Kvalitet i Karmøybarnehagene

Sektor barnehage har som mål å skape høy kvalitet på barnehagetilbudet til alle barn og foresatte i kommunen. Sentrale og lokale føringer gir retning for innhold i satsinger, som har til hensikt å heve kunnskapen til personalet. Barnehagens ledelse, og gode barnehagebaserte kompetansehevingstiltak for hele personalgruppen, står i fokus for stadig å forbedre praksis. For høy implementeringskvalitet jobbes det systematisk og langsiktig med sentrale utviklingsområder. Dette arbeidet gir barna en god start på utdanningsløpet.


Barnehageåret 2019/2020
August 15. Oppstart

26. Kommunal styrersamling, 1130 – 1500, 012

28. W5, oppsamlingsgruppe, Park INN

31. Infomøte styrere – rådgivere i språksatsing, Teams

September 2. Barnehagebasert veiledning språksatsingen, Teams

3. Felles styrersamling, kl 0930 – 1500, kommunestyresalen

4. Barnehagebasert veiledning i språksatsingen, Teams

25. W6, oppsamlingsgruppe, Park INN – UTSATT

Oktober 2. Lærende nettverk, DUÅ, Teams

14. Kommunal planleggingsdag, Teams

15. Kommunal styrersamling, 1130 – 1500, 012

21. Lærende nettverk i språksatsingen, 10 – 15, Teams

22. TID TIL – konsultasjonsteam, kl 1230 – 15, Karmøygården

23. DUÅ, W1 Kamsund, Park INN – Utsatt

November 20. Lærende nettverk, DUÅ, Teams NB! NY dato12. Felles styrersamling, 1130 – 1500. Kommunestyresalen

19. TID TIL – konsultasjonsteam, kl 9 – 11, Karmøygården

27. DUÅ, W2 Kamsund, Park INN- Utsatt

Desember 10. Kommunal styrersamling, 1130 – 1500, 012

24. God jul!

Januar 2021 8. DUÅ, W3 Kamsund, Park INN

27. – 28.  Barnehagebasert veiledning, språksatsing

 Februar 2021 11. TID TIL – konsultasjonsteam, kl 9 – 11, Karmøygården19. Lærende nettverk DUÅ, Teams

DUÅ, W4 Kamsund, Park INN

 Mars 2021  DUÅ, W5 Kamsund,

12. Kommunal planleggingsdag, Solstein

April 2021 DUÅ, W6 Karmsund

14. Lærende nettverk språksatsing,

29. TID TIL – konsultasjonsteam, kl 1230 – 1500, Karmøygården

Mai 2021 7. Lærende nettverk – DUÅ

17. Grunnlovsdag

Juni 2021

 • Pedagogisk ledelse

  Barnehagene vil få tilbud om å delta i satsing på pedagogisk ledelse i samarbeid med HVL og omkrinliggende kommuner. Dette er endel av det interkommunale samarbeidet om regional ordning for kompetanseutvikling (REKOMP). Her vil alle styrere og pedagoger i nordfylket få tilbud om å øke kompetansen innen ledelse, med særlig fokus på barnehagebaserte kompetansehevingstiltak. I samlingene vil barnehagene møte ledelsen fra andre barnehager i regionen, og få inspirerende foredrag innen pedagogisk ledelse. Dette bygger på strategien Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 – 2022
  Ansvarlig: Einar Solheim/Nina Hegglund

 • Styrersamlinger

  Sektor barnehage arrangerer styrersamlinger for både kommunale og private barnehager. I felles styrersamlinger får styrere siste nytt om sentrale og kommunale føringer. Målet med disse er at kommunen som barnehagemyndigheten skal sikre et likeverdig tilbud til alle barn og foresatte. Felles styrersamlinger er en arena for å informere, drøfte og få innspill fra barnehagene om ledelsen av dette arbeidet.  I kommunale styrersamlinger ivaretas eierrollen kommunen har overfor sine barnehager.  Datoer for styrersamlinger legges i årsoversikten, og agenda sendes i forkant av hver samling.
  Ansvarlig: Einar Solheim

