendes inn en henvisning. Vi anbefaler at dette gjøres i samarbeid med skolen eller barnehagen barnet går i.

Henvisningsgrunner kan være utfordringer knyttet til:
– utvikling og læring i skole og barnehage
– konsentrasjon og aktivitetsnviå
– emosjonelle vansker
– samspill
– språk/kommunikasjon/tale
– syn eller hørsel
– motorikk
– alvorlig skolefravær

Vi hjelper også voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Henvisning PPT – Karmøy kommune  (Word-skjema for utskrift)

Les mer om PP-tjenesten – Standardbeskrivelse av lovpålagte tjenester