Spesialpedagogisk hjelp i barnehagealder

Dersom barnet ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet i barnehagen og ulike tiltak er forsøkt gjennomført, skal retten til spesialpedagogisk hjelp vurderes. For å få spesialpedagogisk hjelp må Karmøy pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skrive en sakkyndig vurdering som utløser et enkeltvedtak etter opplæringsloven. Sakkyndig vurdering inneholder tilrådning og tiltak for den spesialpedagogiske hjelpen, og en Mål og tiltaksplan for det spesialpedagogiske arbeidet, skal utarbeides med utgangspunkt i denne.

I enkeltvedtaket oppgis omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen, i antall timer med spesialpedagog og eventuelt pedagog/fagarbeider. Hjelpen skal hovedsakelig gis i mindre grupper, og bare unntaksvis individuelt. Spesialpedagogens rolle kan være arbeid direkte med barnet og/eller jevnlig veiledning av personalet som følger opp barnet i det daglige. Miljøstøtte i form av pedagog/fagarbeider knyttes opp mot barnets tid i barnehagen.

Oppmelding til PPT krever samtykke fra foresatte. Både foresatte og barnehage kan henvise til PPT. Det kreves at henviser benytter PPT sitt henvisningsskjema og gir relevante opplysninger om barnet. Dersom barnet går i barnehage, utarbeider denne en pedagogisk rapport, hvor tiltak og eventuell effekt av tiltakene beskrives, i tillegg til annen relevant informasjon. Et nært samarbeid mellom foresatte, spesialpedagog og eventuelt barnehage er ønskelig.

Spesialpedagogisk team er eget tjenestested under Oppvekst og kultur– avdeling barnehage, med barnehagesjefen som øverste leder. Spesialpedagogisk team utfører spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven §19A, på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra Karmøy pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Spesialpedagogene innehar kompetanse på normal utvikling og læring, samt utviklingsfremmende aktiviteter og tiltak tilpasset barns ulike forutsetninger og behov.

Spesialpedagogisk team består av avdelingsleder Anne Berit Tvedt Nyvoll, samt 8 ambulerende spesialpedagoger som fortrinnsvis utfører spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, men også ved sykehus, i omsorgsbolig eller i barnets hjem, etc. Det foreligger kompetanse innad i teamet blant annet på: forsinket utvikling innen språk, sosiale og emosjonelle utfordringer, traumer, synsproblematikk, samt ulike diagnoser som eksempelvis autismespekterforstyrrelser.

Spesialpedagogens rolle kan for eksempel innebære organisering og gjennomføring av språk- og/eller lekegrupper, samt veiledning og/eller modellering. Spesialpedagogene driver også blant annet med rådgivning, arrangerer nettverk innen KLARE og Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK), samt gir opplæring og kursing i De utrolige årene (DUÅ) for barnehager og foreldregrupper.

Spesialpedagogisk team samarbeider tett med Karmøy pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som bl.a. har logoped, audiopedagog og synspedagog. Spesialpedagogisk team har i tillegg oppgaver knyttet til tidlig innsats i barnehagen.

Spesialpedagogisk team har sin base i Karmøygården, Stangalandgata 3, 4250 Kopervik.

Kontakt spesialpedagogisk team på telefon: 52 81 14 69 (felles sentralbord med Karmøy PPT).

 

Kontakt Anne Berit Tvedt Nyvoll på telefon: 52811455

E-post: abn01@karmoy.kommune.no

Dersom barnehagen i samråd med foresatte, opplever utfordringer rundt et barn, kan de søke hjelp gjennom tidlig innsats. Det kan eksempelvis dreie seg om et barn som strever med å få innpass i barnegruppen, eller har utfordringer med å delta i det som skjer på avdelingen, på lik linje som de andre barna. Det er foreldre i samråd med barnehagen som må ta avgjørelsen om de ønsker å henvise barnet til Karmøy pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), dette er ikke hensikten med tidlig innsats. I de tilfeller tidlig innsats blir gitt i forhold til enkeltbarn, journalføres ikke dette, og informasjon om barnet blir ikke liggende i systemet hos PP-Tjenesten.

Gjennom tidlig innsats kan barnehagen få veiledning og råd fra Spesialpedagogisk team. Målet er at man ved hjelp av forebyggende tiltak, skal kunne unngå oppmelding til PPT. Ofte går veiledningen ut på å få til en mer hensiktsmessig organisering av avdelingen, råd om hvordan man kan støtte opp om barnet på en god måte, forslag til spesialpedagogiske tiltak og materiell, etc.

For å søke hjelp gjennom tidlig innsats skal det utfylles en kort rapport, som sendes til Anne Berit Tvedt Nyvoll per e-post: abn01@karmoy.kommune.no.

I den sakkyndige rapporten tilråder PP-Tjenesten både organisering og tiltak for den spesialpedagogiske hjelpen. Tiltakene er i mange tilfeller allmenn pedagogiske, men regnes gjerne som spesielt gunstige å fordype seg i, for barnet med spesielle behov . Ofte nevnes for eksempel språkstimulerende tiltak som Snakkepakken, Dialogisk lesing og Grep om begreper. Elementer fra Karlstad-modellen og Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er ofte gode hjelpemiddel for barn med særskilte behov og forsinket språkutvikling. For oversikt og struktur benyttes gjerne elementer fra TEACCH-metodikken.  KLARE blir mye brukt i forhold til barn med vansker innen autismespekteret.

Det kan være praktisk for barnehagen å ha disse malene tilgjengelige:

Annet aktuelt materiell:

Her finner du oversikt over nettverk:

  • ASK
  • KLARE