Karmøy pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen i voksenopplæring på grunnskolens område.

Hva gjør PPT?

Gjennom utviklingsarbeid og individrettet arbeid kan PP-tjenesten bidra til at barn, ungdom og voksne får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter.

Individrettet arbeid innebærer observasjon og utredning av barn, ungdom og voksne med behov for særlig tilrettelegging. I tillegg driver PP-tjenesten med utviklingsarbeid gjennom kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Hvem kan få hjelp?

For å komme i kontakt med PP-tjenesten må det sendes inn en henvisning. Vi anbefaler at dette gjøres i samarbeid med skolen eller barnehagen barnet går i.

Henvisningsgrunner kan være utfordringer knyttet til:
– utvikling og læring i skole og barnehage
– konsentrasjon og aktivitetsnviå
– emosjonelle vansker
– samspill
– språk/kommunikasjon/tale
– syn eller hørsel
– motorikk
– alvorlig skolefravær

PPT er også sakkyndig instans for voksne som har behov for voksenopplæring.  Du kan ha rett til spesialundervisning gjennom voksenopplæring hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Karmøy PPT utfører ikke utredning av lese- og skrivevansker for voksne med mindre det er knyttet til behov for voksenopplæring. Les mer om voksnes rettigheter knyttet til lese- og skrivevansker her: https://dysleksinorge.no/rettigheter-voksne/

Henvisning logoped voksne (word skjema for utskrift)

Henvisning til PP-tjenesten – Grunnskole   (word skjema for utskrift)

Pedagogisk rapport skoleelever – vedlegg til henvisning

Henvisning til PP-tjenesten –  Barnehage  (word skjema for utskrift)

Pedagogisk rapport for barn i barnehage – vedlegg til henvisning

Forespørsel om sakkyndig vurdering etter Opplæringsloven 5-1 (word skjema for utskrift) 

Vedlegg til “Forespørsel om ny sakkyndig vurdering” for elever som har vedtak om spesialundervisning (word skjema for utskrift)

Henvisning for psykisk helsehjelp

Deler av kommunens psykiske helseteam til barn og unge er lagt til PP-tjenesten. Man kan henvise til psykisk helseteam når barnet/ungdommen har et psykisk strev går ut over fungering på skolen og/eller hjemme. Dette kan for eksempel være: tristhet/depresjon, angst, belastende hendelser som gir psykisk strev i etterkant, tvangstanker/tvangshandlinger, vrangforestillinger eller mistanke om psykoseutvikling.

Som en hovedregel skal det være forsøkt med samtaler med helsesykepleier/sosiallærer på forhånd, dersom dette er mulig. Ved alvorlig/akutt bekymring for et barns psykiske helse skal fastlegen/legevakt alltid kontaktes først.

Saker som ikke primært bør henvises psykisk helseteam: utredning av konsentrasjonsvansker (mulig ADHD problematikk), atferdsvansker, sinneproblematikk, lærevansker, mulig autismespekterlidelse,l.). For slike henvisninger benyttes skjema «Henvisning til PPT»

Henvisningen bør utarbeides i samarbeid med barnet/ungdommen.

Sikker kommunikasjon ved bruk av e-dialog

Ved hjelp av e-dialog kan henvisninger og andre dokumenter sendes på en sikker måte til PP-tjenesten. For å bruke e-dialog må innsender identifisere seg med Min id/bank-id. Følg denne linken for å ta kontakt via e-dialog:
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974569787

Les mer om PP-tjenesten – Standardbeskrivelse av lovpålagte tjenester