 • Veiledning for nyutdanna

  Sektor barnehage tilbyr ekstern veiledning både for nyutdanna, nytilsatte barnehagelærere og styrere. Styrer melder på deltagere fortløpende ved ansettelse.
  Datoer ligger i årsoversikten.
  Ansvarlig: Anne Gry O. Bråstein/Nina Hegglund

 • LearnLab som prosessverktøy

  Karmøybarnehagene har i flere år brukt Learnlab som prosessverktøy innen ledelse av utviklingsarbeid. Dette er også en delingsplattform, som alle Karmøybarnehagene er velkomne til å være med i.  Barnehager som ønsker tilgang og opplæring/oppfriskning i bruk av Learnlab, kan kontakte Randi C. Jøsang.
  Ansvarlig: Randi C. Jøsang

 • Rekruttering av barnehagelærere/Menn i barnehagene

  Karmøy jobber aktivt for å få flere barnehagelærere til yrket, og som ansatt i kommunen. I dette arbeidet er rekruttering av menn et viktig fokus, og en av målsettingene er å øke andelen menn til 20 prosent av de ansatte. Likestillingsfremmende pedagogikk og arbeidet for flere mannlige ansatte, må sees i sammenheng. Kommunen har utviklet verktøyet Likestilling i Karmøybarnehagene til dette arbeidet. Se vedlegg. Likestillingssenteret har gode nettressurser.
  Ansvarlig: Randi C. Jøsang


 • Foreldreaktiv tilvenning

  Barnehagestart er en stor overgang, både for nye barn og foreldre, og barnehagene legger til rette for en så god start som mulig. Tilknytningsteori sier at små barn trenger god tid til å bli trygge på nye omsorgspersoner, sammen med en av sine foresatte. Foreldreaktiv tilvenning, betyr at en av foreldrene er til stede sammen med barnet de fem første dagene. Dette gir barnet den tryggheten det trenger når det skal utforske sine nye omgivelser. I tråd med rammeplanen, tilpasses rutiner og organiseres tid og rom i samarbeid med foresatte. Når barnet opplever gjentagelse og forutsigbarhet, skaper det følelsen av trygghet og mestring, slik at barnet får en best mulig start.
  Se vedlagt skriv for mer informasjon.
  Ansvarlig: Nina M. Hegglund

 • Oppstartsamtalen

  Målet med samtalen er å bli kjent med barn og foresatte, og danne grunnlag for et positivt foreldresamarbeid. Barnehagepersonalet vil gjøre sitt ytterste for at tiden i barnehagen skal bli preget av gode opplevelser, lek, læring, vennskap, omsorg og godt samarbeid.
  Karmøy kommune har fokus på tidlig innsats, og det er også et mål å tilrettelegge best mulig tilpasset barnets behov. Rammeplanen (2017) presiserer at barnehagen skal være bevisst barns omsorgssituasjon, og er avhengig av å få viktig informasjon som påvirker barnets hverdag fra foresatte.
  Ansvarlig: Nina M. Hegglund

 • De utrolige årenes (DUÅ) foreldrekurs

  Alle foresatte i Karmøybarnehagene har mulighet til å søke plass på DUÅs foreldrekurs. Her deltar barnets foresatte i gruppe med andre foreldre en gang i uken, à to timer, gjennom ca 16 uker. Her får foresatte styrket sine foreldreferdigheter innen positiv grensesetting. Tema som gode relasjoner, lek og oppmuntring, gode beskjeder, grensesetting og strategier for god problemløsning diskuteres i plenum. Universitetet i Tromsø er ansvarlige for DUÅ i Norge og har god informasjon, se: dua.uit.no. Se: Brosjyre Duå for  påmelding.
  Ansvarlig: Evy Ask, Koordinator: Nina M. Hegglund


 • Inkluderende og inspirerende lekemiljø

  Høsten 2017 – 2019 har det vært særlig fokus på inkluderende og inspirerende lekemiljø. Første året var det inspirerende lekemiljø som sto i fokus, der målet var å skape rom som fremmer barns lekelyst, undring og utforskertrang. Inspiratorer har vært bl. a Line Melvold og Trude Brendeland. Barnehagene har gjort en god innsats i dette arbeidet, noe barna har hatt stor glede av.
  Det påfølgende året har vennskap, og inkludering av alle barn i fellesskapet, vært et viktig tema. Barnehagene skal tilby et trygt og godt lekemiljø, slik at alle barn opplever å være betydningsfulle, trives og utvikler tro på seg selv og andre. Opplevelsen av et trygt og inkluderende lekemiljø, forutsetter at barn som blir holdt utenfor lek, får tilpasset oppfølging fra barnehagen. Det samme gjelder barn som holder andre utenfor lek. Nina Nakling inspirerte hele personalgruppen med et fyrverkeri av et foredrag. Yngve Lindvik har implementert Learnlab som verktøy for gode refleksjonsprosesser i personalgruppen, der tema kontinuerlig kan holdes varmt av barnehagens ledelse.
  Ansvarlig: Nina M. Hegglund

 • Tverrfaglig samarbeid

  Sektor barnehage har utarbeidet Rutiner for samarbeid med helsestasjon og barnevern, som skal være med å sikre samarbeid om tidlig innsats på system og individnivå til beste for barn og foresatte.

 • Tidlig tiltaksteam (TID TIL)

  Sektor barnehage har i samarbeid med barnevernet, PPT og Helsestasjon, opprettet TID TIL, som tilbyr konsultasjon når barnehagen har en begynnende bekymring for barns oppvekstvilkår. TID TIL har som mål å styrke barnehagens handlingskompetanse når det oppstår alvorlig bekymring for barn. I daker der det kan være fare for at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt, er det nyttig å søke tverrfaglig råd og veiledning. Teamet kan også bidra innen tema som rus, traumer og skadelig seksuell adferd. Styrer melder inn sakens tema senest tre dager i forkant til: lms@karmoy.kommune.no. Se datoer i årsoversikten. Barnehagen forbereder kort å presentere saken for teamet. Styrer skal alltid delta i konsultasjonen sammen med rådsøker.
  Ansvarlig: Nina M. Hegglund

 • Barnesamtaler om kropp, følelser og grenser

  I rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med og trygge på kroppen sin. De skal utvikle bevissthet og respekt for egne og andres grenser. Barna skal få en positiv selvoppfatning og bli kjent med egne følelser. Barnehagene i Karmøy skal som følge av dette, jobbe mer systematisk med temaene kropp, følelser, selvfølelse og grenser. Det er i et tverrfaglig samarbeid utviklet egne informasjonsskriv til personal og foresatte om tema. Styrer og pedagoger har i 2019 tilbud om å delta på opplæring og øvelser innen tema.  Kursdager legges i årsoversikten. Informasjonsskriv sendes barnehagen ved å kontakte ansvarlig. Særlig anbefales ressursene:

 • Dinosaurskolen
  Dinosaurskolen består av samlinger for barnegruppen og kan tilbys fra 3 – 5 år. Dinosaurskolen er universalforebyggende, og har som mål å styrke barnas emosjonelle- og sosiale ferdigheter, bygge selvbilde og opplevelser av mestring. Barnehagen må ha implementert De utrolige årenes (DUÅ) skole- og barnehageprogram for å kunne innføre Dinosaurskolen. Universitetet i Tromsø er ansvarlige for DUÅ i Norge, se: dua.uit.no. for mer informasjon.
  Ansvarlig: Randi C. Jøsang, Koordinator: Nina M. Hegglund
 • Mat og måltider

  Sektoren har tidligere år hatt satsing på sunn mat for god livsmestring, og arbeidet må opprettholdes. Barnehagene skal forholde seg til de nasjonale retningslinjer, og må jevnlig reflektere rundt egen praksis. Måltidene skal både fremme helse, måltidsglede og ha en pedagogisk funksjon, og følge gjeldene nasjonale retningslinjer.  Det er gode ressuresr for arbeidet på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Det er også utviklet et lokalt inspirasjonshefte om Matglede, se vedlegg.
  Ansvar: Nina M. Hegglund


 • De utrolige årenes (DUÅ) skole- og barnehageprogram

  DUÅs skole- og barnehageprogram er universalforebyggende, og retter seg mot barn i alderen 3 – 8 år. Hele personalgruppen deltar på opplæring gjennom seks workshops. Målet er å forbedre personalets relasjonskompetanse og gruppeledelse gjennom refleksjon og bevisstgjøring av egen praksis. Deltagelsen har til hensikt å gi et positivt leke- og læringsmiljø, fremme barnas sosiale- og emosjonelle ferdigheter, øke selvbilde og mestringsfølelse. Universitetet i Tromsø er ansvarlige for DUÅ i Norge, se: dua.uit.no. for mer informasjon.
  Verktøy i arbeidet: LærepyramidenLærepyramiden forenkletUtviklingsplan RelasjonskontoFølelsestermometerDiplom

  Etter at barnehagen har deltatt på opplæring, forplikter barnehagen å delta i lærende nettverk i minst to påfølgende år. Her møter barnehagen to ganger i semesteret, med sitt implementeringsteam. Se skrivet: Oppfølging og implementering. Barnehagene beskriver mål og tiltak for arbeidet i Barnehagens utviklingsplan. Datoer finnes i årsoversikten.
  Ansvarlig: Nina M. Hegglund

 • Forebygging og håndtering av mobbing

  Alle barn har rett til et trygt miljø, og rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge krenkinger, og håndtere og stoppe mobbing. Alle barn skal trives og ha det bra. Det forplikter alle ansatte til aktivt å medvirke til at mobbing ikke skjer. Vennskap motvirker mobbing, og personalet har ansvaret for at alle barn blir inkludert. Det er gode nasjonale ressurser om tema, både fra Udir og Læringsmiljøsenteret. Karmøy har politisk vedtak om nullvisjon mot mobbing. Det er utviklet lokale retningslinjer for barnehagene, se eget skriv. Det tilbys veiledning og støtte i enkeltsaker.
  Ansvarlig: Nina M. Hegglund

 • Overgang fra barnehage til skole

  Sektorledelsen i barnehage og skole har satt i gang et samarbeid, for å utbedre overgangsrutinene. En tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra kommunale og private barnehager, skole, spesialpedagogisk team, og ledelsen og rådgivere i PPT og oppvekstsektoren er satt til å koordinere utbedringen. Arbeidet vil involvere alle styrere og rektorer høsten 2019. Dato for samlinger legges i årsoversikten. Se: Overgangsrutiner
  Ansvarlig: Nina M. Hegglund


 • Satsing på språk og kommunikasjon

  Høsten 2018 ble ståstedsanalyse fra Udir gjennomført, i samarbeid med nettverk Nord om Rekom. Denne viste behov for kompetanseheving innen språk og kommunikasjon i Karmøybarnehagene. Høsten 2019 startet et langsiktig arbeid for å heve kompetansen om barns språkutvikling. Satsingen har til hensikt å sikre at alle barn har et barnehagetilbud med høy kvalitet på språkarbeidet. Gode barnehagebaserte kompetansehevingstiltak for å øke personalets språkkompetanse, vil står i hovedfokus for satsingen. Målet er at personalet opparbeider høy kunnskap om barns språkutvikling, språkvansker og viktigheten av tidlig innsats. For høy kvalitet på arbeidet, har kommunen samarbeid med Lesesenteret ved UiS og benytter verktøyet Språkløyper. Det er utarbeidet en strategiplan for arbeidet, med tilhørende fremdriftsplan for gjeldende barnehageår. Datoer for samlinger oppdateres i årsoversikten.
  Ressurser: Nasjonalt senter for lesing

  Ansvarlig: Nina M. Hegglund

 • Minoritetsspråklig barn og foreldre